Nieuws

Period: 200707

Selected: 200707

Remove selection(s)

Geen afschrijving op pand door optierechten

Bij de bepaling van de jaarlijkse winst van een onderneming wordt door afschrijving rekening gehouden met de vermindering van de bedrijfswaarde van bedrijfsmiddelen. Wanneer de boekwaarde van het bedrijfsmiddel gelijk is aan de restwaarde van het bedrijfsmiddel is verdere afschrijving niet mogelijk. De restwaarde van een bedrijfsmiddel is het bedrag dat het in elk geval waard zal zijn wanneer het bedrijfsmiddel niet langer bruikbaar is. De grens van de afschrijvingsmogelijkheden...

Lees meer

Besluit partneraangiften IB 2001

Fiscale partners kunnen de verdeling van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en van hun vermogen in box 3 zelf bepalen. Ook na het indienen van de aangiften inkomstenbelasting kunnen de partners de verdeling nog wijzigen tot het moment waarop de aanslag van één van beide partners onherroepelijk vaststaat. Een aanslag staat onherroepelijk vast als de bezwaartermijn is verstreken. Het kan voorkomen dat de aanslag van de ene partner al onherroepelijk vaststaat op het...

Lees meer

Geen verlies bij verkoop ter beschikking gesteld pand

Sinds 1 januari 2001 wordt de verhuur van een pand aan een BV waarin de verhuurder van het pand een belang van 5% of meer heeft gerangschikt onder het resultaat uit overige werkzaamheden. Dat betekent dat de opbrengst van de verhuur en de bij verkoop gerealiseerde meerwaarde van het pand belast zijn tegen het progressieve tarief van box 1, met andere woorden tegen maximaal 52%. Bij de invoering van de...

Lees meer

Prijsgegeven vordering geen informeel kapitaal

Een van de aandeelhouders van een BV had een grote vordering op de BV. Een klein gedeelte daarvan (ƒ 1.000) werd omgezet in aandelen. Op het uitgegeven aandeel met een nominale waarde van ƒ 1.000 werd geen agio bedongen. Het restant van deze vordering, ruim € 5,3 miljoen werd kwijtgescholden. Volgens de BV was dat een storting van informeel kapitaal, omdat de schuldeiser zijn vordering in zijn kwaliteit van aandeelhouder...

Lees meer

Bescheiden ontslagvergoeding bij bedrijfsverplaatsing

Vanwege een door economische omstandigheden gedwongen verplaatsing van een bedrijf naar België verzochten enkele werknemers om ontbinding van hun arbeidsovereenkomst. De noodzaak voor de verplaatsing naar België stond niet ter discussie, evenmin als de slechte financieel-economische positie van het bedrijf. De werkgever verzette zich niet tegen ontbinding van de arbeidsovereenkomsten, maar wilde geen ontbindingsvergoedingen betalen. Over de vraag of aan de ontbinding een vergoeding moest worden verbonden oordeelde de kantonrechter...

Lees meer

Ontslag niet kennelijk onredelijk

Kennelijk onredelijk is een ontslag dat zó onredelijk is dat geen verstandig mens het zou verdedigen. Kennelijk onredelijk ontslag is reden voor een schadevergoeding. Het feit dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens reorganisatie is gedaan zonder dat de noodzaak voor reorganisatie cijfermatig is getoetst maakt die opzegging niet kennelijk onredelijk, aldus de kantonrechter. De werkgever had, nog voordat de arbeidsovereenkomst was geëindigd, de werknemer een andere baan aangeboden. De...

Lees meer

Personenauto versus bestelauto van de zaak: geen gelijke gevallen

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit uit 2002 voor een bepaalde categorie bestelauto’s van de zaak een gunstigere regeling gegeven voor woon-werkverkeer dan voor personenauto’s van de zaak. Een werknemer met een personenauto van de zaak voelde zich daardoor benadeeld. Naar zijn mening was er geen verschil in gebruik en dus geen reden voor een verschillende behandeling van een bestelauto en een personenauto. Het bedoelde goedkeurende beleid gold...

Lees meer

Oproepkracht was in dienst voor onbepaalde tijd

Werkgevers zijn verplicht om werknemers tijdens ziekte door te betalen. Een werkgever weigerde een zieke werknemer door te betalen tijdens ziekte omdat hij meende dat hij dat niet verplicht was vanwege het oproepcontract van de werknemer. Volgens de kantonrechter waren partijen een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan waarin was afgesproken dat de werknemer aan een oproep om te komen werken gehoor zou geven. Op basis daarvan had de werknemer...

Lees meer

Echtgenote was geen ondernemer

Ondernemer voor de omzetbelasting is degene die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Ook het exploiteren van vermogensbestanddelen kan ondernemerschap opleveren, wanneer die exploitatie gebeurt om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Zonder opbrengst is er bij de exploitatie van vermogensbestanddelen geen sprake van ondernemerschap, zo heeft de rechtbank Haarlem onlangs nog duidelijk gemaakt. De procedure had betrekking op een buiten gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar, dat gezamenlijk een woning...

Lees meer

Einde dienstbetrekking voor bepaalde tijd

Volgens de wet eindigt een dienstverband voor bepaalde tijd van rechtswege wanneer de in de overeenkomst aangegeven tijd is verstreken. Wanneer de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd wordt voortgezet zonder nadere afspraken dan veronderstelt de wet dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd en op dezelfde voorwaarden is aangegaan. De duur van die nieuwe overeenkomst is echter niet langer dan één jaar. Ook die opvolgende arbeidsovereenkomst...

Lees meer