Nieuws

Category: Arbeidsrecht Period: 200707

Selected: Arbeidsrecht200707

Remove selection(s)

Bescheiden ontslagvergoeding bij bedrijfsverplaatsing

Vanwege een door economische omstandigheden gedwongen verplaatsing van een bedrijf naar België verzochten enkele werknemers om ontbinding van hun arbeidsovereenkomst. De noodzaak voor de verplaatsing naar België stond niet ter discussie, evenmin als de slechte financieel-economische positie van het bedrijf. De werkgever verzette zich niet tegen ontbinding van de arbeidsovereenkomsten, maar wilde geen ontbindingsvergoedingen betalen. Over de vraag of aan de ontbinding een vergoeding moest worden verbonden oordeelde de kantonrechter...

Lees meer

Ontslag niet kennelijk onredelijk

Kennelijk onredelijk is een ontslag dat zó onredelijk is dat geen verstandig mens het zou verdedigen. Kennelijk onredelijk ontslag is reden voor een schadevergoeding. Het feit dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens reorganisatie is gedaan zonder dat de noodzaak voor reorganisatie cijfermatig is getoetst maakt die opzegging niet kennelijk onredelijk, aldus de kantonrechter. De werkgever had, nog voordat de arbeidsovereenkomst was geëindigd, de werknemer een andere baan aangeboden. De...

Lees meer

Oproepkracht was in dienst voor onbepaalde tijd

Werkgevers zijn verplicht om werknemers tijdens ziekte door te betalen. Een werkgever weigerde een zieke werknemer door te betalen tijdens ziekte omdat hij meende dat hij dat niet verplicht was vanwege het oproepcontract van de werknemer. Volgens de kantonrechter waren partijen een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan waarin was afgesproken dat de werknemer aan een oproep om te komen werken gehoor zou geven. Op basis daarvan had de werknemer...

Lees meer

Einde dienstbetrekking voor bepaalde tijd

Volgens de wet eindigt een dienstverband voor bepaalde tijd van rechtswege wanneer de in de overeenkomst aangegeven tijd is verstreken. Wanneer de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd wordt voortgezet zonder nadere afspraken dan veronderstelt de wet dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd en op dezelfde voorwaarden is aangegaan. De duur van die nieuwe overeenkomst is echter niet langer dan één jaar. Ook die opvolgende arbeidsovereenkomst...

Lees meer

Concurrentiebeding buiten werking gesteld

In een schriftelijke arbeidsovereenkomst kunnen bijzondere bepalingen als een geheimhoudingsbeding en een concurrentiebeding worden opgenomen. Een geheimhoudingsbeding bevat de verplichting tot geheimhouding van bedrijfsaangelegenheden en geldt niet alleen tijdens maar ook na het bestaan van de dienstbetrekking. Op overtreding van het beding staan sancties, die variëren van een boete tot ontslag op staande voet, eventueel aangevuld met of tot schadevergoeding. Een concurrentiebeding verbiedt de werknemer om tot een zekere periode...

Lees meer

Subsidie voor arbocatalogus

De huidige, sinds 1 januari 2007 geldende Arbowet biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de wettelijke voorschriften voor veilig en gezond werken. Dergelijk maatwerk wordt vastgelegd in een zogenaamde arbocatalogus. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt een subsidie van € 50.000 voor een afgeronde en door het ministerie getoetste arbocatalogus. In totaal is er voor de jaren 2007 tot en met 2009...

Lees meer

Kabinet vraagt advies over arbeidsovereenkomst

Het kabinet is van mening dat de wetgeving op het gebied van de arbeidsovereenkomst gewijzigd moet worden ter verbetering van de arbeidsparticipatie. De voorstellen van het kabinet bevatten een verplichting tot scholing, een vereenvoudiging van de ontslagregeling en maximering van de ontslagvergoeding en een betere bescherming van mensen met een tijdelijk arbeidscontract. Aan de sociale partners is gevraagd om voor 1 september a.s. advies te geven. Het kabinet wil dat...

Lees meer