Nieuws

Period: 200707

Selected: 200707

Remove selection(s)

Belastingheffing lijfrente van inwoner van Spanje

Een werknemer kreeg als compensatie voor het niet doorgaan van bepaalde organisatorische veranderingen van zijn werkgever een compensatie voor de door hem geleden pensioenbreuk en voor het prijsgeven van bepaalde rechten. De compensatie gebeurde in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen ingaande op 55-jarige leeftijd ter grootte van € 28.588 per jaar. Deze compensatie viel onder de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting. Met toepassing van de zogenaamde omkeerregeling werd...

Lees meer

Wijziging studenten- en scholierenregeling loonbelasting

Om te voorkomen dat studenten en scholieren een T-biljet moeten indienen om de ingehouden loonheffing terug te vragen is in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001 een speciale regeling opgenomen. Volgens deze regeling kan voor studenten en scholieren als loontijdvak een kwartaal worden genomen. Daardoor wordt een kwart van de jaarlijkse algemene heffingskorting en arbeidskorting benut en zal in veel gevallen geen loonheffing ingehouden worden. Voor de werknemersverzekeringen geldt een vergelijkbare regeling.

Lees meer

Geen ondernemerschap zonder economische activiteit

Om recht te hebben op aftrek van voorbelasting moet sprake zijn van economische activiteiten. Dat begrip omvat alle werkzaamheden van een ondernemer, inclusief voorbereidende werkzaamheden en werkzaamheden ter beëindiging van een onderneming. Wie zich als ondernemer presenteert moet aan de hand van objectieve gegevens aannemelijk kunnen maken dat hij economische activiteiten verricht of dat hij bepaalde uitgaven heeft gedaan om economische activiteiten te verrichten. Bij gebrek aan bewijs is er...

Lees meer

Bijleenregeling wordt niet vereenvoudigd

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën meegedeeld dat hij het niet nodig vindt om de bijleenregeling te vereenvoudigen. De bijleenregeling beperkt de aftrek van hypotheekrente bij aanschaf van een nieuwe eigen woning tot de rente over de schuld op de oude woning en de rente over het verschil tussen aankoopsom van de nieuwe en verkoopopbrengst van de oude woning. Volgens de staatssecretaris is het principe van de...

Lees meer

Geen correctie van genoten loon

Werknemers met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor zij werken moeten voor hun werkzaamheden tenminste een gebruikelijk loon ontvangen. Dat geldt voor iedere vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden en waarvoor wordt gewerkt. Iemand met een aanmerkelijk belang in twee BV’s verrichtte in het jaar 2000 via de ene BV werkzaamheden voor de andere BV. Deze laatste BV betaalde hem een loon van bijna € 45.000, zonder inhouding...

Lees meer

Vergoeding voor assurantiebemiddeling geen managementfee

De diensten van assurantietussenpersonen zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Deze vrijstelling geldt ook voor diensten die daarmee samenhangen, maar niet voor alle diensten die een assurantietussenpersoon inkoopt, zoals het inhuren van personeel. In een procedure voor de rechtbank was de vraag aan de orde of ingekochte diensten samenhingen met assurantiebemiddeling of dat sprake was van het inhuren van personeel. De DGA van een BV was als directeur werkzaam voor een andere...

Lees meer

Geen cassatie tegen Hofuitspraak toepassing vrijstelling overdrachtsbelasting

Bij de overdracht van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de waarde van de onroerende zaak. In een aantal gevallen gelden vrijstellingen van overdrachtsbelasting. Zo is er een vrijstelling als er binnen een concern van vennootschappen onroerende zaken worden overgedragen in verband met een interne reorganisatie. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat vrijwel alle aandelen van de overdragende en van de verkrijgende vennootschap in...

Lees meer

Kamervragen sociale verzekeringspositie van DGA

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de sociale verzekeringspositie van directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s). De vragen hebben betrekking op het besluit van 29 januari 2007 over de toepassing van de doorbetaald loonregeling en de gevolgen van het einde van de inhoudingsplicht voor de loonbelasting van BV’s met geen andere werknemer dan de DGA. De doorbetaald loonregeling is een praktische regeling voor de situatie dat een werknemer uit hoofde van zijn...

Lees meer

Concurrentiebeding buiten werking gesteld

In een schriftelijke arbeidsovereenkomst kunnen bijzondere bepalingen als een geheimhoudingsbeding en een concurrentiebeding worden opgenomen. Een geheimhoudingsbeding bevat de verplichting tot geheimhouding van bedrijfsaangelegenheden en geldt niet alleen tijdens maar ook na het bestaan van de dienstbetrekking. Op overtreding van het beding staan sancties, die variëren van een boete tot ontslag op staande voet, eventueel aangevuld met of tot schadevergoeding. Een concurrentiebeding verbiedt de werknemer om tot een zekere periode...

Lees meer

Geen herinvesteringsreserve bij verkoop voorraad

Een ondernemer die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel winst maakt kan de belastingheffing daarover uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Deze reserve wordt afgeboekt op de aanschaffingskosten van nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen. Bij verkoop van andere zaken dan bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld voorraad, is de vorming van een herinvesteringsreserve niet mogelijk. Een herinvesteringsreserve kan maximaal drie jaar na het jaar van verkoop van het bedrijfsmiddel bestaan, op voorwaarde dat de ondernemer...

Lees meer