Nieuws

Period: 200907

Selected: 200907

Remove selection(s)

Collectieve compensatieregelingen beleggingsverzekeringen

Sommige levensverzekeringsmaatschappijen hebben collectieve compensatieregelingen getroffen voor bestaande kapitaal- en lijfrenteverzekeringen die gekoppeld zijn aan beleggingen. De compensatie betreft een verlaging met terugwerkende kracht van de kosten of een verlaging van de premies voor risicodekkingen. De compensatie kan bestaan uit een betaling ineens of een bijboeking op de waarde van nog lopende verzekeringen, een betaling ineens aan de verzekeringnemer bij reeds beëindigde of aan een andere verzekeraar overgedragen verzekeringen en/of...

Lees meer

Wijziging Leidraad Invordering 2008

De Leidraad Invordering 2008 is aangepast in verband met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) per 1 juli 2009 en de daaraan gekoppelde aanpassingen van de Invorderingswet 1990.  Het beleid met betrekking tot de verschuldigdheid van kosten van vervolging bij versnelde invordering van belastingaanslagen is gewijzigd. Het oude beleid hield in dat de kosten van vervolging twee werkdagen na de uitreiking van het aanslagbiljet...

Lees meer

Navorderingsaanslag vernietigd wegens ontbreken kwade trouw

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven, kan de belastingdienst dat herstellen door het opleggen van een navorderingsaanslag. De belastingdienst is alleen bevoegd om een navorderingsaanslag op te leggen als er sprake is van een zogenaamd nieuw feit, dat is een feit dat de inspecteur bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Er is geen nieuw feit nodig om een navorderingsaanslag...

Lees meer

Verlenging herinvesteringstermijn

Bij de verkoop van bedrijfsmiddelen door een onderneming kan belastingheffing over de behaalde boekwinst worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve neemt af door afboeking op de aankoopprijs van nieuwe bedrijfsmiddelen. Vindt geen herinvestering plaats binnen drie jaar na het jaar waarin de reserve is gevormd, dan moet de reserve aan de winst worden toegevoegd en wordt de boekwinst alsnog belast. Verlenging van de driejaarstermijn is mogelijk...

Lees meer

Nota n.a.v. verslag goedkeuring verdragen

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag inzake de goedkeuring van de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met Qatar en Bahrein naar de Tweede Kamer gestuurd. De betreffende verdragen zijn in april 2008 ondertekend, maar treden pas in werking na goedkeuring.

Lees meer

Vrijstelling bij juridische fusie anbi

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Dat geldt ook als de verkrijging plaatsvindt in het kader van een juridische fusie of een taakoverdracht tussen het algemeen nut beogende instellingen of tussen verenigingen. De staatssecretaris van Financiën vindt dat in een aantal situaties ongewenst. Met toepassing van de zogenaamde hardheidsclausule heeft de staatssecretaris daarom goedgekeurd dat in dergelijke gevallen geen overdrachtsbelasting wordt geheven. Dat geldt alleen voor...

Lees meer

Duivensportbond is sportorganisatie

De Wet op de Omzetbelasting bevat een vrijstelling voor de diensten die sportverenigingen en van organisaties die de bevordering van de sportbeoefening als doel hebben verrichten voor hun leden. Onder de voorganger van de huidige Wet gold een vergelijkbare vrijstelling. De staatssecretaris van Financiën had de onder de oude Wet dat de Nederlandse Postduivenhoudersorganisatie, de regionale bonden op het gebied van de duivensport en de vereniging van postduivenhouders als sportvereniging...

Lees meer

Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is aangepast in verband met de invoering van de Wet Investeren in Jongeren. Voor de definitie van de begrippen echtgenoot, alleenstaande en alleenstaande ouder wordt voortaan niet alleen verwezen naar de Wet werk en bijstand, maar ook naar de Wet Investeren in Jongeren. Voor jongeren tot 27 jaar zijn deze begrippen opgenomen in deze nieuwe wet. De aanpassing van de Uitvoeringsregeling treedt op dezelfde dag in...

Lees meer

Lager gebruikelijk loon

Een aanmerkelijk belanghouder die werkzaamheden voor zijn BV verricht moet voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon ontvangen. Dat gebruikelijk loon moet minimaal € 40.000 bedragen, tenzij de aanmerkelijk belanghouder kan bewijzen dat een lager bedrag gebruikelijk is. De directeur en enig aandeelhouder DGA)van een BV trad op 9 april full time in dienst bij een andere werkgever. Na deze datum verrichtte de DGA nog wel enkele werkzaamheden voor zijn BV. Zo...

Lees meer

Nabetaling koopsom deelneming niet aftrekbaar

Bij de verkoop van een deelneming in een vennootschap valt de opbrengst onder de deelnemingsvrijstelling. Dat geldt sinds 1 januari 2002 ook voor een eventuele nabetaling die bij de verkoop is bedongen. Als het gekochte belang in de vennootschap voor de koper ook een deelneming vormt, moet de koopsom geactiveerd worden. Ook een eventuele nabetaling moet worden geactiveerd en kan niet ten laste van de winst worden gebracht. Onder de...

Lees meer