Nieuws

Period: 200907

Selected: 200907

Remove selection(s)

Sectorindeling werknemersverzekeringen

De premies van de werknemersverzekeringen kunnen per sector van bedrijvigheid verschillen. Daarom is de sectorindeling van een bedrijf van belang. De sectorindeling van een werkgever gebeurt naar de aard van de verrichte werkzaamheden en op basis van de functie die de onderneming in het maatschappelijk verkeer vervult. Een leverancier van gevels voor woningen en bedrijfspanden was ingedeeld in de sector bouwbedrijven. Reden hiervoor was dat de leverancier in het merendeel...

Lees meer

Reparatiewetgeving emigratieheffing pensioen

De Hoge Raad heeft in een aantal arresten geoordeeld dat het opleggen van conserverende aanslagen bij emigratie over opgebouwde pensioen- en lijfrenteaanspraken niet is toegestaan. Volgens de Hoge Raad is het in strijd met de goede trouw die bij de uitleg en toepassing van belastingverdragen in acht moet worden genomen. De staatssecretaris van Financiën zegt in een reactie op de arresten van de Hoge Raad dat er ruimte is om...

Lees meer

Emigratieheffing pensioenaanspraken

Volgens de Wet IB 2001 wordt de waarde in het economische verkeer van opgebouwde pensioenrechten bij emigratie tot het loon gerekend. Het genietingstijdstip van dit loonbestanddeel is volgens de wet het tijdstip dat onmiddellijk aan de emigratie voorafgaat. Op deze manier moet worden voorkomen dat de Nederlandse staat de belastingclaims op pensioenrechten verliest bij emigratie. In verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing die vóór 1999 zijn gesloten heeft Nederland altijd...

Lees meer

Minimumloon en sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de uitkeringsbedragen en premies voor de sociale verzekeringen per 1 juli 2009 vastgesteld. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan omhoog in verband met de koppeling aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.381,20 naar € 1.398,60 bruto per maand. Voor de berekening van uitkeringen geldt een maximum inkomen, het zogeheten maximumdagloon. Per 1 juli 2009...

Lees meer

Vestigingsplaats Antilliaanse BV

De vestigingsplaats van een rechtspersoon wordt volgens de Nederlandse belastingwetgeving beoordeeld naar omstandigheden. Daarbij worden alle van belang zijnde omstandigheden in aanmerking genomen, maar zijn de feitelijke omstandigheden doorslaggevend. Voor de vennootschapsbelasting wordt een naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon geacht in Nederland te zijn gevestigd. In de verhouding tussen Nederland en de Antillen is verder de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) van belang. Volgens de BRK is de plaats van...

Lees meer

Belastingheffing afkoop lijfrente na emigratie

In een procedure over de afkoop van een lijfrente bij een Nederlandse BV door inwoners van België heeft de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad in zijn conclusie aangegeven dat de Nederlandse wet die belastingheffing mogelijk maakt over afkoopsommen in strijd is met de goede trouw die partijen bij een belastingverdrag over en weer verschuldigd zijn. De procedure had betrekking op een lijfrente die bij de inbreng van een onderneming...

Lees meer