Nieuws

Category: Successiewet Period: 200907

Selected: Successiewet200907

Remove selection(s)

Wijziging anbiregeling

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet wordt de regeling voor het algemeen nut beogende instellingen (anbi) op twee punten aangepast. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de voorgestelde wijzigingen. De eerste aanpassing betreft de mate waarin het algemeen belang moet worden nagestreefd. Het bestaande criterium van meer dan 50%) wordt vervangen door tenminste 90%. Deze aanpassing moet een...

Lees meer

Schenking ter compensatie onderbedeling

Iemand had in zijn testament zijn echtgenote en zijn twee kinderen aangewezen als zijn erfgenamen, ieder voor een derde deel. Aan de echtgenote kwam het vruchtgebruik van de erfdelen van de kinderen toe. Bij de notariële verdeling van de nalatenschap werd ieders erfdeel bepaald op ƒ 44.000. Een van de kinderen verkreeg de ouderlijke woning voor de getaxeerde waarde van ƒ 120.000, onder voorbehoud van het zakelijk recht van gebruik...

Lees meer

Belastinglatentie bij bedrijfsopvolging

Wanneer een onderneming deel uitmaakt van een nalatenschap kunnen de erfgenamen een beroep doen op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ter vermindering van het successierecht. Die faciliteit is bedoeld om te voorkomen dat de erfgenamen worden gedwongen het bedrijf te verkopen om de successierechten te kunnen betalen. Onder de voorwaarde van voortzetting van de onderneming wordt een deel van de waarde van de onderneming vrijgesteld en wordt voor een deel een conserverende aanslag...

Lees meer

"Ik opa"-testament viel niet onder fictiebepaling

Door de progressie in de tarieven kan de heffing van successierecht na iemands overlijden flink oplopen. Het kan daarom lonend zijn om te proberen successierecht te besparen als het vermogen groter is. De Successiewet bevat mede om die reden een aantal fictiebepalingen. Deze fictiebepalingen hebben als overeenkomst dat zij bepaalde verkrijgingen als erfrechtelijke verkrijging aanmerken, waardoor deze verkrijging belast is met successierecht. Eén van deze ficties heeft tot gevolg dat...

Lees meer

Turbotestament valt onder fictiebepaling

De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Eén van die bepalingen heeft tot gevolg dat een verkrijging als gevolg van een rechtshandeling van de erflater ten koste van zijn vermogen met successierecht belast is. Deze bepaling is alleen van toepassing onder bepaalde in de wet genoemde omstandigheden. De erflater moet in verband met de genoemde rechtshandeling tot zijn overlijden het genot hebben gehad van een vruchtgebruik. De vraag is of een...

Lees meer