Nieuws

Period: 201212

Selected: 201212

Remove selection(s)

Geen levering door einde ondernemerschap dga

In een geruchtmakend arrest uit 2002 heeft de Hoge Raad een dga die werkzaamheden verrichtte voor zijn BV als ondernemer voor de omzetbelasting aangemerkt. Dat gold ook voor de dga die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam was. Het arrest werd gevolgd door een aantal besluiten van het ministerie van Financiën. Op grond van die besluiten zijn veel dga’s met hun BV aangemerkt als fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Met...

Lees meer

Goedkeuring startersleningen 2013

Zogenaamde startersleningen zijn bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat een starter op de woningmarkt maximaal kan lenen. In zijn huidige vorm voldoet de starterslening niet aan de vanaf 1 januari 2013 geldende voorwaarden voor aftrekbaarheid van betaalde rente. Dat komt door het ontbreken van de contractuele verplichting om in maximaal 30 jaar de lening volledig af te lossen.Vooruitlopend op een in...

Lees meer

Vaststelling marktrentetarieven 2012

De staatssecretaris van Financiën publiceert jaarlijks een overzicht van de maandelijkse marktrente. Vanaf 1 januari 2004 is de marktrente gebaseerd op het U-rendement zoals dat wordt vastgesteld door het Verbond van Verzekeraars. De marktrente van een kalendermaand is het laagste van het maandelijkse U-rendement van de betreffende maand en de acht voorafgaande maanden en wordt naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma. Voor de waardering kan worden uitgegaan...

Lees meer

Lening door vader aan BV van zoon kan ook onzakelijk zijn

Wanneer de houder van een aanmerkelijk belang in een BV aan die BV een lening verstrekt, is daarop de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing. Een eventueel verlies op de lening is aftrekbaar van het inkomen. Dat geldt niet als de lening als onzakelijk wordt aangemerkt. De terbeschikkingstellingsregeling is ook van toepassing als iemand een lening verstrekt aan een BV waarin zijn kinderen een aanmerkelijk belang hebben, als de lening onder zulke omstandigheden...

Lees meer

Belastingplan 2013 c.s. aangenomen

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2013, Overige fiscale maatregelen 2013 en herziening fiscale behandeling eigen woning aangenomen. De stemming over het voorstel Wet verhuurderheffing is aangehouden in afwachting van een reactie van de regering op een aangenomen motie om de verhuurderheffing 2013 en de verhuurderheffing over de volgende jaren te splitsen. Inmiddels is ook dat wetsvoorstel aangenomen.

Lees meer

Herziening fiscale behandeling eigen woning en verhuurderheffing

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de memorie van antwoord inzake de wetsvoorstellen herziening fiscale behandeling eigen woning en verhuurderheffing naar de Eerste Kamer gestuurd.In de memorie van antwoord wordt ondermeer ingegaan op de mogelijkheid om onder het overgangsrecht voor mensen met een bestaande eigenwoningschuld na 31 december 2012 een in box 1 vrijgestelde kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of...

Lees meer

iPad van de baas is belast

Verstrekkingen, die in het algemeen niet als beloningsvoordeel worden ervaren, vallen niet onder het -ruime- loonbegrip van de loonbelasting. Daarbij dient nog wel gelet te worden op de geldende normeringen en beperkingen. Zo geldt voor verstrekkingen van telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen als voorwaarde dat het zakelijk gebruik van meer dan bijkomstig belang moet zijn om onbelast te zijn. Voor computers geldt dat deze alleen dan vrijgesteld verstrekt kunnen worden...

Lees meer

Overtreding concurrentiebeding

Door in de arbeidsovereenkomst een concurrentie- of een relatiebeding op te nemen proberen werkgevers hun bedrijfsbelangen te beschermen tegen inbreuken die daarop gemaakt worden wanneer werknemers vertrekken. De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een concurrentiebeding op grond waarvan het hem verboden was om binnen 2 jaar na de beëindiging van zijn dienstbetrekking binnen de Benelux voor een concurrent van zijn werkgever te werken. Op overtreding van dit verbod stond een boete...

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst bindt partijen

Een van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen, is met wederzijds goedvinden. In dat kader wordt vaak een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin wordt vastgelegd wanneer en onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst eindigt. Vaak wordt daarin opgenomen, dat partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen, zodat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben.Een vaststellingsovereenkomst wordt door partijen gesloten om een einde te maken aan tussen partijen bestaande onzekerheid of...

Lees meer

Geen winstcorrectie ondanks bevoordeling aandeelhouder

Wanneer een vennootschap haar aandeelhouder bewust bevoordeelt, bijvoorbeeld door de verkoop van een bezitting tegen een te lage prijs, is sprake van een uitdeling van winst. Die leidt normaliter tot een correctie van de winst bij de vennootschap. Een BV kocht twee naast elkaar gelegen en onderling verbonden onroerende zaken van dezelfde verkoper. De verkoper was niet bereid de zaken afzonderlijk te verkopen. Omdat de BV slechts een van beide...

Lees meer