Nieuws

Period: 201206

Selected: 201206

Remove selection(s)

Wijziging Wet op de internationale bijstandsverlening aangenomen

De Tweede Kamer heeft het voorstel tot Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (33246) aangenomen.

Lees meer

Bescherming zzp'ers tegen arbeidsrisico's

Als gevolg van een besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gelden voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vanaf 1 juli 2012 dezelfde regels voor veilig en gezond werken als voor andere werkenden die op dezelfde arbeidsplaats werken. Verder worden de Arboregels voor plaatsonafhankelijk werken verlicht. Deze verlichte eisen golden al bij de werknemer thuis, maar gelden nu ook voor het werken op andere plekken buiten het bedrijf, zoals in...

Lees meer

Hoofdlijnen herziening ontslagrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een hoofdlijnennotitie over de aanpassing van het ontslagrecht en de WW naar de Tweede Kamer gestuurd. De notitie is een reactie van de minister op een open brief van een aantal hoogleraren over de hervorming van het ontslagrecht. Deze hervorming is onderdeel van het zogenaamde Lenteakkoord. Het huidige ontslagrecht kent twee methoden voor werkgevers om de arbeidsverhouding met een werknemer te beëindigen.

Lees meer

Aanpassing keuzeregeling buitenlands belastingplichtigen

Voor buitenlands belastingplichtigen kent de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 de mogelijkheid om te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Buitenlands belastingplichtigen die voor deze regeling kiezen moeten hun wereldinkomen opgeven voor de belastingheffing in Nederland. De negatieve inkomsten uit de buitenlandse eigen woning komen in mindering op het in Nederland te belasten inkomen. Deze aftrek wordt teruggenomen als er in een later jaar per saldo sprake is van positieve...

Lees meer

ANBI ondanks verhuur van ruimten

In een procedure was in geschil of een instelling kon worden aangemerkt als een het algemeen nut beogende instelling. Hof Den Bosch was van oordeel dat dit, ondanks de onderverhuur van ruimten, het geval was omdat de onderverhuur plaatsvond in het kader van fondsenwerving. Volgens de in 2009 geldende tekst van de wet moeten de werkzaamheden van een instelling rechtstreeks zijn gericht op het dienen van enig algemeen belang en...

Lees meer

Pachtnormen 2012

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2012 van kracht worden meegedeeld. Per pachtprijsgebied zijn de nieuwe regionorm, de oude regionorm en het veranderpercentage voor los bouw- en grasland vermeld. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van akkerbouw- en melkveebedrijven van de afgelopen vijf jaar. De hoogste toelaatbare pachtprijzen voor agrarische woningen stijgen...

Lees meer

Overeenkomst met VS over fiscale behandeling fonds voor gemene rekening

Nederland en de Verenigde Staten (VS) hebben afspraken gemaakt over de fiscale aspecten van het besloten fonds voor gemene rekening. Door vermogens te bundelen in besloten fondsen voor gemene rekening kunnen financiële instellingen aanzienlijke kostenbesparingen voor investeerders realiseren. De afspraken zijn op 21 mei 2012 in werking getreden.Inhoud van de afspraken is dat de VS de Nederlandse fiscale kwalificatie van een besloten fonds voor gemene rekening volgt. Voor Nederlandse inwoners...

Lees meer

Tweede Kamer neemt Fiscale verzamelwet 2012 aan

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2012 (33245) met algemene stemmen aangenomen.

Lees meer

Wetsvoorstel bankenbelasting

Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel ter invoering van de bankenbelasting in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake dit wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gestuurd.

Lees meer

Overzicht nota's van wijziging uitwerking Begrotingsakkoord

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel ter uitwerking van een deel van de fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 zijn vier nota’s van wijziging ingediend. De eerste nota van wijziging bevat enkele technische aanpassingen, waarmee geen inhoudelijke wijziging is beoogd.  Het wetsvoorstel bevat een beperking van de aftrek van rente op deelnemingsschulden. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen daarvoor nadere regels worden gesteld. De...

Lees meer