Nieuws

Period: 201206

Selected: 201206

Remove selection(s)

ANBI ondanks verhuur van ruimten

In een procedure was in geschil of een instelling kon worden aangemerkt als een het algemeen nut beogende instelling. Hof Den Bosch was van oordeel dat dit, ondanks de onderverhuur van ruimten, het geval was omdat de onderverhuur plaatsvond in het kader van fondsenwerving. Volgens de in 2009 geldende tekst van de wet moeten de werkzaamheden van een instelling rechtstreeks zijn gericht op het dienen van enig algemeen belang en...

Lees meer

Wetsvoorstel werkgeversbonussen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat bonussen toekent aan werkgevers voor het in dienst nemen en houden van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers aangenomen.

Lees meer

Kamervragen gebruik pensioenknip

In de Tweede Kamer zijn vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld over het oneigenlijk gebruik van de zogenaamde pensioenknip. Deelnemers aan een pensioenregeling hebben op het moment van ingaan van hun pensioenuitkering de mogelijkheid om het pensioen gesplitst in te kopen. Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt van die mogelijkheid slechts beperkt gebruik gemaakt. De minister gaat ervan uit dat dit niet een gevolg is van...

Lees meer

Wetsvoorstel bankenbelasting

Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel ter invoering van de bankenbelasting in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake dit wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gestuurd.

Lees meer

Sociale verzekeringen per 1 juli 2012

In verband met de aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2012 gaan ook de uitkeringen van de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong omhoog. Het minimumloon stijgt van € 1.446,60 naar € 1.456,20 bruto per maand. De netto-uitkering van AOW'ers zal enkele euro’s per maand stijgen. De uitkeringen van de WW, WIA en WAO stijgen met 0,66%. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2012 € 193,09 bruto. Per...

Lees meer

Overzicht nota's van wijziging uitwerking Begrotingsakkoord

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel ter uitwerking van een deel van de fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 zijn vier nota’s van wijziging ingediend. De eerste nota van wijziging bevat enkele technische aanpassingen, waarmee geen inhoudelijke wijziging is beoogd.  Het wetsvoorstel bevat een beperking van de aftrek van rente op deelnemingsschulden. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen daarvoor nadere regels worden gesteld. De...

Lees meer

Aanpassing keuzeregeling buitenlands belastingplichtigen

Voor buitenlands belastingplichtigen kent de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 de mogelijkheid om te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Buitenlands belastingplichtigen die voor deze regeling kiezen moeten hun wereldinkomen opgeven voor de belastingheffing in Nederland. De negatieve inkomsten uit de buitenlandse eigen woning komen in mindering op het in Nederland te belasten inkomen. Deze aftrek wordt teruggenomen als er in een later jaar per saldo sprake is van positieve...

Lees meer

Afhaaltransacties btw

Hof Den Bosch heeft in een procedure het algemene juridisch kader van zogenaamde intracommunautaire leveringen geschetst. Voor leveringen van goederen, die worden vervoerd naar een andere lidstaat en daar zijn onderworpen aan heffing van omzetbelasting wegens een intracommunautaire verwerving, geldt het nultarief. Voorwaarden voor de toepassing van het nultarief zijn:dat de macht om als eigenaar over het goed te beschikken aan de afnemer is overgedragen;dat de leverancier aantoont dat het...

Lees meer

Ernstige verdenking strafbaar feit

Een bank diende bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding in van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die in aandelen zou hebben gehandeld met voorkennis. Wanneer dat vast zou komen te staan, zou dat gezien zijn functie en zijn positie bij de bank een dringende reden voor ontslag opleveren. Omdat handel met voorkennis nog niet was vastgesteld, was er geen dringende reden. De kantonrechter was van oordeel dat, gelet op...

Lees meer

Geen precariobelasting van terras boven eigen kelder

De Gemeentewet geeft gemeenten de bevoegdheid om een aantal gemeentelijke heffingen en belastingen in te stellen. Een van die belastingen is de precariobelasting. Dat is een belasting ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De gemeente Amsterdam kent een precariobelasting. Die wordt ondermeer geheven van terrassen van horecagelegenheden. Volgens de gemeentelijke belastingverordening wordt geen belasting geheven ter zake van een...

Lees meer