Nieuws

Period: 201206

Selected: 201206

Remove selection(s)

Beantwoording vragen Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

Overgangsregeling btwBij de behandeling van het wetsvoorstel uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 zijn vragen gesteld over het overgangsrecht bij de aanpassing van het btw-tarief. Voor de levering van roerende zaken en voor diensten komt geen overgangsregeling. Het moment van de levering of de dienst is dus bepalend voor het tarief dat van toepassing is. Dat geldt ook bij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling. Voor prestaties die doorlopen na 30 september 2012...

Lees meer

Aanpassing keuzeregeling buitenlands belastingplichtigen

Voor buitenlands belastingplichtigen kent de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 de mogelijkheid om te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Buitenlands belastingplichtigen die voor deze regeling kiezen moeten hun wereldinkomen opgeven voor de belastingheffing in Nederland. De negatieve inkomsten uit de buitenlandse eigen woning komen in mindering op het in Nederland te belasten inkomen. Deze aftrek wordt teruggenomen als er in een later jaar per saldo sprake is van positieve...

Lees meer

Overeenkomst met VS over fiscale behandeling fonds voor gemene rekening

Nederland en de Verenigde Staten (VS) hebben afspraken gemaakt over de fiscale aspecten van het besloten fonds voor gemene rekening. Door vermogens te bundelen in besloten fondsen voor gemene rekening kunnen financiële instellingen aanzienlijke kostenbesparingen voor investeerders realiseren. De afspraken zijn op 21 mei 2012 in werking getreden.Inhoud van de afspraken is dat de VS de Nederlandse fiscale kwalificatie van een besloten fonds voor gemene rekening volgt. Voor Nederlandse inwoners...

Lees meer

Kamervragen gebruik pensioenknip

In de Tweede Kamer zijn vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld over het oneigenlijk gebruik van de zogenaamde pensioenknip. Deelnemers aan een pensioenregeling hebben op het moment van ingaan van hun pensioenuitkering de mogelijkheid om het pensioen gesplitst in te kopen. Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt van die mogelijkheid slechts beperkt gebruik gemaakt. De minister gaat ervan uit dat dit niet een gevolg is van...

Lees meer

Wetsvoorstel werkgeversbonussen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat bonussen toekent aan werkgevers voor het in dienst nemen en houden van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers aangenomen.

Lees meer

ANBI ondanks verhuur van ruimten

In een procedure was in geschil of een instelling kon worden aangemerkt als een het algemeen nut beogende instelling. Hof Den Bosch was van oordeel dat dit, ondanks de onderverhuur van ruimten, het geval was omdat de onderverhuur plaatsvond in het kader van fondsenwerving. Volgens de in 2009 geldende tekst van de wet moeten de werkzaamheden van een instelling rechtstreeks zijn gericht op het dienen van enig algemeen belang en...

Lees meer

Wijziging Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten. Op grond van dit wetsvoorstel is de planologische status van gronden en opstallen bepalend voor de mate van milieubescherming. Verder past het wetsvoorstel de positie van agrarische bedrijfswoningen aan, waardoor een voormalige agrarische bedrijfswoning kan worden verkocht aan burgers of bewoond kan blijven door de agrariër die zijn bedrijf heeft beëindigd. Het...

Lees meer

Dance-event geen gelegenheid tot sportbeoefening

Tot 1 januari 2011 gold voor het verlenen van toegang tot podiumkunsten het lage tarief van de omzetbelasting. De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat het lage tarief kon worden toegepast op podiumkunsten die na 31 december 2010 maar vóór 1 juli 2011 plaatsvonden. Vanaf 1 juli 2011 geldt voor podiumkunsten het algemene, hoge tarief.De organisator van dance-events claimde ook na 1 juli 2011 de toepassing van het lage tarief...

Lees meer

WOZ-waarde niet lager door beperkte uitbreidingsmogelijkheden

Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt de waarde van een woning gesteld op de waarde in het economische verkeer. Dat is de verkoopprijs die behaald zou worden bij overdracht van de volle en onbezwaarde eigendom en de verkrijger de woning in de huidige staat onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. De gemeentelijke heffingsambtenaar moet aannemelijk maken dat hij de waarde van een...

Lees meer

Bewijs plaats van feitelijke leiding

Een naar Nederlands recht opgerichte BV wordt op grond van de Wet op de Vennootschapsbelasting naar nationaal recht geacht in Nederland te zijn gevestigd. Voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk werd een rechtspersoon, die inwoner was van zowel Nederland als de (voormalige) Nederlandse Antillen, geacht inwoner te zijn van het land waar de werkelijke leiding was gevestigd. Deze bepaling gold niet voor een rechtspersoon die in een...

Lees meer