Nieuws

Period: 201202

Selected: 201202

Remove selection(s)

Voorbelasting vennoot in VOF

In het zogenaamde advocatenarrest uit 1983 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een maatschap of een vennootschap onder firma de aan een lid van de maatschap in rekening gebrachte omzetbelasting als voorbelasting in aftrek kan brengen. Wel geldt als beperking dat de omzetbelasting betrekking heeft op goederen of diensten die in het kader van de gezamenlijke onderneming worden gebruikt. Volgens een besluit van de staatssecretaris van Financiën uit 2004 is dat niet...

Lees meer

Geen belang bij beroep in cassatie

Hof Amsterdam vernietigde in hoger beroep de aan een BV over het jaar 2000 opgelegde navorderingsaanslag vennootschapsbelasting en de bijbehorende boete. De BV stelde tegen de uitspraak van het hof beroep in cassatie in. Omdat het beroep in cassatie voor de BV niet kan leiden tot een gunstiger resultaat dan de uitspraak van het hof, heeft de BV geen belang bij dat beroep. De Hoge Raad heeft het beroep in...

Lees meer

Geen toepassing aandelenfusieregeling

Volgens de Fusierichtlijn omvat het begrip vennootschap ook een coöperatie of een coöperatieve vereniging. Het begrip aandelen omvat ook lidmaatschapsrechten in een coöperatie. De Nederlandse wet schrijft niet voor dat een coöperatie een in aandelen of soortgelijke bewijzen van deelgerechtigdheid verdeeld kapitaal heeft. Wanneer een coöperatie in zijn statuten niet voor een dergelijke verdeling van het kapitaal heeft gekozen, kunnen geen bewijzen van deelgerechtigdheid worden uitgegeven. De bijschrijving op individuele ledenrekeningen...

Lees meer

Waardedaling grond omdat bestemming niet werd gewijzigd

De waardeverandering van landbouwgrond behoort niet tot de winst uit onderneming voor zover deze waardeverandering het gevolg is van de ontwikkeling van de waarde in het economische verkeer bij voortzetting van het gebruik van de grond in het kader van een landbouwbedrijf. Voor de toepassing van de landbouwvrijstelling is niet voldoende dat grond tot het bedrijfsvermogen van een landbouwbedrijf behoort, maar is daarnaast vereist dat de grond dienstbaar is aan...

Lees meer

Forfaitaire btw-heffing privégebruik auto moet proportioneel zijn

Tot 1 juli 2011 moest een ondernemer die een auto van de zaak ook privé gebruikte in zijn laatste aangifte omzetbelasting over een kalenderjaar een bedrag aan btw opnemen. Deze btw-correctie was 12% van de forfaitaire bijtelling in de inkomstenbelasting. Het percentage van de forfaitaire bijtelling is door de jaren heen meerdere malen gewijzigd. In een procedure over de btw-correctie heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof...

Lees meer

Omkering en verzwaring bewijslast geen reden tot verlaging boete

De Belastingdienst legde aan iemand over de jaren 2002 en 2003 navorderingsaanslagen in de inkomstenbelasting op met boetes. Wegens het niet doen van de vereiste aangiften was de bewijslast omgekeerd en verzwaard. De belanghebbende meende dat de omkering en verzwaring van de bewijslast een reden was voor vermindering van de boetes. Die opvatting is volgens de Hoge Raad in zijn algemeenheid niet juist.

Lees meer

Toepassing eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling van de Wet IB 2001 houdt kort gezegd in dat er een bedrag bij het inkomen in box 1 geteld moet worden voor het woongenot en dat de financieringskosten aftrekbaar zijn. De regeling geldt alleen voor een woning die dient als duurzaam hoofdverblijf voor de belastingplichtige en zijn huishouden en die hem ter beschikking staat op grond van eigendom. Dat hoeft geen juridische eigendom te zijn; economische eigendom volstaat.

Lees meer

Nieuwe internationale standaard tegen witwassen en terrorismefinanciering

Er komen strengere internationale en nationale regels voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De Financial Action Task Force heeft daarover een akkoord bereikt, dat geldt met ingang van 16 februari 2012. Het akkoord kent strengere eisen voor transparantie bij rechtspersonen en bij grensoverschrijdend betalingsverkeer en stelt meer eisen aan financieel onderzoek en de handhavingsmogelijkheden van opsporingsdiensten.

Lees meer

Middellijke aandeelhouders in dienstbetrekking?

Voor de toepassing van de werknemersverzekeringen moet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie kenmerken:- de verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten;- de verplichting om loon te betalen voor de verrichte arbeid en- het bestaan van een gezagsverhouding. Alle omstandigheden van het geval bepalen of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daarbij gaat het niet alleen om wat...

Lees meer

Rijvaardigheidstrainingen niet zakelijk

De directeur en enig aandeelhouder van een BV had als auto van de zaak een Porsche ter beschikking gesteld gekregen. Ter voorkoming van een bijtelling voor privégebruik hield hij een rittenregistratie bij. Volgens de rittenregistratie reed de dga in 2007 250 kilometer privé en in 2008 90 kilometer privé met de auto. Wel volgde hij in deze jaren steeds een tweetal door de importeur van Porsche georganiseerde rijvaardigheidstrainingen in Finland...

Lees meer