Nieuws

Category: Ondernemingswinst Period: 201202

Selected: Ondernemingswinst201202

Remove selection(s)

Waardering bij aanvang ondernemerschap

Wanneer iemand een onderneming begint, worden in het algemeen de bezittingen en schulden bij het opstellen van de openingsbalans van de onderneming gewaardeerd tegen de waarde daarvan in het economische verkeer. Deze hoofdregel blijkt uit oude jurisprudentie van de Hoge Raad. In een door Hof Amsterdam behandelde zaak wilde de Belastingdienst van deze regel afwijken.De zaak het betrekking op een ondernemer die een akkerbouwbedrijf exploiteerde op door hem gepachte grond.

Lees meer

Waardering langlopende verplichting

Een vennootschap kocht in 1990 een fabriekscomplex voor een bedrag van f 38.200.000. De koopsom hoefde pas na 30 jaar, dus in 2020, betaald te worden. De vennootschap merkte deze verplichting in haar aangifte over het jaar 2002 aan als een renteloze schuld, die zij wilde waarderen op de contante waarde, rekening houdend met de op dat moment geldende marktrente. De inspecteur was van mening dat de schuld bij de...

Lees meer

Toepassing beleid Financiën landbouwvrijstelling

De waardestijging van landbouwgrond als zodanig is door de werking van de landbouwvrijstelling onbelast. De landbouwvrijstelling bestaat al zeer lang en is meerdere keren gewijzigd. De Hoge Raad heeft op 7 mei 2004 een aantal arresten gewezen over de toepassing van de landbouwvrijstelling onder de Wet IB 1964 op de onttrekking van bouwkavels aan het landbouwbedrijf. Volgens deze arresten was de landbouwvrijstelling slechts van toepassing op het waardeverschil tussen de...

Lees meer

Beleidsbesluit herinvesteringsreserve

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid op het gebied van de herinvesteringsreserve opgenomen in een nieuw besluit. Dat besluit omvat tevens het beleid uit het besluit inzake overheidsingrijpen uit 2009. Enkele onderdelen uit de eerdere besluiten zijn geactualiseerd. Ook zijn onderdelen vervallen die door tijdsverloop of jurisprudentie zijn achterhaald. De wet IB 2001 kent een bepaling die het mogelijk maakt een onderneming te staken en de daarbij behaalde winst...

Lees meer

Toepassing landbouwvrijstelling

De waardestijging van landbouwgrond valt onder de landbouwvrijstelling. Dat houdt niet in dat de verkoop van landbouwgrond niet kan leiden tot belastingheffing. Een landbouwer had een erfpachtrecht op een perceel landbouwgrond. Dat recht had hij destijds om niet verkregen. In 1995 verkocht hij de volle eigendom van de landbouwgrond voor een prijs van ƒ 36.058 per hectare aan een derde. Op 1 oktober 1996 werd de blote eigendom van de...

Lees meer

Besluit met herinvesteringsbeleid

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid op het gebied van de herinvesteringsreserve opgenomen in een nieuw besluit. Dat besluit omvat tevens het beleid uit het besluit inzake overheidsingrijpen uit 2009. Enkele onderdelen uit de eerdere besluiten zijn geactualiseerd. Ook zijn onderdelen vervallen die door tijdsverloop of jurisprudentie zijn achterhaald.  De Wet IB 2001 kent een bepaling die het mogelijk maakt een onderneming te staken en de daarbij behaalde winst...

Lees meer

Staking onderneming of verkoop pand?

Wanneer een ondernemer een bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld het bedrijfspand, verkoopt, kan hij voor het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde een herinvesteringsreserve vormen. Verkoopt de ondernemer niet alleen het pand, maar ook de inventaris en de bedrijfsvoering, dan is veelal geen sprake van de verkoop van een bedrijfsmiddel maar van de overdracht van een onderneming. Voor de inkomstenbelasting houdt dat staking van de onderneming in. In dat geval kan geen...

Lees meer

Onderneming niet gestaakt

Een ondernemer die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel een boekwinst behaalt, kan belastingheffing over de boekwinst uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op investeringen in andere bedrijfsmiddelen. Het is niet mogelijk om een herinvesteringsreserve te vormen wanneer de ondernemer de onderneming waartoe het vervreemde bedrijfsmiddel behoorde heeft gestaakt, maar wel bij een tijdelijke stillegging van de ondernemingsactiviteiten. De verplaatsing van een onderneming kan onder...

Lees meer