nieuwsbrief-dht-1

Nieuwsbrief Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (1)

Om voor een nieuw individueel convenant Horizontaal Toezicht (HT) in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal toelatingscriteria. Naast het "willen" en "kunnen" gaat het om het aantoonbaar voldoen aan een aantal concrete eisen. De komende weken versturen we een aantal nieuwsbrieven waarin je op de hoogte wordt gehouden van de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht.

Welke concrete toelatingseisen gelden er voor een individueel convenant HT?

 1. Jouw organisatie is bereid transparant te zijn
 2. Jouw organisatie is bereid om een zakelijke werkrelatie met de Belastingdienst te onderhouden die HT mogelijk maakt
 3. Jouw organisatie beschikt over een gedocumenteerde fiscale strategie;
 4. Jouw organisatie kan een fiscale risicoanalyse overleggen, met in ieder geval een analyse van de belangrijkste fiscale risico's ('key risks');
 5. Jouw organisatie beschikt over een adequaat werkende monitoring voor de belangrijkste fiscale risico's en kan daardoor laten zien dat er geen materiële onjuistheden in de aangiften voorkomen;
 6. Jouw organisatie borgt de kwaliteit van de gegevens die nodig zijn voor de belastingheffing bij derden.

Of er wordt voldaan aan deze bovenstaande criteria moet blijken uit een door de organisatie op te stellen self-assessment.

Beschikt jouw organisatie al over een HT-convenant? Dan hoeft geen volledig self-assessement te worden opgesteld. Wel zullen eventuele tekortkomingen ten aanzien van de bovengenoemde criteria door jouw organisatie moeten worden opgenomen in een verbeterplan. Dit verbeterplan zal ervoor moeten zorgen dat jouw organisatie de tekortkomingen voor einde 2022 wegwerkt. Kijk in deze situatie dus goed of jouw organisatie in actie moet komen.

Online Self-Assessment

DUROI heeft een online Self-Assessment opgesteld waarmee jouw organisatie kan toetsen of aan de criteria wordt voldaan. In dit Self-Assessment komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Bereidheid om transparant te zijn;
 2. Zakelijke werkrelatie die HT mogelijk maakt;
 3. Gedocumenteerde fiscale strategie en beleid;
 4. Het fiscaal beheersingsraamwerk (TCF), bestaande uit: risicoanalyse, beheersing, organisatie, kennisborging, documentatie en rapportage;
 5. De monitoring.

Wil je weten waar je als organisatie fiscaal staat en wil je het self-assessment gebruiken om eventuele verbeterpunten te identificeren? Neem dan contact met me op (zie contactgegevens verderop).

'Evidence-based' aanpak

Jouw organisatie moet nu zelf periodiek (maar ten minste jaarlijks) toetsen of de aangiften vrij zijn van materiële onjuistheden. In de tabel op bladzijde 24 van de Controleaanpak Belastingdienst kun je aflezen wat het materialiteitsbedrag voor jouw gemeente is. Voor gemeenten vormen het totaal aan baten op jaarbasis de ingang tot de tabel.

Jouw organisatie moet de werking van de fiscale beheersmaatregelen monitoren. De Belastingdienst geeft aan dat de uitkomsten van deze werkzaamheden periodiek zullen worden besproken. Waar voorheen de nadruk lag op het komen tot een adequate inrichting van de fiscale beheersing, komt het accent nu dus te liggen op het aantonen dat de fiscale beheersing daadwerkelijk functioneert. Dit is de 'evidence based' aanpak. DUROI beschikt over veel ervaring en expertise met betrekking tot het uitvoeren van fiscale onderzoeken en het toepassen van data-analyse en steekproeven, waarmee jouw organisatie deze monitoring vorm kan geven. Via onze partner Inergy en de LIAS Horizontaal Toezicht oplossing kan jouw gemeente deze monitoring ook zélf ter hand nemen. Wij bieden jouw gemeente daarbij ondersteuning middels het LIAS-HT Support Pakket.

Contact

Wil je meer weten over bijvoorbeeld de voortzetting van een individueel HT-convenant? Heb je vragen over of hulp nodig bij het Self-Assessment en het Plan van Aanpak? Neem dan vandaag nog contact met mij op via d.verhaert@duroi.nl of bel en plan een afspraak met Dennis. Meer informatie tref je ook aan op de pagina over Horizontaal Toezicht op onze website.

In de volgende nieuwsbrief gaan we in op het fiscaal statuut en de fiscale kennisbank...

Achtergrondinformatie