horizontaal toezicht

Is jouw organisatie klaar voor (het nieuwe) Horizontaal Toezicht?

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat de spelregels voor het Horizontaal Toezicht (HT) gaan veranderen. Er komt meer nadruk te liggen op het aantoonbaar fiscaal in control zijn. Dat betekent onder andere dat voor nieuwe HT-convenanten een Self Assessment moet worden uitgevoerd en dat moet worden voldaan aan een zestal toelatingscriteria. Bij zowel nieuwe - als bestaande convenanten wordt verwacht dat fiscale tekortkomingen worden rechtgezet. Hiervoor moet een plan en een tijdpad worden uitgewerkt, dat met de Belastingdienst moet worden gedeeld.
We hebben concrete hulpmiddelen voor alles wat nodig is voor het aangaan óf verlengen van een HT-convenant. Daarmee voorkom je dat jouw organisatie voor al die zaken zelf het wiel moet uitvinden.
Belangrijk om te vermelden is dat alle werkzaamheden die jouw organisatie verricht in samenhang zijn opgenomen in onze Amando-TCF oplossing. Lees verder hoe we jouw organisatie met Horizontaal Toezicht kunnen helpen.

Fiscaal Self-Assessment

Voor het verplichte Self-Assessment bieden we het Self-Assessment en Risicoanalyse Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht aan. Dit omvat een uitgebreide digitale vragenlijst die eenmalig of periodiek in jouw organisatie bij fiscale sleutelfunctionarissen kan worden uitgezet. Uit de evaluatie(s) van het Self-Assessment blijkt hoe jouw organisatie scoort op de verschillende aspecten van fiscale beheersing.

Toelatingscriteria Horizontaal Toezicht

1. Transparantie

Transparant zijn houdt onder meer in dat lopende en recente fiscale kwesties gedocumenteerd zijn. Amando-TCF biedt hiervoor de benodigde faciliteiten, onder meer door het 'Meldingenregister fiscale kwesties' dat in Amando-TCF is opgenomen. Verder kunnen bij alle relevante thema's notities worden opgeslagen, zodat een helder en gestructureerd (klant)beeld ontstaat. Vanzelfsprekend kunnen ook rapportages worden gegenereerd om de situatie op een bepaald tijdstip te bevriezen en te delen.

2. Zakelijke Werkrelatie

Voor een goede werkrelatie met betrekking tot HT is vereist dat de sleutelfunctionarissen in jouw organisatie kennis hebben van fiscale beheersing en het gedachtegoed achter HT. Wij bieden daarvoor diverse opleidingsmogelijkheden en voorlichtingen. Essentieel in het kader van de zakelijke werkrelatie is het plan van aanpak van de fiscale verbeterpunten. Als er verbeterpunten zijn, kunnen deze in Amando-TCF worden vastgelegd en opgevolgd.

3. Fiscale Strategie

Als jouw organisatie een adequaat fiscaal beheersingsraamwerk wil opzetten is een belangrijke (eerste) stap het definiëren en omarmen van een duidelijke fiscale strategie. Deze strategie kan jouw organisatie verder uitwerken in fiscale beleidskaders, zodat iedereen in de organisatie weet hoe er fiscaal gehandeld zou moeten worden. Door het benoemen en meten van fiscale prestatie-indicatoren kan jouw organisatie zichtbaar maken of de uitgezette fiscale koers nog in voldoende mate wordt gevolgd.

Wij beschikken over hulpmiddelen voor het opstellen van het Fiscaal Statuut van jouw organisatie waarin de strategie, de beleidskaders en de prestatie-indicatoren kunnen worden opgenomen.

4. Fiscale Risicobeheersing

Fiscale Risicoanalyse

Amando-TCF bevat al een uitgebreide catalogus met fiscale risico's die jouw organisatie zou kunnen lopen. Tijdens de risico-inventarisatie selecteren we samen de key-risks en wegen en prioriteren we de geselecteerde risico's.

Amando-TCF

Fiscale Risicorespons

De verschillende risicoresponses voor de fiscale risico's die jouw organisatie loopt zijn gestructureerd samengebracht in Amando-TCF. Amando-TCF zorgt ervoor dat mensen, processen en systemen in jouw organisatie dat doen wat nodig is om de geïdentificeerde fiscale risico's van jouw organisatie weg te nemen. Zowel risico's als responses zijn zichtbaar in het Risico-dashboard in Amando-TCF. Jouw organisatie kan ervoor kiezen deze werkzaamheden zelf uit te voeren, of om deze (deels) bij ons te beleggen.

Fiscale Kennisbank

Een belangrijke bron van fiscale risico's is een gebrek aan fiscale kennis. Naast Amando-TCF bieden we daarom een uitgebreide Fiscale Kennisbank aan, waarin concrete en praktische fiscale informatie is opgenomen. De Fiscale Kennisbank bevat informatie over Omzetbelasting, Loonheffing/Werkkostenregeling, Vennootschapsbelasting en Fiscale Beheersing. Verder kan jouw organisatie natuurlijk bij ons terecht voor fiscale trainingen en - opleidingen en fiscaal advies op maat.

5. Fiscale Monitoring

Jouw organisatie moet zelf periodiek - maar ten minste jaarlijks - toetsen en aannemelijk maken dat de fiscale aangiften vrij zijn van materiële onjuistheden. Een uitstekende manier oom hier invulling aan te geven is het toepassen van data-analyse en steekproeven op de fiscale geldstromen van jouw organisatie. Onze partner Inergy biedt hiervoor de LIAS Horizontaal Toezicht oplossing aan. Met LIAS-HT kunnen zowel data-analyse als steekproeven worden toegepast voor de Omzetbelasting, Loonheffing/Werkkostenregeling en de Vennootschapsbelasting. Wij bieden daarnaast het LIAS-HT Support Pakket aan, om ervoor te zorgen dat jouw organisatie met LIAS-HT optimale resultaten bereikt.

6. Gegevens belastingheffing derden

Tot slot stelt de Belastingdienst de eis dat jouw organisatie in voorkomende gevallen de kwaliteit borgt van gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van derden.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze producten Self-Assessment, Fiscale Strategie, Fiscale Risicobeheersing, Fiscale Kennisbank of Fiscale Monitoring? Neem dan vandaag nog contact met ons op via info@duroi.nl of bel en plan een afspraak met Wil Peters.