Nieuws

Period: 201306

Selected: 201306

Remove selection(s)

Levering bouwterrein

De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting. Volgens een recent arrest van het Hof van Justitie EU is sprake van een bouwterrein als een terrein op de datum van de levering bestemd is om te worden bebouwd. De nationale wetgeving op het gebied van de omzetbelasting moet zoveel mogelijk in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie EU worden uitgelegd. Dat betekent volgens de Hoge Raad...

Lees meer

Commissie van Dijkhuizen

De Commissie Van Dijkhuizen heeft het kabinet geadviseerd te kiezen voor een verbeterd belastingstelsel met lagere tarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen.Lagere tarieven en minder aftrekpostenDe commissie adviseert om terug te gaan van vier naar twee belastingschijven van 37% en 49%. Over het inkomen tot € 62.500 wordt dan 37% betaald. Het aantal belastingplichtigen dat onder de eerste belastingschijf valt verdubbelt van krap 6...

Lees meer

Geen dienstbetrekking voor transporteurs

Het antwoord op de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking is van groot belang voor de heffing van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Indien er een dienstbetrekking is, dan moet de werkgever over de betaalde vergoedingen premies sociale verzekeringen en loonbelasting inhouden en afdragen.Er is sprake van een dienstbetrekking als is voldaan aan drie criteria:het bestaan van een gezagsverhouding, dat wil zeggen dat de werknemer orders of aanwijzingen krijgt of kan krijgen...

Lees meer

Anti-kraak tijdens verblijf in buitenland

In de Wet IB 2001 wordt een eigen woning omschreven als de woning die iemand anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. Onder bepaalde voorwaarden kan ook een woning die voorheen als hoofdverblijf werd gebruikt als eigen woning worden aangemerkt. Die situatie kan zich voordoen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, waarbij de woning in Nederland wordt aangehouden. Een van de voorwaarden is dat de woning in die periode...

Lees meer

Spaarfaciliteit in aanvulling op pensioen

Volgens het Sociaal Akkoord mogen werkgevers en werknemers met alternatieven komen voor de fiscale beperkingen voor aanvullend pensioen. Werkgevers en werknemers willen het reeds ingediende en inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel aanvullen met een spaarfaciliteit. De spaarfaciliteit is bedoeld voor aanvulling op de pensioenopbouw. Wie dat wil, kan sparen uit zijn netto inkomen en daarbij gebruik maken van een extra vrijstelling in box 3. Bij de vormgeving van de spaarfaciliteit wordt zoveel mogelijk aangesloten...

Lees meer

Staat mogelijk aansprakelijk voor pensioentekorten

Het Hof van Justitie EU heeft onlangs in een pensioenzaak gezegd dat de staat aansprakelijk gesteld kan worden voor het verlies aan pensioenrechten. Het arrest heeft betrekking op Ierse werknemers die door het faillissement van hun werkgever meer dan de helft van hun pensioenrechten verloren hebben. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de gevolgen van dit arrest voor Nederland. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in...

Lees meer

Tijdelijke overbruggingsregeling AOW

De tijdelijke regeling voor een overbruggingsuitkering AOW is in de Staatscourant gepubliceerd. Vooruitlopend op de publicatie heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De regeling houdt het volgende in. Mensen met een op 1 januari 2013 lopende VUT- of prepensioenuitkering, die door de verhoging van de AOW-leeftijd inkomensverlies lijden, hebben recht op een overbruggingsuitkering. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de...

Lees meer

Overgangstermijn KEW, SEW en BEW

De staatsecretaris van Financiën heeft het besluit met het overgangsrecht voor de kapitaalverzekering, de spaarrekening en het beleggingsrecht eigen woning (respectievelijk KEW, SEW en BEW) aangepast. Voor de omzetting van een bestaande kapitaalverzekering in box 3 naar een KEW, SEW of BEW gold een overgangstermijn tot 1 april 2013. Deze geldt op grond van een toezegging van het kabinet aan de Eerste Kamer ook voor de omzetting van een aflossingsvrije...

Lees meer

Partnerregeling mantelzorgers 2010 en 2011

Voor de erf- en schenkbelasting geldt de regel dat bloedverwanten in de rechte lijn geen partners van elkaar kunnen zijn. Voor bloedverwanten in de eerste graad die een mantelzorgcompliment hebben ontvangen geldt een uitzondering op deze regel. Het mantelzorgcompliment moet over het jaar vóór het overlijden van de erflater zijn verleend en verband houden met mantelzorg voor de erflater. Een mantelzorgcompliment kan worden verstrekt als er een CIZ-indicatie voor extramurale...

Lees meer

Verzoek ontbinding afgewezen

Tegen de afwijzing door het UWV van een verzoek om toestemming om de arbeidsverhouding op te zeggen staan geen rechtsmiddelen open. Hoewel een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter op ieder moment kan worden ingediend, is het niet de bedoeling om op die manier een soort verkapte beroepsmogelijkheid te creëren. De kantonrechter heeft om die reden een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen nadat eerder het UWV...

Lees meer