Nieuws

Period: 201210

Selected: 201210

Remove selection(s)

Teveel ingehouden pensioenpremie was loon

Loonbelasting wordt geheven over het belastbare loon. Loon is het totaal van voordelen dat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. De ingehouden premie voor een pensioenregeling behoort niet tot het loon. Volgens de Wet op de Loonbelasting wordt loon beschouwd te zijn genoten op het moment dat het:- betaald of verrekend wordt, - ter beschikking van de werknemer wordt gesteld of rentedragend wordt, of - vorderbaar en...

Lees meer

Ontslag op staande voet na overtreding geheimhoudingsbeding

Een werknemer werd op staande voet ontslagen wegens schending van het voor hem geldende geheimhoudingsbeding. Op grond van dat beding mocht de werknemer zowel tijdens als na afloop van de arbeidsovereenkomst geen mededelingen doen over zaken van zijn werkgever, waarvan hij wist of kon weten dat zij een vertrouwelijk karakter hadden. De werkgever diende een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. De ontslagen werknemer beriep...

Lees meer

Nota van wijziging Belastingplan 2013

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging betreffende het Belastingplan 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging bevat enkele eerder aangekondigde wijzigingen in het fiscale stelsel van Caribisch Nederland. Daarnaast vervalt, als gevolg van het vervallen van de verhoging van het collegegeld voor langstudeerders, het uitsluiten van deze verhoging als uitgaven voor levensonderhoud en als scholingsuitgaven. Het Belastingplan 2013 bevat een aanpassing van de Invorderingswet...

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2013

De bedragen van het minimumloon veranderen per 1 januari 2013. Voor iemand van 23 of ouder is het wettelijk minimumloon (WML) € 1.469,40 per maand, € 339,10 per week of € 67,82 per dag. De bedragen zijn verhoogd met 0,91%. Voor mensen die jonger zijn dan 23 jaar gelden lagere bedragen, zie onderstaande tabel. LeeftijdPercentageWMLPer maandPer weekPer dag  22 jaar85%€ 1.249,00€ 288,25€ 57,6521 jaar72,5%€ 1.065,30€ 245,85€ 49,1720 jaar61,5%  € 903,70€ 208,55€ 41,7119...

Lees meer

Opheffing concurrentiebeding

Ter bescherming van de belangen van de werkgever kan een arbeidsovereenkomst een non-concurrentiebeding bevatten. Een non-concurrentiebeding verbiedt in de meeste gevallen de werknemer gedurende een zekere periode na het eindigen van de arbeidsrelatie activiteiten te verrichten waarmee in concurrentie wordt getreden met de werkgever. Een arbeidsovereenkomst bevatte een non-concurrentiebeding voor een periode van twee jaar. Nadat de arbeidsovereenkomst per 1 september 2011 was geëindigd, trad de voormalige werknemer elders in dienst.

Lees meer

Voorstel wijziging Inkomstenbelasting

Enige tijd geleden is een commissie ingesteld die moet onderzoeken of de tarieven van de inkomstenbelasting budgetneutraal verlaagd kunnen worden. De belastingcommissie heeft een interim-rapport uitgebracht. Volgens dat rapport kunnen de tarieven verlaagd worden door het schrappen van aftrekposten.  Lagere tarievenIn plaats van de huidige vier tarieven moeten er twee tarieven komen. Het lage tarief van maximaal 37% zou kunnen gelden voor bijna 12 van de 13 miljoen belastingplichtigen door...

Lees meer

Onjuist gebruik wijzigingsbeding arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan een eenzijdig wijzigingsbeding bevatten. Een wijzigingsbeding geeft de werkgever het recht tot aanpassing van arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet een zwaarwichtig belang hebben om een arbeidsvoorwaarde eenzijdig te mogen wijzigen. Het disfunctioneren van een werknemer of het minder werken dan de overeengekomen uren per week is geen zwaarwichtig belang en rechtvaardigt daarom geen beroep op het wijzigingsbeding. Als een werknemer daadwerkelijk disfunctioneert of de afgesproken uren niet werkt, dan...

Lees meer

Recht op MKB-winstaftrek in jaar van staking

Ondernemers hebben onder voorwaarden recht op een aantal fiscale faciliteiten. Een daarvan is de MKB-winstvrijstelling. Die vrijstelling houdt in dat een percentage van de winst is vrijgesteld van belasting. De vraag in een procedure voor de Hoge Raad was of de MKB-winstvrijstelling ook van toepassing is in een jaar waarin een ondernemer in verband met staking van zijn onderneming geen andere winst geniet dan stakingswinst. De Hoge Raad ziet geen reden...

Lees meer

MRB van auto met buitenlands kenteken

Volgens de wet met de houder van een auto motorrijtuigenbelasting betalen. De houder van een auto is: 1. de persoon op wiens naam het kenteken van de auto is gesteld;2. de persoon die een auto zonder kenteken feitelijk ter beschikking heeft;3. de persoon die een in het buitenland geregistreerde auto in Nederland feitelijk ter beschikking heeft.De heffing van motorrijtuigenbelasting is niet beperkt tot ingezetenen van Nederland. Voor in het buitenland wonende...

Lees meer

Door overgang onderneming niet langer werkgever

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen, zoals die op het tijdstip van overgang voor de werkgever voortvloeien uit de bestaande arbeidsovereenkomsten, van rechtswege over op de verkrijger. Dat betekent dat alle bij de onderneming werkzame personen in dienst blijven van de onderneming op de voor hen geldende voorwaarden. Alleen de persoon van de werkgever verandert door een overgang van een onderneming. Een verzoek tot ontbinding van...

Lees meer