Nieuws

Category: Arbeidsrecht Period: 201210

Selected: Arbeidsrecht201210

Remove selection(s)

Ontslag op staande voet na overtreding geheimhoudingsbeding

Een werknemer werd op staande voet ontslagen wegens schending van het voor hem geldende geheimhoudingsbeding. Op grond van dat beding mocht de werknemer zowel tijdens als na afloop van de arbeidsovereenkomst geen mededelingen doen over zaken van zijn werkgever, waarvan hij wist of kon weten dat zij een vertrouwelijk karakter hadden. De werkgever diende een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. De ontslagen werknemer beriep...

Lees meer

Onjuist gebruik wijzigingsbeding arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan een eenzijdig wijzigingsbeding bevatten. Een wijzigingsbeding geeft de werkgever het recht tot aanpassing van arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet een zwaarwichtig belang hebben om een arbeidsvoorwaarde eenzijdig te mogen wijzigen. Het disfunctioneren van een werknemer of het minder werken dan de overeengekomen uren per week is geen zwaarwichtig belang en rechtvaardigt daarom geen beroep op het wijzigingsbeding. Als een werknemer daadwerkelijk disfunctioneert of de afgesproken uren niet werkt, dan...

Lees meer

Opheffing concurrentiebeding

Ter bescherming van de belangen van de werkgever kan een arbeidsovereenkomst een non-concurrentiebeding bevatten. Een non-concurrentiebeding verbiedt in de meeste gevallen de werknemer gedurende een zekere periode na het eindigen van de arbeidsrelatie activiteiten te verrichten waarmee in concurrentie wordt getreden met de werkgever. Een arbeidsovereenkomst bevatte een non-concurrentiebeding voor een periode van twee jaar. Nadat de arbeidsovereenkomst per 1 september 2011 was geëindigd, trad de voormalige werknemer elders in dienst.

Lees meer

Doorwerken na opzegging arbeidsovereenkomst

Opzegging van een arbeidsovereenkomst is een eenzijdige rechtshandeling. De opzegging werkt zodra zij degene bereikt tot wie zij is gericht. Intrekking van een gedane opzegging is mogelijk, maar werkt alleen wanneer de intrekking de geadresseerde uiterlijk gelijktijdig met de ingetrokken opzegging bereikt.  Een procedure voor Hof Leeuwarden ging over de vraag wat de status is van een arbeidsverhouding wanneer de werknemer, nadat hij de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en de opzegging...

Lees meer

Door overgang onderneming niet langer werkgever

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen, zoals die op het tijdstip van overgang voor de werkgever voortvloeien uit de bestaande arbeidsovereenkomsten, van rechtswege over op de verkrijger. Dat betekent dat alle bij de onderneming werkzame personen in dienst blijven van de onderneming op de voor hen geldende voorwaarden. Alleen de persoon van de werkgever verandert door een overgang van een onderneming. Een verzoek tot ontbinding van...

Lees meer