Nieuws

Period: 201201

Selected: 201201

Remove selection(s)

Geen navordering verrekend verlies zonder nieuwe beschikking

Wanneer het inkomen in box 1 negatief is, stelt de inspecteur het bedrag van het verlies vast bij voor bezwaar vatbare beschikking. De inspecteur heeft de bevoegdheid om een eerder vastgesteld verlies te herzien als het aanvankelijk te hoog is vastgesteld. Deze herziening vindt plaats bij voor bezwaar vatbare beschikking. Een eenmaal bij beschikking vastgesteld verlies is voor verrekening met inkomens uit andere jaren vatbaar zolang de verliesbeschikking niet is...

Lees meer

Kamervragen verlaging reiskostenvergoeding

In de Tweede Kamer is aan de staatssecretaris van Financiën gevraagd of hij van plan is de onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer te verlagen tot 13 cent. In zijn antwoord laat de staatssecretaris weten dat op dit moment diverse mogelijkheden worden onderzocht om fiscale middelen in te zetten ter bestrijding van files. Het mobiliteitseffect van verlaging van de onbelaste kilometervergoeding is een van de zaken die onderzocht worden.De...

Lees meer

Overname pensioenverplichting geen uitdeling

Werkgevers kunnen aan hun werknemers pensioenrechten toekennen. Pensioenrechten moeten worden ondergebracht bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Voor bepaalde werknemers, zoals de dga, geldt een uitzondering op deze verplichting. De BV mag als werkgever de pensioentoezegging voor de dga in eigen beheer uitvoeren.  Een BV kende in 1976 pensioenaanspraken toe aan twee dga’s. De pensioenverplichtingen werden ondergebracht in een pensioenstichting. Tot en met 1991 werden jaarlijks pensioenpremies aan de pensioenstichting...

Lees meer

Correctie te lage heffingsrente

Bij het vaststellen van een belastingaanslag kan heffingsrente worden berekend. Het bedrag van de heffingsrente wordt door de inspecteur bij beschikking vastgesteld. Deze beschikking wordt doorgaans opgenomen op het aanslagbiljet voor de belasting waarop de heffingsrente betrekking heeft. Voor de vaststelling bij beschikking van het verschuldigde bedrag aan heffingsrente gelden dezelfde regels als voor het vaststellen van de belastingschuld waarover de heffingsrente wordt berekend. De belastingschuld wordt vastgesteld door middel...

Lees meer

Geen kleine ondernemersregeling voor buitenlandse ondernemer

Natuurlijke personen die ondernemer zijn voor de omzetbelasting hebben recht op toepassing van de kleine ondernemersregeling wanneer de door hen af te dragen omzetbelasting een zeker bedrag niet overschrijdt. Volgens de tekst van de Wet op de Omzetbelasting 1968 geldt als vereiste dat de ondernemer in Nederland is gevestigd of hier ook een vaste inrichting heeft. Op grond van een arrest van het Hof van Justitie EU uit 2010 over...

Lees meer

Echtgenote niet betrokken bij rechtshandeling

In een zogenaamd ik-opatestament benoemt de erflater zijn kinderen tot erfgenaam onder de last om aan ieder van hun kinderen een gedeelte van erflaters nalatenschap toe te kennen. De vordering van de kleinkinderen op hun ouders is veelal pas opeisbaar bij het overlijden van de ouders. De bedoeling van een dergelijk testament is besparing van belasting.  Een grootvader benoemde zijn zoon tot enige erfgenaam en legde hem de last op...

Lees meer

Aansprakelijkheid aannemer van werk

Volgens de Invorderingswet is een aannemer die werk heeft uitbesteed aan een onderaannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de onderaannemer verschuldigd is in verband met zijn aandeel in het werk. Aannemer is degene die zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden om een werk van stoffelijke aard uit te voeren tegen een te betalen prijs. In een procedure over de aansprakelijkheid voor belasting- en premieschulden van een BV oordeelde Hof...

Lees meer

Geen beroep tegen tweede uitspraak op bezwaar

Wie het niet eens is met een belastingaanslag of een beschikking van de Belastingdienst kan daartegen bezwaar maken. De inspecteur beslist op het bezwaar bij beschikking. Daarmee komt een einde aan de bezwaarfase. Tegen de uitspraak op bezwaar kan in beroep gegaan worden bij de rechtbank. Een eventuele tweede uitspraak op bezwaar van de inspecteur is volgens het wettelijke stelsel van bezwaar en beroep in belastingzaken geen beschikking waartegen beroep...

Lees meer

Bepaling pachtersvoordeel

Wanneer een pachter de door hem gepachte grond koopt voor de waarde in verpachte staat, geniet hij een voordeel ter grootte van het verschil tussen de waarde vrij van pacht en de waarde in verpachte staat. Dat voordeel staat bekend onder de naam pachtersvoordeel. Het pachtersvoordeel is belast bij latere verkoop van de grond door de vroegere pachter. De landbouwvrijstelling is daar niet op van toepassing. In een procedure was...

Lees meer

Tijdstip belastingheffing opties

Verbintenissen kunnen onder een ontbindende of opschortende voorwaarde worden aangegaan. Zo kan ook een loonbetaling onder ontbindende of opschortende voorwaarde worden gedaan. Dat leidt tot verschillende fiscale genietingsmomenten. Loon dat onder een ontbindende voorwaarde wordt ontvangen, is loon op het tijdstip van ontvangst. Zolang de ontbindende voorwaarde niet is ingetreden, komt daaraan geen betekenis toe. Loon dat onder een opschortende voorwaarde wordt ontvangen, is pas loon als de opschortende voorwaarde...

Lees meer