Nieuws

Period: 201101

Selected: 201101

Remove selection(s)

Doorlopende vrijstelling schenkingsrecht in strijd met gelijkheidsbeginsel

Voor schenkingen die gedaan worden aan het algemeen nut beogende instellingen geldt een afwijkende regeling in het schenkingsrecht. Tot 2006 gold voor dergelijke instellingen een vast, verlaagd tarief van 11%. De belastingdienst hanteerde voor een aantal algemeen nut beogende instellingen een nog gunstiger regeling. De betreffende instellingen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlandse Rode Kruis, betaalden geen schenkingsrecht en hoefden zelfs geen aangifte schenkingsrecht te doen. Dat is gebaseerd...

Lees meer

Werkgever belast leasetermijnen door bij ontslag

Wanneer een werkgever aan werknemers een leaseauto ter beschikking stelt, wordt vaak een gebruiksovereenkomst opgesteld waarin de rechten en verplichtingen zijn opgenomen ten aanzien van de auto. De vraag is wat de gevolgen zijn van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wanneer daardoor de leaseovereenkomst voortijdig beëindigd wordt. In een voorkomend geval vorderde de werkgever betaling van de nog resterende leasetermijnen van de werknemer. De gebruiksovereenkomst bevatte een vergoedingsplicht bij voortijdige beëindiging...

Lees meer

Transfersom onderdeel loon speler?

Een betaald voetbalorganisatie (BVO) contracteerde in 1997 twee spelers. De belastingdienst was van mening dat de transfersommen als loon aan de spelers ten goede waren gekomen en legde een naheffingsaanslag loonbelasting op. Aan de spelers werden navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd.Hof Den Haag was van oordeel dat de transferbetalingen loon vormden. Volgens het hof hadden de spelers de transferbetalingen genoten en wisten zij dat deze betalingen het karakter van loon hadden. Ook...

Lees meer

Ook alimentatieverplichting schuld in box 3

In een arrest uit 2009 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de contante waarde van een lijfrenteverplichting een schuld is die in mindering komt op de rendementsgrondslag van box 3. De wetgever heeft op dit arrest gereageerd door met ingang van 30 december 2009 een uitzondering op te nemen voor dergelijke schulden. In een vergelijkbare procedure oordeelde Hof Arnhem dat voor de contante waarde van een alimentatieverplichting hetzelfde geldt als...

Lees meer

Onterechte toepassing kasstelsel

Ondernemers moeten de omzetbelasting over door hen geleverde goederen en diensten op de factuur in rekening brengen. De belasting moet aan de belastingdienst worden betaald op de aangifte over het tijdvak waarin de factuur is uitgereikt, ongeacht het moment waarop de betaling van de factuur plaatsvindt. Sommige ondernemers mogen in afwijking daarvan het kasstelsel toepassen. Dat houdt in dat het tijdstip van betaling doorslaggevend is voor het moment waarop de...

Lees meer

Belastingdienst blijft op jacht naar zwartspaarders

De belastingdienst blijft op jacht naar zwartspaarders. In het kader van de onderlinge uitwisseling van inlichtingen heeft de belastingdienst van het Franse ministerie van Financiën gegevens ontvangen van Nederlanders met een Zwitserse bankrekening. Na analyse van de gegevens worden de rekeninghouders aangeschreven. De belastingdienst heeft ook gegevens ontvangen van op de Nederlandse Antillen gevestigde particuliere fondsen. De Antillen werken mee aan het onderzoek naar de bij deze fondsen betrokken natuurlijke...

Lees meer

Aansprakelijkheid omzetbelastingschuld

De bestuurder van een NV of een BV kan aansprakelijk worden gesteld voor de omzetbelasting die de NV of BV verschuldigd is maar niet heeft betaald.De Wet op de Omzetbelasting kent een bepaling op grond waarvan een ondernemer de omzetbelasting die hij ten onrechte in rekening brengt op een factuur toch verschuldigd is. Op grond van deze bepaling legde de belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting op aan een BV. De BV...

Lees meer

Beoordeling woonplaats voor sociale verzekeringen

Wie in Nederland woont wordt voor de toepassing van de Algemene Kinderbijslag Wet als ingezetene aangemerkt. Waar iemand woont wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Bij deze beoordeling moet met alle relevante omstandigheden rekening worden gehouden. Wanneer er gelet op deze omstandigheden een duurzame persoonlijke band bestaat tussen de betrokkene en Nederland, woont de betrokkene in Nederland. Die duurzame band hoeft niet sterker te zijn dan de band met een ander...

Lees meer

Afkoop oude lijfrente door buitenlands belastingplichtige

De behandeling van lijfrenteverzekeringen in de inkomstenbelasting is door de jaren heen meerdere malen gewijzigd. De zogenaamde Brede Herwaardering van 1992 hield een ingrijpende wijziging in van het tot dan bestaande regime. Bij de invoering van de Wet IB 2001 is het regime nogmaals ingrijpend gewijzigd. Bij beide stelselwijzigingen zijn overgangsregelingen getroffen voor bestaande verzekeringen. In het verleden was de aftrek van betaalde lijfrentepremies ondermeer mogelijk voor kapitaalverzekeringen die waren...

Lees meer

Conserverende aanslag naast reguliere aanslag schenkingsrecht

In verband met de overname van de landbouwonderneming van zijn ouders werd aan iemand op zijn verzoek een conserverende aanslag schenkingsrecht opgelegd. De woning die bij het bedrijf hoorde werd hem door de ouders geschonken. Daarvoor werd een reguliere aanslag schenkingsrecht opgelegd van 6% van de waarde van de woning in verhuurde staat omdat voor de woning een beroep was gedaan op een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Wanneer in een voor...

Lees meer