Nieuws

Period: 201101

Selected: 201101

Remove selection(s)

Werkgever belast leasetermijnen door bij ontslag

Wanneer een werkgever aan werknemers een leaseauto ter beschikking stelt, wordt vaak een gebruiksovereenkomst opgesteld waarin de rechten en verplichtingen zijn opgenomen ten aanzien van de auto. De vraag is wat de gevolgen zijn van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wanneer daardoor de leaseovereenkomst voortijdig beëindigd wordt. In een voorkomend geval vorderde de werkgever betaling van de nog resterende leasetermijnen van de werknemer. De gebruiksovereenkomst bevatte een vergoedingsplicht bij voortijdige beëindiging...

Lees meer

Geen bewijs voor pensioentoezegging

Een BV wilde in haar jaarrekening over 2002 een pensioenvoorziening voor de echtgenote van de dga opnemen. De echtgenote was werkneemster van de BV. Al eerder was aan de vrouw een pensioentoezegging gedaan, maar de opbouw van dat pensioen was in 1995 gestaakt omdat de echtgenote had afgezien van verdere pensioenrechten. De vraag was of er na 1995 maar vóór de balansdatum van 2002 een nieuwe pensioentoezegging aan de vrouw...

Lees meer

Ook alimentatieverplichting schuld in box 3

In een arrest uit 2009 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de contante waarde van een lijfrenteverplichting een schuld is die in mindering komt op de rendementsgrondslag van box 3. De wetgever heeft op dit arrest gereageerd door met ingang van 30 december 2009 een uitzondering op te nemen voor dergelijke schulden. In een vergelijkbare procedure oordeelde Hof Arnhem dat voor de contante waarde van een alimentatieverplichting hetzelfde geldt als...

Lees meer

Belastingdienst blijft op jacht naar zwartspaarders

De belastingdienst blijft op jacht naar zwartspaarders. In het kader van de onderlinge uitwisseling van inlichtingen heeft de belastingdienst van het Franse ministerie van Financiën gegevens ontvangen van Nederlanders met een Zwitserse bankrekening. Na analyse van de gegevens worden de rekeninghouders aangeschreven. De belastingdienst heeft ook gegevens ontvangen van op de Nederlandse Antillen gevestigde particuliere fondsen. De Antillen werken mee aan het onderzoek naar de bij deze fondsen betrokken natuurlijke...

Lees meer

Conserverende aanslag naast reguliere aanslag schenkingsrecht

In verband met de overname van de landbouwonderneming van zijn ouders werd aan iemand op zijn verzoek een conserverende aanslag schenkingsrecht opgelegd. De woning die bij het bedrijf hoorde werd hem door de ouders geschonken. Daarvoor werd een reguliere aanslag schenkingsrecht opgelegd van 6% van de waarde van de woning in verhuurde staat omdat voor de woning een beroep was gedaan op een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Wanneer in een voor...

Lees meer

Naheffing douanerecht vernietigd

De douanewetgeving is geregeld op Europees niveau in het Communautair Douane Wetboek. Het Hof van Justitie EU is de gerechtelijke instantie die over de uitleg van Europese regelgeving gaat. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU bestaan naast de communautaire wetgeving algemene rechtsbeginselen, waarvan de grondrechten een integrerend deel vormen. Het Hof van Justitie EU verzekert de eerbiediging van de wet en de rechtsbeginselen. De eerbiediging van de...

Lees meer

Beoordeling woonplaats voor sociale verzekeringen

Wie in Nederland woont wordt voor de toepassing van de Algemene Kinderbijslag Wet als ingezetene aangemerkt. Waar iemand woont wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Bij deze beoordeling moet met alle relevante omstandigheden rekening worden gehouden. Wanneer er gelet op deze omstandigheden een duurzame persoonlijke band bestaat tussen de betrokkene en Nederland, woont de betrokkene in Nederland. Die duurzame band hoeft niet sterker te zijn dan de band met een ander...

Lees meer

Transfersom onderdeel loon speler?

Een betaald voetbalorganisatie (BVO) contracteerde in 1997 twee spelers. De belastingdienst was van mening dat de transfersommen als loon aan de spelers ten goede waren gekomen en legde een naheffingsaanslag loonbelasting op. Aan de spelers werden navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd.Hof Den Haag was van oordeel dat de transferbetalingen loon vormden. Volgens het hof hadden de spelers de transferbetalingen genoten en wisten zij dat deze betalingen het karakter van loon hadden. Ook...

Lees meer

Doorlopende vrijstelling schenkingsrecht in strijd met gelijkheidsbeginsel

Voor schenkingen die gedaan worden aan het algemeen nut beogende instellingen geldt een afwijkende regeling in het schenkingsrecht. Tot 2006 gold voor dergelijke instellingen een vast, verlaagd tarief van 11%. De belastingdienst hanteerde voor een aantal algemeen nut beogende instellingen een nog gunstiger regeling. De betreffende instellingen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlandse Rode Kruis, betaalden geen schenkingsrecht en hoefden zelfs geen aangifte schenkingsrecht te doen. Dat is gebaseerd...

Lees meer

Herziening na beëindiging landbouwregeling

Ondernemers die belaste prestaties verrichten voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van voorbelasting. Voor landbouwers geldt een bijzondere regeling, waardoor zij over hun prestaties geen omzetbelasting verschuldigd zijn en geen recht hebben op aftrek van voorbelasting. Op verzoek kunnen landbouwers de gewone regeling toepassen. Een varkenshouder moest, nadat de inspecteur op zijn verzoek een beschikking daartoe had afgegeven, per 1 augustus 2005 omzetbelasting berekenen over zijn prestaties. De vraag was...

Lees meer