Nieuws

Category: Ondernemingswinst Period: 201101

Selected: Ondernemingswinst201101

Remove selection(s)

Geen bewijs voor pensioentoezegging

Een BV wilde in haar jaarrekening over 2002 een pensioenvoorziening voor de echtgenote van de dga opnemen. De echtgenote was werkneemster van de BV. Al eerder was aan de vrouw een pensioentoezegging gedaan, maar de opbouw van dat pensioen was in 1995 gestaakt omdat de echtgenote had afgezien van verdere pensioenrechten. De vraag was of er na 1995 maar vóór de balansdatum van 2002 een nieuwe pensioentoezegging aan de vrouw...

Lees meer

Herinvesteringsreserve is netto reserve

Bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan een ondernemer belastingheffing over de behaalde boekwinst uitstellen door het vormen van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt als eerste afschrijving in mindering gebracht op de aanschafwaarde van andere bedrijfsmiddelen. In een procedure voor Hof Amsterdam was in geschil of de bruto of de netto boekwinst kan worden opgenomen in de herinvesteringsreserve, met andere woorden of de verkoopkosten in mindering gebracht moeten worden op de boekwinst.

Lees meer

NMa-boete ook niet deels aftrekbaar

Bij overtreding van de Mededingingswet kan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een boete opleggen. Een dergelijke boete komt niet in mindering op de winst. In een procedure over een door de NMa opgelegde boete oordeelde de rechtbank dat noch de tekst van de Wet IB 2001 noch de wetsgeschiedenis steun bieden aan de opvatting dat een dergelijke boete kan worden gesplitst in een deel dat wel en een deel dat niet...

Lees meer

Verlies op beleggingen aandeelhouder

Een BV maakte eind 1997 een bedrag van ƒ 1.300.000 over naar een bankrekening in Luxemburg op naam van haar dga. Een jaar later opende de BV zelf een rekening bij de Luxemburgse bank. Effecten met een waarde van ƒ 1.027.400 werden overgeboekt van de rekening van de dga naar de rekening van de BV. De jaarrekening van de BV vermeldde per 31 december 1997 een deposito bij de Luxemburgse...

Lees meer

Wijze van afboeking herinvesteringsreserve

Over de boekwinst die een ondernemer behaalt bij de verkoop van bedrijfsmiddelen is belasting verschuldigd. De belastingheffing kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De reserve wordt als eerste afschrijving afgeboekt op de aanschafwaarde van investeringen in andere bedrijfsmiddelen.  Een BV bepleitte het volgende systeem van afboeking van de herinvesteringsreserve. Nadat de herinvesteringsreserve was afgeboekt op de aanschafwaarde van nieuwe bedrijfsmiddelen, werd vervolgens een deel van de herinvesteringsreserve...

Lees meer

Verkoop grond door BV voor te lage prijs

Een BV verkocht een perceel grond aan de zoon van haar aandeelhouder. De inspecteur was van mening dat de verkoop van het perceel tegen een te lage prijs had plaatsgevonden. Volgens de inspecteur bedroeg de waarde ten tijde van de verkoop f 229.500, terwijl de verkoopprijs f 75.000 had bedragen. De BV nam het standpunt in dat de verkoop had plaatsgevonden tegen de op dat moment geldende waarde in het...

Lees meer