Nieuws

Period: 201003

Selected: 201003

Remove selection(s)

Eigenwoningregeling voor schip met vaste ligplaats

De eigenwoningregeling houdt in dat een forfaitair bedrag dat aan de waarde van de woning is gekoppeld bij het inkomen geteld moet worden. De betaalde rente van schulden ter financiering van de eigen woning is aftrekbaar. De eigenwoningregeling kan ook van toepassing zijn op een schip, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het schip moet de bewoner anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staan en het schip moet...

Lees meer

Souplesse bij beoordeling urencriterium

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium hebben recht op een aantal fiscale faciliteiten. Het urencriterium houdt in dat een ondernemer per jaar tenminste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming besteedt. De tijd die een ondernemer besteedt aan acquisitie of het bijhouden van de administratie telt mee voor het urencriterium maar blijkt in de praktijk niet altijd goed te worden bijgehouden. In gevallen waarin twijfel mogelijk...

Lees meer

Werktuigenvrijstelling windturbine

De Wet Waardering Onroerende Zaken kent een zogenoemde werktuigenvrijstelling. Op grond van deze vrijstelling blijft een deel van de waarde van een onroerende zaak buiten beschouwing. De werktuigenvrijstelling geldt voor werktuigen die onderdeel vormen van een onroerende zaak maar die verwijderd kunnen worden met behoud van hun waarde als werktuig. De werktuigenvrijstelling is niet beperkt tot relatief kleine werktuigen.   In een procedure over de toepassing van de werktuigenvrijstelling oordeelde...

Lees meer

Geen grondwaterbelasting voor gesloten systeem warmteopslag

Voor het onttrekken van grondwater aan de bodem wordt grondwaterbelasting geheven. Deze belasting wordt berekend over de hoeveelheid onttrokken grondwater. Er geldt een vrijstelling voor gebruik van grondwater voor gesloten systemen van koude- en warmteopslag. De gedachte achter deze vrijstelling is dat geen sprake is van blijvend onttrekken van grondwater. Het onttrokken grondwater wordt weer in dezelfde grondlaag teruggevoerd. Ondanks het bestaan van deze vrijstelling legde de inspecteur een naheffingsaanslag...

Lees meer

Rechter niet gebonden aan boetebeleid belastingdienst

Bij het opleggen van een naheffingsaanslag kan de belastingdienst een verzuimboete opleggen. In het geval van een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting bedraagt de verzuimboete 100% van de nageheven belasting. De inspecteur is bij het opleggen van een boete gebonden aan de wet en aan het beleid van de belastingdienst. De mogelijkheid om een verzuimboete op te leggen is geregeld in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). De Wet op de Motorrijtuigenbelasting verwijst...

Lees meer

Investeringsaftrek binnen samenwerkingsverband

Ondernemers hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor hun investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een percentage van het investeringsbedrag. Het percentage daalt naarmate het investeringsbedrag hoger is. Als de onderneming wordt gedreven in een samenwerkingsverband van meerdere ondernemers worden de investeringen van het samenwerkingsverband samengeteld voor de bepaling van de investeringsaftrek. In dat kader deed zich de vraag voor of een ondernemer in een jaar deel uitmaakte van twee samenwerkingsverbanden. De...

Lees meer

Voldaan aan groepsvereiste

Wanneer een vennootschap onderdeel uitmaakt van een groep van vennootschappen en de vennootschap een teveel aan vreemd vermogen heeft, is de rente die de vennootschap betaalt beperkt aftrekbaar. Een groep kan grensoverschrijdend zijn. Een Belgische CVA is naar Nederlands recht een vennootschap waarvan de aandelen vrij verhandelbaar zijn. Door de opname van een Nederlandse BV in de geconsolideerde jaarrekening van de CVA was aan het groepsvereiste voldaan. Omdat de Nederlandse...

Lees meer

Geen precariobelasting van bouwperceel

Gemeenten mogen een zogenaamde precariobelasting heffen. Dat is een belasting die wordt geheven van lichamen of ondernemers die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond hebben. Voorbeelden van dergelijke voorwerpen zijn leidingen voor nutsvoorzieningen. Om gemeentegrond voor de openbare dienst te bestemmen is meer nodig dan de door de gemeente aan de grond gegeven bestemming. Ook feitelijk moet de grond voor de openbare dienst bestemd zijn.

Lees meer

Onderzoeksplicht inspecteur

Om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen moet de inspecteur een nieuw feit hebben. Dat is een feit wat hem bij het opleggen van de definitieve aanslag nog niet bekend was en ook niet bekend had hoeven zijn. Bij het vaststellen van een aanslag mag de inspecteur uitgaan van de juistheid in de aangifte zonder dat hij een nader onderzoek moet instellen. De verplichting tot nader onderzoek is er wel...

Lees meer

Spaartegoed en deposito bij DSB

Box 3-bezittingen worden in aanmerking genomen voor de waarde in het economische verkeer. Voor de bepaling van de waarde in het economische verkeer van een bankdeposito of bank is van belang of de houder zijn geld zal krijgen, wanneer hij een eventuele uitkering zal krijgen en hoe groot die eventuele uitkering zal zijn. In verband met het faillissement van DSB heeft de minister van Financiën in een besluit vastgelegd dat...

Lees meer