Nieuws

Period: 201003

Selected: 201003

Remove selection(s)

Onderzoeksplicht inspecteur

Om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen moet de inspecteur een nieuw feit hebben. Dat is een feit wat hem bij het opleggen van de definitieve aanslag nog niet bekend was en ook niet bekend had hoeven zijn. Bij het vaststellen van een aanslag mag de inspecteur uitgaan van de juistheid in de aangifte zonder dat hij een nader onderzoek moet instellen. De verplichting tot nader onderzoek is er wel...

Lees meer

Havenkranen zijn onroerend

Bij de verkrijging van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. De vraag of zaken roerend of onroerend zijn, wordt beantwoord aan de hand van civielrechtelijke criteria. Het Burgerlijk Wetboek merkt zaken die duurzaam met de grond zijn verbonden aan als onroerend. Die duurzame band met de grond kan rechtstreeks bestaan, maar ook door vereniging van een zaak met andere onroerende zaken. Staat vast dat een zaak bestemd is om duurzaam ter...

Lees meer

Kleding restaurantketen

Werkkleding mag door de werkgever belastingvrij worden vergoed of verstrekt. Volgens de Uitvoeringsregeling Loonbelasting is sprake van werkkleding als kleding alleen maar geschikt is om tijdens het werk te worden gedragen of is voorzien van logo’s met een oppervlakte van tezamen tenminste 70 cm² per kledingstuk. Uniforme kleding kan ook onder de omschrijving werkkleding vallen. Volgens een besluit van Financiën is sprake van een uniform als werknemers gelijke kleding dragen...

Lees meer

Werktuigenvrijstelling windturbine

De Wet Waardering Onroerende Zaken kent een zogenoemde werktuigenvrijstelling. Op grond van deze vrijstelling blijft een deel van de waarde van een onroerende zaak buiten beschouwing. De werktuigenvrijstelling geldt voor werktuigen die onderdeel vormen van een onroerende zaak maar die verwijderd kunnen worden met behoud van hun waarde als werktuig. De werktuigenvrijstelling is niet beperkt tot relatief kleine werktuigen.   In een procedure over de toepassing van de werktuigenvrijstelling oordeelde...

Lees meer

Geen grondwaterbelasting voor gesloten systeem warmteopslag

Voor het onttrekken van grondwater aan de bodem wordt grondwaterbelasting geheven. Deze belasting wordt berekend over de hoeveelheid onttrokken grondwater. Er geldt een vrijstelling voor gebruik van grondwater voor gesloten systemen van koude- en warmteopslag. De gedachte achter deze vrijstelling is dat geen sprake is van blijvend onttrekken van grondwater. Het onttrokken grondwater wordt weer in dezelfde grondlaag teruggevoerd. Ondanks het bestaan van deze vrijstelling legde de inspecteur een naheffingsaanslag...

Lees meer

Eigenwoningregeling voor schip met vaste ligplaats

De eigenwoningregeling houdt in dat een forfaitair bedrag dat aan de waarde van de woning is gekoppeld bij het inkomen geteld moet worden. De betaalde rente van schulden ter financiering van de eigen woning is aftrekbaar. De eigenwoningregeling kan ook van toepassing zijn op een schip, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het schip moet de bewoner anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staan en het schip moet...

Lees meer

Geen precariobelasting van bouwperceel

Gemeenten mogen een zogenaamde precariobelasting heffen. Dat is een belasting die wordt geheven van lichamen of ondernemers die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond hebben. Voorbeelden van dergelijke voorwerpen zijn leidingen voor nutsvoorzieningen. Om gemeentegrond voor de openbare dienst te bestemmen is meer nodig dan de door de gemeente aan de grond gegeven bestemming. Ook feitelijk moet de grond voor de openbare dienst bestemd zijn.

Lees meer

Voldaan aan groepsvereiste

Wanneer een vennootschap onderdeel uitmaakt van een groep van vennootschappen en de vennootschap een teveel aan vreemd vermogen heeft, is de rente die de vennootschap betaalt beperkt aftrekbaar. Een groep kan grensoverschrijdend zijn. Een Belgische CVA is naar Nederlands recht een vennootschap waarvan de aandelen vrij verhandelbaar zijn. Door de opname van een Nederlandse BV in de geconsolideerde jaarrekening van de CVA was aan het groepsvereiste voldaan. Omdat de Nederlandse...

Lees meer

Verstrekking tweede telefoon

Het begrip loon in de Wet op de Loonbelasting is zeer ruim en omvat alle voordelen die iemand uit zijn dienstbetrekking ontvangt. Het privégebruik van zaken, die de werkgever ter beschikking stelt of die de werkgever integraal vergoedt, is onderdeel van het loon. In een aantal gevallen gelden bijzondere waarderingsregels voor de bepaling van het loon. Daarnaast is in een aantal gevallen belastingvrije vergoeding of verstrekking mogelijk. Dat geldt tegenwoordig...

Lees meer

Rechter niet gebonden aan boetebeleid belastingdienst

Bij het opleggen van een naheffingsaanslag kan de belastingdienst een verzuimboete opleggen. In het geval van een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting bedraagt de verzuimboete 100% van de nageheven belasting. De inspecteur is bij het opleggen van een boete gebonden aan de wet en aan het beleid van de belastingdienst. De mogelijkheid om een verzuimboete op te leggen is geregeld in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). De Wet op de Motorrijtuigenbelasting verwijst...

Lees meer