Nieuws

Period: 200805

Selected: 200805

Remove selection(s)

Belastingvoordeel voor milieubewuste automobilist

In een brief heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van mogelijke fiscale vergroeningsmaatregelen voor het Belastingplan 2009. Uitgangspunt van dergelijke maatregelen is budgettaire neutraliteit, dat wil zeggen dat de totale belastingopbrengst gelijk zal blijven. Wel is het mogelijk dat milieuvervuilers meer gaan betalen en milieuspaarders minder. In dit kader wordt gedacht aan de volgende maatregelen. 1. De BPM wordt met ingang van 2009 omgezet...

Lees meer

Bepaling premiegrondslag bij deeltijdwerk in Nederland

De Hoge Raad heeft in 1991 een arrest gewezen over de premieheffing volksverzekeringen van personen die niet in Nederland wonen maar wel in Nederland werken. Het arrest had betrekking op een persoon die in deeltijd werkte en om die reden meende dat de premieplicht beperkt moest worden tot de in Nederland gewerkte dagen. Volgens de Hoge Raad moet iemand die gedurende het jaar regelmatig werkt (in het arrest ging het...

Lees meer

Opgaaf van reden ontslag tijdens proeftijd verplicht

Als een werkgever een bestaande arbeidsovereenkomst opzegt is hij wettelijk verplicht om de werknemer op diens verzoek de reden van de opzegging schriftelijk mee te delen. Deze verplichting geldt ook als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd tijdens de proeftijd. Door deze verplichting is de ontslagen werknemer in staat om na te gaan of het ontslag in strijd is met een opzegverbod. Als de werkgever de reden van het ontslag niet vermeld...

Lees meer

Vragen over de verpakkingenbelasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van een krantenartikel over de verpakkingenbelasting, waarin gesteld wordt dat deze belasting leidt tot een gemiddelde prijsstijging in de supermarkt van 1%. De staatssecretaris van Financiën weerlegt de gehanteerde berekening. Naar zijn mening is de verwachte opbrengst van de verpakkingenbelasting gedeeld door de omzet van de supermarktbranche. Dat is niet juist omdat ook in andere sectoren verpakkingenbelasting moet worden betaald. De...

Lees meer

Geen kilometerregistratie bestelauto van de zaak

In het jaar 2002 gold dat een ondernemer voor het privégebruik van een auto van de zaak op jaarbasis tenminste 25% van de waarde van de auto moest bijtellen tenzij hij kon aantonen dat met de auto niet meer dan 500 kilometer privé was gereden. Wanneer het privégebruik van een bestelauto door de aard of de inrichting beperkt was, bedroeg de bijtelling op jaarbasis ten minste 10% van de waarde...

Lees meer

Geen cassatie tegen Hofuitspraak over gestegen restwaarde

Los van de wettelijke beperking van de afschrijving op onroerende zaken tot 100 resp. 50% van de WOZ-waarde dient bij de afschrijving op bedrijfsmiddelen rekening gehouden te worden met de restwaarde, dat is de waarde die het bedrijfsmiddel naar verwachting nog heeft aan het einde van de gebruiksperiode. De restwaarde wordt aan het begin van de afschrijvingsperiode bepaald en hoeft niet te worden bijgesteld, behalve ingeval van een blijvende en...

Lees meer

Ontbinding rechtspersoon op vordering KvK

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan een rechtspersoon door een beschikking van de Kamer van Koophandel en Fabrieken worden ontbonden als ten minste twee van vier in de wet genoemde omstandigheden zich voordoen. Deze omstandigheden zijn: 1. de rechtspersoon heeft de jaarlijkse bijdrage voor inschrijving in het Handelsregister niet binnen een jaar betaald; 2. er staan gedurende ten minste een jaar geen bestuurders in het Handelsregister ingeschreven; 3. de rechtspersoon is...

Lees meer

Betaling aan stichting i.v.m. optieverplichtingen

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit uit 2001 over de fiscale behandeling van aan werknemers verstrekte optierechten goedgekeurd dat een inkoop van eigen aandelen door een vennootschap ter dekking van deze optierechten die vóór 1 september 2001 heeft plaatsgevonden wordt aangemerkt als een inkoop ter tijdelijke belegging. Indien de aandelen zijn ingekocht vóór 22 februari 2001 mag het verschil tussen de inkoopprijs van de aandelen en de uitoefenprijs...

Lees meer

Termijnverlenging stakingslijfrente

De premies voor lijfrenteverzekeringen zijn tot bepaalde bedragen en mits voldaan is aan een aantal voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. Voor ondernemers die hun bedrijf beëindigen zijn er extra aftrekmogelijkheden. Een van de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om van die extra mogelijkheden gebruik te maken is dat de lijfrente binnen zes maanden na het einde van het jaar waarin de onderneming wordt beëindigd moet zijn bedongen bij een verzekeringsmaatschappij.

Lees meer

BTW over belastingvrije aankoop op luchthaven

Een reiziger kocht bij zijn vertrek op Schiphol belastingvrij een digitale fotocamera voor € 245. De toepassing van het nultarief omzetbelasting wegens uitvoer was niet terecht, omdat de reiziger in Nederland woonde. Bij zijn terugkeer in Nederland werd de reiziger door de douane gecontroleerd en moest hij alsnog omzetbelasting betalen over de waarde van de camera wegens invoer. De vraag was hoe de waarde van de camera moest worden bepaald.

Lees meer