Vervolgstappen Horizontaal Toezicht fiscaal dienstverleners

In november 2019 is het project doorontwikkelen Horizontaal Toezicht (dHT) afgerond door middel van het informeren van de Tweede Kamer via het Jaarplan Belastingdienst 2020. De implementatie van doorontwikkelen van Horizontaal Toezicht (HT) via fiscaal dienstverleners (fd’s) gaat binnenkort van start. Waar mogelijk, verloopt dit in samenwerking met de koepel- en beroepsorganisaties van fiscaal dienstverleners.

Informeren

Het informeren van interne en externe partijen is een belangrijke eerste stap die gepland staat voor het eerste kwartaal. Extern gebeurt dit door middel van voortgangsgesprekken met organisaties die betrokken waren bij de ontwikkeling van dHT fiscaal dienstverleners (dHT-fd). De Belastingdienst presenteert de uitkomsten van het project en inventariseert de nog bestaande vragen en wensen. Ook worden de mogelijkheden verkend van samenwerking bij de implementatie en verdere uitwerking van dHT-fd. Daarnaast zullen de fd’s die deelnemen aan het HT rechtstreeks worden geïnformeerd.

De relatiebeheerders bespreken de wijzigingen en de gevolgen met alle deelnemende fd’s. Er zullen ook vervolgbesprekingen worden gehouden met koepel- en beroepsorganisaties over onder meer de wederzijdse verwachtingen. Dit is noodzakelijk omdat er intern en extern duidelijkheid moet zijn over de wederzijdse verwachtingen en over de gevolgen als die niet worden ingevuld. Te denken valt aan een niet adequaat kwaliteitssysteem, een fiscale houding die niet past bij het HT of het niet nakomen van de afspraken door één van de partijen. Doel is om bijvoorbeeld duidelijk te maken wanneer en hoe er kan worden geëscaleerd (zowel door de fiscaal dienstverleners als de Belastingdienst).

Rond de zomer van 2020 volgen procesafspraken over de gevolgen van een agree to disagree-situatie. Deze gaan over issues die van belang zijn voor meerdere convenantsaangiften.

In het eerste kwartaal zullen alle betrokkenen worden geïnformeerd over de overgangsbepalingen.

Gedifferentieerd toezicht en opting-out

Er is gekozen voor het differentiëren van het aangepaste toezicht op 3 niveaus binnen horizontaal toezicht via de fiscaal dienstverlener (fd). Het huidige niveau van aangepast toezicht, een minder intensief toezicht en een meer uitgebreid toezicht. De intensiteit van het aangepaste toezicht is afhankelijk van het zicht dat de fd heeft op opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie en de interne beheersing van de deelnemende onderneming, alsmede de werkzaamheden die de fd heeft verricht. Dit gedifferentieerd aangepast toezicht zal samen met externe beroeps- en koepelorganisaties en interne specialisten worden uitgewerkt. Ook zal bekeken worden hoe en per wanneer dat feitelijk gaat functioneren.

Daarnaast is door de fd’s de wens geuit voor een alternatieve wijze van aanmelding van deelnemers aan HT. Er wordt bezien onder welke voorwaarden zij de mogelijkheid krijgen - op een enkele uitzondering na - al hun klanten onder het HT-FD te brengen (opting-out).

Nieuwe Leidraad HT FD

Gedacht wordt dat eind 2020 voldoende materiaal is verzameld en afspraken zijn gemaakt om te beginnen aan een nieuwe Leidraad HT-FD. En in het verlengde daarvan het samenstellen van het FD- convenant ‘nieuwe stijl’. Bij deze aanpassingen zal intensief worden samengewerkt met externe en interne partners.

Als deze producten zijn afgerond zal in 2021 de implementatie verder invulling worden gegeven. Dat betekent het voeren van gesprekken met alle koepels en fd’s over het wijzigen van bestaande convenanten in convenanten voor bepaalde tijd, of het op andere wijze voortzetten van de samenwerking.

Grote organisaties

Voor bedrijven en instellingen die onder het segment Grote Ondernemingen (GO) vallen, zijn er ook een aantal wijzigingen. Eén van die wijzigingen is dat middelgrote ondernemingen (dat zijn de organisaties die niet voldoen aan de criteria artikel 397, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW)) in de toekomst niet in aanmerking komen voor de individuele variant van HT. Zij zijn aangewezen op de fd variant van het HT. De Belastingdienst zal uitwerken hoe de entreevoorwaarden voor deze middelgrote ondernemingen worden vormgegeven en hoe het aangepaste toezicht voor de deelnemende middelgrote ondernemingen eruit zal gaan zien. In 2021 zullen gesprekken starten met middelgrote organisaties van het segment GO met een individuele convenant over de mogelijkheden van een overstap naar de FD variant van het HT.