Nieuws

Period: 200310

Selected: 200310

Remove selection(s)

Keuze voor uitstel belastingheffing opties ook toegestaan bij ontstaan inhoudingsplicht na toekennin

De staatssecretaris van Financiën keurt in een besluit over de belastingheffing over optierechten die in tranches onvoorwaardelijk worden, goed, dat uitstel van heffing overeenkomstig het keuzeregime van de Wet LB kan plaatsvinden voor de tranches die onvoorwaardelijk worden nadat terzake inhoudingsplicht ontstaat. Als voorwaarde geldt dat de inhoudingsplichtige en de werknemer uiterlijk op het genietingsmoment van de eerste tranche waarvoor inhoudingsplicht bestaat de keuze voor uitstel van heffing schriftelijk kenbaar...

Lees meer

Geen emigratie zolang woning in Nederland feitelijk ter beschikking staat, al ontbreekt formele rech

Voor de vaststelling van de woonplaats van een belastingplichtige kan van belang zijn of hij duurzaam de beschikking heeft over een woonhuis. Daarvoor is niet nodig, dat het gebruik van de woning door de belastingplichtige berust op een (zakelijk of persoonlijk) recht. Het ontbreken van een formele rechtsbetrekking vormt geen beletsel om aan te nemen dat hij duurzaam de beschikking heeft over de woning. Wel moet de woning permanent aan...

Lees meer

Overdracht schoolgebouw in aanbouw aan stichting gevolgd door verhuur leidt mogelijk tot integratieh

De vestiging van een ondererfpachtsrecht op een perceel grond met niet afgebouwde opstallen ten behoeve van een stichting, die vervolgens huurovereenkomsten sluit met de erfpachter van de grond, leidt mogelijk tot heffing van omzetbelasting vanwege toepassing van de integratieheffing. De erfpachter is een hogeschool, die het gebouw voor vrijgestelde prestaties gebruikt. Het Hof was van oordeel dat er geen levering heeft plaatsgehad. Volgens het Hof waren er geen feiten en...

Lees meer

Belastingdienst doet uitspraak op bezwaarschriften voor arrest Hoge Raad inzake kosten buitenlandse

De staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van het Bosal-arrest van het Europese Hof van Justitie besloten, dat het arrest van de Hoge Raad niet hoeft te worden afgewacht, maar dat in voorkomende gevallen uitspraak op bezwaarschriften kan worden gedaan met inachtneming van het Bosal-arrest. In dat arrest heeft het Europese Hof van Justitie bepaald, dat Nederland ten onrechte de aftrek van kosten van buitenlandse deelnemingen niet toestaat. Voor aftrek...

Lees meer

Verschil in behandeling van gescheiden en samenwonende ouders bij aftrek kosten levensonderhoud kind

Een gehuwde belastingplichtige wilde de kosten van levensonderhoud voor zijn kinderen als buitengewone last in mindering brengen op zijn inkomen, ondanks het recht op kinderbijslag resp. het recht van de kinderen op studiefinanciering. Hij beriep zich daarbij op ongelijke behandeling, omdat bij gescheiden ouders de ene ouder recht op kinderbijslag heeft en de andere, als hij voldoet aan de in wet gestelde onderhoudseisen, recht heeft op aftrek als buitengewone last.

Lees meer

Per 1 januari 2003 is grens belang voor achterwege laten van inhouding dividendbelasting aan Oostenr

Omdat Oostenrijk met ingang van 1 januari 2003 voldoet aan de wederkerigheidseis, die in de wet op de dividendbelasting wordt gesteld, kan inhouding van dividendbelasting in Nederland achterwege blijven bij uitkeringen aan Oostenrijkse moedermaatschappijen, die een belang in een Nederlandse dochtermaatschappij hebben van minimaal 10%. Het voldoen aan de wederkerigheidseis heeft tot gevolg, dat Oostenrijk in de omgekeerde situatie geen dividendbelasting heft over de uitkering van een Oostenrijkse dochtermaatschappij aan...

Lees meer