Nieuws

Period: 201403

Selected: 201403

Remove selection(s)

Geen 30%-regeling voor tweede deeltijdbaan door tijdverloop

Volgens de Hoge Raad mag de 30%-regeling niet worden toegepast op een tweede parttime betrekking, die meer dan drie maanden na het einde van de eerste fulltime betrekking aanvangt. De Hoge Raad volgt daarmee de conclusie van de Advocaat-generaal (AG). Hof Den Bosch meende dat de regeling wel mocht worden toegepast en door de Belastingdienst ten onrechte was geweigerd.De 30%-regeling is een forfaitaire regeling ter vergoeding van de extra kosten...

Lees meer

Voorkom belastingrente door vóór 1 april btw over 2013 te corrigeren

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2013 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2013 willen aangeven, kunnen belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2014 te doen. Voor een suppletieaangifte dient bij voorkeur gebruik gemaakt te worden van het daarvoor bestemde formulier dat op de website van de Belastingdienst te vinden is. Er volgt dan een teruggaafbeschikking of een naheffingsaanslag. Bedragen van minder dan € 1.000 kunnen op de eerstvolgende...

Lees meer

Geen recht op WW door verwijtbare werkloosheid

Een werknemer heeft geen recht op een WW-uitkering als hij verwijtbaar werkloos is geworden. Daarvan is sprake als de dienstbetrekking is beëindigd door de werknemer, tenzij voortzetting van de dienstbetrekking zo bezwaarlijk zou zijn dat dit van de werknemer redelijkerwijs niet kan worden gevraagd.De Centrale Raad van Beroep heeft onlangs in een procedure een tussen werkgever en werknemer gesloten vaststellingsovereenkomst als een ontslagverzoek van de werknemer aangemerkt. Dat wil nog...

Lees meer

Splitsing pensioen sorteert geen effect

Splitsing van pensioenuitkering heeft geen gevolgen voor belastingheffing. Dat is de uitkomst van een procedure bij de Hoge Raad. Ondanks de splitsing bleven de pensioenuitkeringen loon uit vroegere dienstbetrekking van de man, met andere woorden, het karakter veranderde niet door de splitsing.De casus was als volgt. Een man droeg de helft van zijn ouderdomspensioen over aan zijn vrouw in een notariële akte van cessie. In hun aangiften inkomstenbelasting gaven de...

Lees meer

Toepassing verlengde opzegtermijn

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werknemer geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand. Partijen kunnen een andere termijn overeenkomen, maar dat moet schriftelijk worden vastgelegd. In geen geval mag de opzegtermijn voor de werknemer langer zijn dan zes maanden. Voor de werkgever geldt dat de opzegtermijn niet korter mag zijn dan het dubbele van de termijn die voor de werknemer geldt. Wanneer voor de werknemer een opzegtermijn van...

Lees meer

Ontslag wegens overtreding veiligheidsvoorschriften

Een werkgever verzocht de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een procesoperator wegens overtreding van het veiligheidsbeleid. Binnen het bedrijf van de werkgever wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. De procesoperators zijn verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften. Het melden van veiligheidsincidenten vormt onderdeel van het veiligheidsbeleid. Het lekken van vloeistoffen is een veiligheidsincident dat gemeld dient te worden. De procesoperator werd verweten dat hij geen melding had gemaakt...

Lees meer

Transactievoordeel toe te rekenen aan onderneming

De voordelen die iemand behaalt met transacties in de privésfeer zijn onbelast. Valt een transactie en dus het behaalde voordeel echter in de sfeer van de onderneming, dan is het voordeel belast in box 1. Transacties die een ondernemer verricht liggen niet snel in de privésfeer als er een verband is met de onderneming. Dat bleek onlangs in een procedure over de aan- en verkoop van het huurrecht van een...

Lees meer

Paardentrailer geen ondernemingsvermogen

Een ondernemer kan niet alle uitgaven die hij doet als kosten van zijn onderneming aanmerken. Alleen uitgaven die op zakelijke gronden zijn gedaan kunnen ten laste van de winst worden gebracht. Als leidraad geldt dat de ondernemer zelf bepaalt op welke wijze hij zijn onderneming drijft en dat het aan de ondernemer is om te beoordelen of bepaalde uitgaven voor de onderneming nut hebben. De bewijslast dat uitgaven niet zijn...

Lees meer

Aandachtspunten bij controle aangiften inkomstenbelasting 2013

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt op welke onderdelen van de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra gelet zal worden. Het gaat om de volgende zaken:de aftrek van zorgkosten, zoals dieetkosten en medicijnen;gastouderschap;zorgverleners die zorg verlenen aan houders van een persoonsgebonden budget;hypotheekverhogingen;de aftrek van giften;het aanhouden van vermogen in het buitenland;het ontvangen van Belgisch pensioen;echtscheiding.

Lees meer

Verschil in bijtellingspercentage is geoorloofd

Het voordeel dat een werknemer heeft wanneer hij een auto van zijn werkgever privé mag gebruiken vormt loon in natura. Het voordeel wordt gesteld op een percentage van de catalogusprijs van de auto. Dat bedrag wordt bij het loon geteld. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Die differentiatie in bijtelling is geen vorm van verboden ongelijke behandeling, omdat er een objectieve rechtvaardiging voor...

Lees meer