Nieuws

Period: 201310

Selected: 201310

Remove selection(s)

Tweede nota van wijziging Overige fiscale maatregelen 2014

De tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 bevat naast een aantal technische wijzigingen een wijziging in de omzetbelasting. Deze laatste wijziging is het gevolg van een arrest van het Hof van Justitie EU. Het arrest heeft betrekking op de wijze waarop in Nederland een onterechte belaste levering op verzoek van een onroerende zaak wordt gecorrigeerd. Een belaste levering op verzoek is alleen mogelijk als de...

Lees meer

Vergoeding achteraf voorkomt bijtelling niet

Een werknemer met een auto van de zaak kreeg op zijn verzoek voor de jaren 2006 en 2007 een verklaring geen privégebruik auto. Zijn werkgever hield daarom geen rekening met een bijtelling voor privégebruik. De werknemer hield een rittenregistratie bij die niet voldeed aan de daaraan gestelde eisen. Zo ontbraken adressen en specificaties per dag van gereden kilometers. Omdat de rittenregistratie onvoldoende was had er een bijtelling bij het loon...

Lees meer

Bewijs dat niet meer dan 500 km per jaar privé is gereden

Het privégebruik van een auto van de zaak is loon voor de werknemer aan wie de auto ter  beschikking is gesteld. De bewijslast dat een auto beschikbaar is gesteld ligt bij de inspecteur. Wanneer een auto ter beschikking is gesteld, wordt verondersteld dat deze ook privé wordt gebruikt. De werknemer kan tegenbewijs leveren door te laten blijken dat de auto niet meer dan 500 kilometer privé is gebruikt. In dat...

Lees meer

Verlenging thuiskopieheffing

De bestaande regeling voor de thuiskopieheffing zou per 1 januari 2014 vervallen. Inmiddels is besloten deze heffing te verlengen tot 1 januari 2016. De thuiskopieheffing is geregeld in de Auteurswet. Deze bevat een delegatiebepaling om voorwerpen aan te wijzen die onder de heffing vallen en om nadere regels en voorwaarden te stellen met betrekking tot de hoogte, verschuldigdheid en vorm van de vergoeding. Deze delegatiebepaling laat geen ruimte om voor...

Lees meer

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2014

De fiscale maatregelen uit de Begrotingsafspraken 2014 zijn verwerkt in een concept tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2014. Daarnaast bevat deze nota van wijziging een verlenging van de regeling herleving van hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur en de tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen tot 3 jaar. Deze regelingen zouden op 31 december 2013 eindigen. Dat wordt nu een jaar later.De bestaande fiscale aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten voor...

Lees meer

Vrijval herinvesteringsreserve door belangenwijziging

Om de handel in BV's met een herinvesteringsreserve tegen te gaan, bevat de wet een bepaling die erop neer komt dat een bestaande herinvesteringsreserve aan de winst moet worden toegevoegd als het belang in een BV voor tenminste 30% is gewijzigd. Volgens de Hoge Raad gaat het om het financiële belang in de BV. Aan dat criterium kan ook zijn voldaan als minder dan 30% van het aandelenkapitaal wordt overgedragen, zo...

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet

Voor de erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen bestaat een fiscale faciliteit. Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit stelt een deel van het verkregen ondernemingsvermogen vrij op voorwaarde van voortzetting van de onderneming. De faciliteit is in een reeks van jaren steeds verder uitgebreid. Een uitspraak van de rechtbank Breda heeft de discussie over deze faciliteit en over de mogelijk ongelijke behandeling van ander vermogen dan ondernemingsvermogen doen oplaaien. Er ligt momenteel een aantal zaken bij...

Lees meer

Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van de percentages van de belasting- en invorderingsrente naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van dit wetsvoorstel gaan minimumpercentages van 4 respectievelijk 8% gelden. Naar de mening van het kabinet zijn deze minimumpercentages niet veel hoger dan de werkelijke percentages van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties en voor handelstransacties.

Lees meer

Begrotingsafspraken 2014

Het kabinet heeft met een aantal oppositiepartijen afspraken gemaakt over de begroting voor volgend jaar. Deze begrotingsafspraken vergroten de haalbaarheid van de wetsvoorstellen die deel uitmaken van het Belastingplan 2014. Onderstaand een beknopt overzicht van de maatregelen. De maatregelen moeten nog worden uitgewerkt en zullen via een nota van wijziging in het Belastingplan worden verwerkt.Lastenverlichtingen- De verlaging van de zelfstandigenaftrek vervalt.- De huidige fiscale voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten...

Lees meer

Toepassing foutenleer na overdracht pensioen

Een BV had voor haar dga een pensioenvoorziening in eigen beheer gevormd. In 2006 droeg zij de pensioenverplichting over aan een andere BV. In de overnamevergoeding was een bedrag van € 600.000 opgenomen voor na-indexatie in verband met loon- en prijswijzigingen. De BV bracht het verschil tussen de betaalde overnamevergoeding en de boekwaarde van de pensioenverplichting in 2006 ten laste van haar winst. De aanslag Vpb 2006 werd conform de...

Lees meer