Nieuws

Period: 201305

Selected: 201305

Remove selection(s)

Vestigingsplaats kasgeld-BV met buitenlandse aandeelhouder

Door een juridische splitsing gingen de bedrijfsactiviteiten van een BV over naar een nieuw opgerichte dochtervennootschap. Na de verkoop van de dochtervennootschap resteerde een BV met als bezittingen alleen liquide middelen. Omdat de aandeelhouder van de BV een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap was, claimde de BV dat zij na de splitsing feitelijk in het Verenigd Koninkrijk was gevestigd. Op verzoek van de BV tekende de inspecteur een brief...

Lees meer

Uitbreiding toepassing wettelijk minimumloon

Wie in dienstbetrekking werkzaam is, heeft als beloning voor zijn werkzaamheden tenminste recht op het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel ingediend om de Wet Minimumloon uit te breiden tot overeenkomsten van opdracht. De bedoeling van het wetsvoorstel is om oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te bestrijden. De uitbreiding van de toepassing van het wettelijk minimumloon geldt niet voor ondernemers die...

Lees meer

Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2013 ingediend

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat een aantal technische en redactionele wijzigingen. LoonbelastingBij de behandeling van het Belastingplan 2013 is gezegd dat de per 1 januari 2013 in de Wet IB 2001 opgenomen werkbonus per 1 januari 2014 zal worden opgenomen in de Wet op de Loonbelasting 1964. In dit wetsvoorstel wordt dat geregeld. De werkbonus is een...

Lees meer

Geen giftenaftrek zonder recht op vergoeding

Giften, die iemand doet aan instellingen die het algemeen nut beogen (ANBI’s) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel voor de aftrek van 1% van het verzamelinkomen. Op grond van de vrijwilligersregeling zijn beloningen van vrijwilligers onder bepaalde voorwaarden niet belast. Het afzien door een vrijwilliger van een vergoeding kan worden aangemerkt als gift. Wanneer het gaat om een andere vergoeding dan een vergoeding van door de vrijwilliger gemaakte...

Lees meer

150 km-grens in 30%-regeling niet discriminerend volgens AG

De advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad is van mening dat de 150 km-grens in de 30%-regeling geen verboden discriminatie oplevert. Door de 150 km-grens is de 30%-regeling met ingang van 2012 niet meer van toepassing op uit het buitenland afkomstige werknemers die in een periode van 24 maanden voor hun tewerkstelling in Nederland op minder dan 150 km van de Nederlandse grens woonden. De 30%-regeling is een bewijsregel voor...

Lees meer

Bijtelling voor bestelauto door verplicht gebruik

Een werknemer die ook privé gebruik mag maken van een auto van de zaak moet daarvoor een bedrag bij zijn loon tellen. De bijtelling geldt ongeacht of de auto van de zaak een bestelauto of een personenauto is. Er hoeft geen bijtelling plaats te vinden als de werknemer kan bewijzen dat het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 km bedraagt of als het gaat om een bestelauto die door...

Lees meer

BTW-correctie privégebruik pand

Het gebruik van zakelijke goederen voor privédoeleinden van een ondernemer wordt voor de heffing van de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst onder bezwarende titel. De omzetbelasting over deze diensten moet worden verwerkt in de aangifte over het laatste tijdvak van een kalenderjaar. De vergoeding die als grondslag voor de berekening van omzetbelasting over het privégebruik wordt genomen, is volgens de wet het totaal van de door de ondernemer gemaakte uitgaven.

Lees meer

Na minnelijke beëindiging geen vergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging

Een van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen anders dan door opzegging door een der partijen is met wederzijds goedvinden. Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd wordt meestal een vaststellingsovereenkomst opgesteld, waarin de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Een vaststellingsovereenkomst bindt beide partijen. Dat betekent dat daarvan behoudens bijzondere omstandigheden niet van kan worden afgeweken.Door met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen is geen sprake van een...

Lees meer

Belastingdienst controleert op omzetbelastingschulden

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat zij ondernemers gaat controleren op nog openstaande omzetbelastingschulden over verstreken jaren. De controle gebeurt door vergelijking van de ingediende aangiften met de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.Vaak blijkt bij het opstellen van de jaarrekening dat er een omzetbelastingschuld is. Ter voorkoming van hoge boetes roept de Belastingdienst ondernemers op om in voorkomende gevallen vóór 1 juni 2013 met behulp van het daarvoor bestemde formulier een suppletie...

Lees meer

Wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel uitstel van betalingen exitheffingen aangenomen. Onder de exitheffingen vallen de eindafrekeningsbepalingen in de Wet IB 2001 en de Wet Vpb ’69. Het wetsvoorstel wijzigt de Invorderingswet 1990 en is een gevolg van een arrest van het Hof van Justitie EU (arrest National Grid Indus) van 29 november 2011 inzake exitheffingen. Het Hof van Justitie EU heeft in dit arrest beslist dat op het tijdstip...

Lees meer