Nieuws

Period: 201205

Selected: 201205

Remove selection(s)

Inspecteur moet bewijs van beboetbaar feit leveren

Het opzettelijk niet, onjuist of onvolledig doen van een aangifte Inkomstenbelasting is een vergrijp van de belastingplichtige. De inspecteur kan aan de belastingplichtige in een dergelijk geval een boete opleggen van maximaal 100% van de verschuldigde belasting. Het bewijs van opzet van de belastingplichtige moet door de inspecteur worden geleverd.In een arrest uit 2010 heeft de Hoge Raad met betrekking tot het opleggen van een boete gezegd dat geen boete...

Lees meer

In plaats van hoger beroep legt inspecteur nieuwe naheffing op

Naar aanleiding van een onderzoek legde de Belastingdienst een naheffingsaanslag accijns minerale oliën op aan een handelaar in minerale oliën met een vergunning accijnsgoederenplaats. De rechtbank verklaarde het beroep van de handelaar gegrond en vernietigde de naheffingsaanslag en de opgelegde boete. De inspecteur was het niet eens met de uitspraak van de rechtbank, maar stelde geen hoger beroep in. In plaats daarvan legde hij een nieuwe naheffingsaanslag op naar een...

Lees meer

Kamervragen weekenduitgaven gehandicapten

Naar aanleiding van een publicatie op de website van de Belastingdienst zijn Kamervragen aan de staatssecretaris van Financiën gesteld over de aftrek van uitgaven voor weekendzorg voor gehandicapten. Het gaat om de kosten die een ouder of verzorger maakt voor het verblijf thuis van een gehandicapte, die door de week elders verblijft. Het in aftrek te brengen bedrag wordt forfaitair bepaald. Er geldt geen drempel voor aftrek. Om voor aftrek...

Lees meer

Kamervragen doorbelasten boete illegale arbeid

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn Kamervragen gesteld over het doorbelasten van de volledige ketenboete voor illegale werknemers aan kleine ondernemers. Illegale werknemers zijn vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning. De boete wordt doorbelast omdat opdrachtgevers dat contractueel hebben vastgelegd of doordat zij de boete verrekenen met betalingen terwijl er niets geregeld is. De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kent een ruim werkgeversbegrip. Een opdrachtgever die werk uitbesteedt aan een (onder)aannemer is...

Lees meer

Aansprakelijkstelling en uitstel van betaling

Bedrijven die personeel inlenen van andere bedrijven zijn aansprakelijk voor de loonbelasting en premieheffing die deze andere bedrijven moeten betalen voor het uitgeleende personeel. Een BV, die personeel had ingehuurd van een limited, werd door de Ontvanger in 2002 aansprakelijk gesteld voor door de limited verschuldigde loonbelasting. De BV was het niet eens met de aansprakelijkstelling en ging in bezwaar en vervolgens in beroep. Hof Den Bosch verklaarde het ingestelde beroep...

Lees meer

Kostenegalisatiereserve valt vrij bij verkoop vermogensbestanddeel

De boekwinst die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel is onderdeel van zijn winst. De ondernemer kan de winstneming en dus de belastingheffing uitstellen door de boekwinst op te nemen in een herinvesteringsreserve, onder de voorwaarde dat hij het voornemen heeft om tot herinvestering over te gaan. De herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op investeringen in bedrijfsmiddelen in het jaar van vervreemding en de drie jaar daarna. Voor kosten...

Lees meer

Inspecteur bewees bestaan nieuw feit niet

Wanneer een aanslag inkomstenbelasting te laag is vastgesteld kan de inspecteur de te weinig geheven belasting navorderen. Voorwaarde om te kunnen navorderen is dat de inspecteur beschikt over een nieuw feit. Dat is een feit wat ten tijde van het vaststellen van de aanslag de inspecteur niet bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn  Iemand diende een door de Belastingdienst deels vooraf ingevuld aangiftebiljet IB/PVV 2006 in. Op deze...

Lees meer

Wel of geen werknemer?

De arbeidsverhouding van een persoon, die directeur-grootaandeelhouder (dga) is van een BV, wordt voor de toepassing van de werknemersverzekeringen niet als dienstbetrekking beschouwd. In de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder wordt aangegeven welke personen als dga worden aangemerkt. Een bestuurder, die alleen of met zijn echtgenoot zoveel aandelen heeft dat hij ten minste de helft van het stemrecht heeft of een besluit tot schorsing of ontslag kan tegenhouden, is dga. Dat geldt...

Lees meer

Erfpachtconstructie mislukt

Met een beroep op het leerstuk van wetsontduiking kunnen constructies worden bestreden die in strijd zijn met doel en strekking van de wet. Een bestaand feitencomplex wordt dan omgezet waardoor de belastingheffing in overeenstemming wordt gebracht met doel en strekking van de wet, bijvoorbeeld door uit te gaan van de naastbij gelegen situatie die wel tot heffing leidt of door het negeren van een rechtshandeling. Voorwaarde voor de toepassing van...

Lees meer

Bezwaarschrift als beroepschrift ingediend bij rechtbank

Tegen een opgelegde belastingaanslag kan bezwaar gemaakt worden. Dat geldt zowel voor voorlopige aanslagen als voor definitieve en navorderingsaanslagen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Een te laat ingediend bezwaarschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Tegen de uitspraak op een bezwaarschrift kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De Belastingdienst legde aan iemand twee navorderingsaanslagen Inkomstenbelasting op. De belastingplichtige diende geen bezwaarschrift in bij de inspecteur, maar...

Lees meer