Nieuws

Period: 201107

Selected: 201107

Remove selection(s)

Besluit vrije vergoedingen en verstrekkingen

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over vrije vergoedingen en verstrekkingen en vrijgesteld loon aangepast. De wijzigingen betreffen het onderscheid tussen communicatiemiddelen en computers en het opnemen van een handreiking voor de vraag wanneer een geschenk geen loon is. Werkgevers kunnen communicatiemiddelen onbelast vergoeden of verstrekken als het zakelijke gebruik groter is dan 10%. Voor computers e.d. is een vrije vergoeding of verstrekking pas mogelijk als het gebruik nagenoeg geheel...

Lees meer

Eisen aan pensioen in eigen beheer

De pensioenvoorziening voor een dga kan worden ondergebracht bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij, maar mag ook in eigen beheer door de BV worden gehouden. De Wet op de Loonbelasting bevat een aantal voorwaarden waaraan een pensioenvoorziening moet voldoen om fiscaal acceptabel te zijn. Voor een pensioenregeling in eigen beheer geldt als aanvullende eis dat het pensioen niet hoger mag zijn dan wat in collectieve regelingen gangbaar is. In het...

Lees meer

Tijdstip staking onderneming

Wanneer iemand een schenking ontvangt die de geldende vrijstelling overschrijdt, is hij daarover schenkbelasting (in het verleden schenkingsrecht) verschuldigd. Bij de schenking van (een deel van) een onderneming gold in het verleden een kwijtscheldingsregeling voor het verschuldigde schenkingsrecht. De kwijtschelding werd definitief wanneer de onderneming gedurende 10 jaar was voortgezet. Een procedure voor de Rechtbank Haarlem had betrekking op de vraag of aan het voortzettingsvereiste was voldaan. Een door vader en...

Lees meer

Besluit overdrachtsbelasting geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal besluiten over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting samengevoegd en geactualiseerd. Het besluit bevat een goedkeuring voor verkrijgingen door de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap of een nalatenschap na herverkaveling. Het beleid over de certificering, inkoop en uitgifte van aandelen in onroerendezaaklichamen is aangepast.  Bij de verkrijging van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Een aantal verkrijgingen is uitgezonderd van overdrachtsbelasting. Dat betreft...

Lees meer

Ziekte geen reden om contract niet te ontbinden

De kantonrechter kan volgens het Burgerlijk Wetboek een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst pas inwilligen nadat hij heeft vastgesteld dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod. Arbeidsongeschiktheid van de werknemer is geen reden voor het ontbinden van een arbeidsovereenkomst. Het is niet zo dat er in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte een absoluut ontbindingsverbod bestaat. Indien de kantonrechter van oordeel is dat de ziekte...

Lees meer

Giftenaftrek vrijwilligers

De Tweede Kamer heeft op 30 juni 2011 een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om geen inkomstenbelasting na te vorderen over in de jaren 2008 tot en met 2010 als gift afgetrokken vrijwilligersvergoedingen. In een reactie op deze motie geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat de strekking van de motie is dat de wet niet wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Controle op ingediende aangiften is een kernactiviteit van...

Lees meer

Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend ter implementatie van een Europese richtlijn waarin maatregelen zijn opgenomen tegen werkgevers die mensen die illegaal in de EU verblijven in dienst nemen. Werkgevers zijn verplicht om te melden wanneer zij mensen van buiten de EU tewerkstellen. Daarnaast bevat de richtlijn een ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen en zijn werkgevers die illegalen tewerkstellen uitgesloten van subsidies en aanbestedingen. De Nederlandse wetgeving...

Lees meer

AOW-uitkering gaat in op verjaardag

Sinds de invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) geldt dat het recht op AOW ontstaat bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en dat de uitkering ingaat op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt.Met ingang van 1 januari 2012 verandert dit en gaat het pensioen in op de dag waarop iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Deze wijziging is opgenomen in een wetsvoorstel dat...

Lees meer

Afschaffing ouderschapsverlofkorting niet in Belastingplan 2012

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigd dat de afschaffing van de ouderschapsverlofkorting geen deel zal uitmaken van het Belastingplan 2012. Uit de brief wordt niet duidelijk of de ouderschapsverlofkorting op een ander moment of in een andere vorm zal worden afgeschaft.

Lees meer

Hoge borgstelling ongebruikelijke terbeschikkingstelling

Een vordering van een aanmerkelijk belanghouder op zijn BV valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1. Ook een vordering op de onderneming van bepaalde familieleden of op een BV waarin een tot die groep behorend familielid een aanmerkelijk belang heeft kan onder de terbeschikkingstellingsregeling vallen. Daartoe is vereist dat het gaat om een ongebruikelijke terbeschikkingstelling. Een borgstelling voor de zakelijke schulden van ondernemingen van familieleden is op zichzelf niet ongebruikelijk,...

Lees meer