Nieuws

Period: 201011

Selected: 201011

Remove selection(s)

Geen nieuw vervaardigd goed

Een van omzetbelasting vrijgestelde ondernemer kocht een woonwinkelpand dat hij liet verbouwen tot kinderdagverblijf. Bij de verbouwing veranderde het uiterlijk van het pand niet, al werd de voorpui op de begane grond vernieuwd. De inspecteur legde een naheffingsaanslag omzetbelasting op aan de ondernemer wegens een interne levering, omdat hij meende dat het verbouwde pand een in eigen bedrijf vervaardigd goed was. Hof Den Bosch verwees naar het arrest Van Dijk’s...

Lees meer

Onzakelijke lening

In het kader van een herstructurering verkocht de enige aandeelhouder van een holding zogenaamde letteraandelen aan een vennootschap waarvan zijn kinderen alle aandelen bezaten. De koopsom werd omgezet in een schuld uit geldlening en werd gedeeltelijk afgelost uit een dividenduitkering van de holding. Twee jaar later vond een soortgelijke exercitie plaats. De restantvorderingen werden overgedragen aan de holding.De holding verkocht haar werkmaatschappijen aan de houdstermaatschappijen van twee van de kinderen...

Lees meer

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2011 aan

De Tweede Kamer heeft op 18 november jl. het Belastingplan 2011 aangenomen. De belangrijkste maatregelen die het Belastingplan bevat zijn: • Verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting met 0,5% tot 25%. Het mkb-tarief wordt definitief op 20% gesteld.• Verruiming van de fiscale stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en uitbreiding van de innovatiebox.• De belastingdienst krijgt meer mogelijkheden om geautomatiseerd gegevens uit te wisselen met andere landen.• Constructies in de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting...

Lees meer

Kosten dwangbevel terecht

Wanneer iemand een belastingaanslag niet binnen de gestelde termijn betaalt, stuurt de ontvanger hem een schriftelijke aanmaning om alsnog binnen tien dagen na de dagtekening van de aanmaning te betalen. De aanmaning bevat de kennisgeving dat de ontvanger bij niet betaling tot dwanginvordering overgaat. Wanneer de belastingschuldige aanvankelijk uitstel van betaling heeft genoten voor een aanslag hoeft de ontvanger hem niet van het vervallen van dat uitstel schriftelijk op de...

Lees meer

Overeenkomst niet getekend, wel compromis

Tussen een werkgever en de belastingdienst was over een naheffingsaanslag loonbelasting een geldige vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. De inspecteur had zich in een brief akkoord verklaard met de in een namens de werkgever gestuurde brief genoemde uitgangspunten en na te heffen bedragen behoudens enkele afwijkingen. De werkgever verklaarde zich vervolgens ondubbelzinnig akkoord met het door de inspecteur gewijzigde voorstel. Dat de conceptovereenkomst uiteindelijk niet door partijen was ondertekend vond de...

Lees meer

Geen herstelbeleid voor aangepaste bestelauto

De Wet BPM verstaat onder een bestelauto ondermeer een motorrijtuig dat een laadruimte met een vlakke laadvloer heeft waarvan de lengte ten minste 200 cm en de hoogte ten minste 130 cm bedraagt. Een ondernemer kocht een bestelauto met dubbele cabine. Deze bestelauto had een bank achter de bestuurdersstoel en de naastgelegen passagiersstoel. De ondernemer verwijderde het tussenschot tussen dubbele cabine en de laadruimte van de auto en de bank. Daardoor...

Lees meer

Geen vergunning met terugwerkende kracht

Een bedrijf, dat onderdelen voor zijn producten inkocht bij leveranciers binnen de Europese Gemeenschap (EG) en de ingekochte onderdelen buiten de EG liet assembleren tot eindproducten, diende bij de douane een aanvraag in voor een doorlopende vergunning passieve veredeling. Deze vergunning was nodig om te voorkomen dat invoerheffingen over de eindproducten moesten worden betaald wanneer deze na assemblage binnen de EG werden verkocht. De vergunning werd afgegeven met als ingangsdatum...

Lees meer

Verkorting arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen partijen een proeftijd afspreken. Binnen de proeftijd kan iedere partij de arbeidsovereenkomst direct beëindigen. De wet beperkt de duur van een proeftijd. Een arbeidsovereenkomst voor de duur van twaalf maanden kende een proeftijd van één maand. Kort voor het einde van de proeftijd wenste de werkgever de duur van de arbeidsovereenkomst terug te brengen tot een half jaar omdat hij het risico dat de...

Lees meer

Lunchkilometers zijn woon-werkverkeer

Het voor privédoeleinden mogen gebruiken van een auto van de zaak is een vorm van loon in natura. Behoudens bewijs van het tegendeel gaat de wetgever ervan uit dat een auto van de zaak ook privé mag worden gebruikt. Dat betekent dat er altijd een bijtelling bij het inkomen plaatsvindt, tenzij de gebruiker van de auto het bewijs levert dat hij de auto in een kalenderjaar voor niet meer dan...

Lees meer

BV niet in gebreke: dga niet aansprakelijk

Nadat een BV was ontbonden en de vereffening was voltooid, kondigde de belastingdienst een boekenonderzoek aan omdat de voormalige dga afstand had gedaan van zijn pensioenrechten. Dat onderzoek leidde tot het opleggen van een navorderingsaanslag die niet betaald werd. Wel werd de aanslag bestreden door het instellen van bezwaar en beroep. De ontvanger diende geen verzoek tot heropening van de vereffening in bij de rechtbank, maar stelde de voormalige dga...

Lees meer