Nieuws

Period: 201011

Selected: 201011

Remove selection(s)

Precariobelasting niet toegestaan

Vier gemeenten zetten het door hen beheerste waterleidingbedrijf om in een NV. De gemeenten stelden een aandeelhoudersconvenant op waarin ondermeer was opgenomen dat zij afzagen van het heffen van gemeentelijke belastingen van de NV. Bij de verkoop van de aandelen in de NV werd in de koopovereenkomst een vergelijkbare clausule opgenomen. Enkele jaren later legde een van de betrokken gemeenten een aanslag precariobelasting op aan de NV. Precariobelasting is een...

Lees meer

Ontslag statutair directeur

De bevoegdheid om een statutaire bestuurder te benoemen en te ontslaan berust bij de algemene vergadering van aandeelhouders. Het vennootschaprechtelijk besluit om een bestuurder te ontslaan heeft doorgaans ook de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder tot gevolg. Dat is alleen anders wanneer er een wettelijk ontslagverbod van toepassing is of wanneer partijen anders zijn overeengekomen. Op grond van de wet heeft de bestuurder een raadgevende stem in de...

Lees meer

Verzekeringsuitkering arbeidsongeschiktheid belast

Het loonbegrip is zeer ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking geniet. Ook aanspraken om onder voorwaarden iets te ontvangen behoren tot het loon, tenzij zij uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. Wanneer de aanspraak belast is, is een latere uitkering niet belast. Is de aanspraak zelf onbelast, dan is de uitkering belast. Zo horen aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens de vervulling...

Lees meer

Stamrechtvrijstelling niet van toepassing

De wet op de loonbelasting kent een zogenaamde stamrechtvrijstelling. Dat is een vrijstelling voor aanspraken van werknemers op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon. De periodieke uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het jaar waarin de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt. De stamrechtvrijstelling wordt in de praktijk benut om de belastingheffing over ontslaguitkeringen te verschuiven naar de toekomst. Voorwaarde voor toepassing van de stamrechtvrijstelling is...

Lees meer

Kosten dwangbevel terecht

Wanneer iemand een belastingaanslag niet binnen de gestelde termijn betaalt, stuurt de ontvanger hem een schriftelijke aanmaning om alsnog binnen tien dagen na de dagtekening van de aanmaning te betalen. De aanmaning bevat de kennisgeving dat de ontvanger bij niet betaling tot dwanginvordering overgaat. Wanneer de belastingschuldige aanvankelijk uitstel van betaling heeft genoten voor een aanslag hoeft de ontvanger hem niet van het vervallen van dat uitstel schriftelijk op de...

Lees meer

BV niet in gebreke: dga niet aansprakelijk

Nadat een BV was ontbonden en de vereffening was voltooid, kondigde de belastingdienst een boekenonderzoek aan omdat de voormalige dga afstand had gedaan van zijn pensioenrechten. Dat onderzoek leidde tot het opleggen van een navorderingsaanslag die niet betaald werd. Wel werd de aanslag bestreden door het instellen van bezwaar en beroep. De ontvanger diende geen verzoek tot heropening van de vereffening in bij de rechtbank, maar stelde de voormalige dga...

Lees meer

Verzamelbesluit dividendbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een verzamelbesluit over de dividendbelasting gepubliceerd. Het nieuwe besluit bevat de volgende wijzigingen.  Een in Nederland gevestigde rechtspersoon die niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen kan een verzoek indienen om teruggaaf van de dividendbelasting die in een kalenderjaar is ingehouden op door de rechtspersoon ontvangen dividend. Sinds 2007 mogen maximaal vier verzoeken om een tussentijdse teruggaaf per jaar worden gedaan. Omdat deze verzoeken sinds 2009...

Lees meer

Lunchkilometers zijn woon-werkverkeer

Het voor privédoeleinden mogen gebruiken van een auto van de zaak is een vorm van loon in natura. Behoudens bewijs van het tegendeel gaat de wetgever ervan uit dat een auto van de zaak ook privé mag worden gebruikt. Dat betekent dat er altijd een bijtelling bij het inkomen plaatsvindt, tenzij de gebruiker van de auto het bewijs levert dat hij de auto in een kalenderjaar voor niet meer dan...

Lees meer

Verkorting arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen partijen een proeftijd afspreken. Binnen de proeftijd kan iedere partij de arbeidsovereenkomst direct beëindigen. De wet beperkt de duur van een proeftijd. Een arbeidsovereenkomst voor de duur van twaalf maanden kende een proeftijd van één maand. Kort voor het einde van de proeftijd wenste de werkgever de duur van de arbeidsovereenkomst terug te brengen tot een half jaar omdat hij het risico dat de...

Lees meer

Kwijtscheldingsresolutie niet van toepassing

Bij de levering van onroerende zaken moet de verkrijger overdrachtsbelasting betalen. In de zogenaamde kwijtscheldingsresolutie van het ministerie van Financiën is bepaald dat de overdrachtsbelasting wordt kwijtgescholden als een in Nederland gevestigde instelling die werkzaam is in het algemeen belang een gedeelte van haar taak overdraagt aan een andere instelling inclusief de bijbehorende activa en passiva. Bij deze overdracht mogen commerciële factoren geen rol spelen, terwijl de overgedragen onroerende goederen...

Lees meer