Nieuws

Period: 201010

Selected: 201010

Remove selection(s)

Inkomend werknemer met specifieke deskundigheid

De loonbelasting kent een bijzondere regeling voor werknemers die uit het buitenland afkomstig zijn en in Nederland in dienstbetrekking werken. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan kan 30% van de totale bruto beloning als belastingvrije vergoeding van zogenaamde extraterritoriale kosten worden beschouwd. Deze 30%-regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar. De looptijd van de regeling wordt verkort met perioden van eerder verblijf of eerdere tewerkstelling in Nederland.

Lees meer

Omzet vereniging toegerekend aan feitelijke bestuurder

De belastingdienst rekende de winst die een vereniging behaalde met de exploitatie van een rijschool als inkomen toe aan de enige bestuurder van de vereniging. Hof Arnhem was het daarmee eens. Uit de statuten en de inschrijving in het handelsregister bleek dat de bestuurder de statuten kon wijzigen en dus over het vermogen en de inkomsten van de vereniging kon beschikken alsof het om zijn eigen vermogen en inkomsten ging.

Lees meer

Geen toepassing aandelenfusiefaciliteit

De belastingwetgeving kent een faciliteit voor aandelenfusies. Een aandelenfusie houdt in dat een vennootschap tegen uitreiking van eigen aandelen meer dan de helft van de aandelen in een andere vennootschap verwerft. Deze faciliteit is ook van toepassing op coöperatieve verenigingen. In een procedure voor de rechtbank Haarlem was in geschil of de aandelenfusiefaciliteit van toepassing was op een fusie tussen een coöperatieve vereniging en een BV.Tegenover de verkrijging van aandelen in...

Lees meer

Aan buitenlandse verzekeraar betaalde premie aftrekbaar

Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn aftrekbaar van het inkomen in box 1 als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. De Wet IB 2001 stelt als eis aan aftrekbaarheid van de premies dat de verzekeraar in Nederland gevestigd moet zijn. In bepaalde gevallen is uitzondering mogelijk van deze eis. Dat geldt ondermeer voor door de minister van Financiën aangewezen buitenlandse verzekeraars.  Een ondernemer had twee arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De ene verzekering was ondergebracht bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij.

Lees meer

Beperking heffingsrente

De rechtbank Den Haag heeft de periode waarover heffingsrente wordt berekend bij een voorlopige aanslag in een bijzondere situatie beperkt tot zes weken. De voorlopige aanslag had betrekking op de in een jaar gerealiseerde aanmerkelijk belangwinst. Daags na de verkoop van de aandelen was een verzoek ingediend om een voorlopige aanslag op te leggen over de behaalde winst van bijna € 42 miljoen. Volgens de rechtbank had eenvoudig aan het...

Lees meer

Intrekking diverse besluiten

De minister van Financiën heeft een aantal beleidsbesluiten op het gebied van de inkomstenbelasting/winst en de vennootschapsbelasting ingetrokken. Het gaat om besluiten met standpunten die zijn achterhaald door tijdsverloop, gewijzigde wet- of regelgeving of jurisprudentie. Daarnaast zijn enkele besluiten ingetrokken die beschrijvend of casuïstisch van aard zijn.

Lees meer

Aanloop naar ondernemerschap

Er is sprake van een bron van inkomen wanneer iemand deelneemt aan het economische verkeer met de bedoeling daarmee voordeel te behalen dat redelijkerwijs kan worden verwacht. In een procedure over het bestaan van een bron van inkomen waren de deelname aan het economische verkeer en het beogen van voordeel niet in geschil. De vraag was alleen of dat voordeel redelijkerwijs te verwachten was. Het ging om iemand die naast...

Lees meer

Geërfd appartement geen eigen woning

Hypotheekrente is aftrekbaar voor zover deze betrekking heeft op de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning. Een eigen woning is de woning die een belastingplichtige als hoofdverblijf ter beschikking staat. Een appartement dat iemand erft van zijn vader en dat voor zijn vader een eigen woning vormde, is geen eigen woning voor de erfgenaam. Het appartement stond de erfgenaam niet als hoofdverblijf ter beschikking. De hypotheekrente...

Lees meer

Invloed MKB-winstvrijstelling in aftrek elders belast

Een in Nederland wonende ondernemer had een vaste inrichting in Engeland. De winst uit de vaste inrichting was zowel in Engeland als in Nederland belast. Nederland verleende een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting. Deze werd berekend volgens het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. De vermindering vindt plaats naar de verhouding tussen het buitenlandse inkomen en het wereldinkomen. De ondernemer had recht op toepassing van de MKB-winstvrijstelling. De vraag was...

Lees meer

Vrijmetselarij is levensbeschouwelijke instelling

Giften aan instellingen die het algemeen nut beogen zijn aftrekbaar. De instelling moet daartoe bij beschikking van de inspecteur als zodanig zijn aangemerkt. Volgens Hof Den Haag is de vrijmetselarij een levensbeschouwelijke instelling. De vrijmetselarij verkondigt geen leer of ideologie, maar vertegenwoordigt wel een levenshouding of levensbeschouwing. Van levensbeschouwelijke activiteiten wordt aangenomen dat zij zich volledig richten op het algemeen belang. De inspecteur was van mening dat de vrijmetselaarsloge een...

Lees meer