Nieuws

Period: 201010

Selected: 201010

Remove selection(s)

Toepassing ruilarresten op transacties met voorraad

Een BV was eigenaar van een perceel grond. De grond lag in een uitbreidingsplan en was aangekocht voor de projectontwikkeling. Vooruitlopend op deze activiteit werd de grond gedurende een aantal jaren verpacht. Vervolgens werd de grond verkocht, waarbij een boekwinst op de grond werd behaald. Volgens Hof Den Bosch was uitstel van belastingheffing met toepassing van de ruilarresten niet mogelijk omdat de verkochte grond vanaf de aankoop voor de omzet...

Lees meer

Onzakelijke lening

De vordering die de houder van een aanmerkelijk belang heeft op zijn vennootschap valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. Het resultaat van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen wordt bepaald volgens het winstregime. De afboeking van een tot het ondernemingsvermogen behorende onzakelijke vordering kan niet ten laste van de winst worden gebracht. Ook bij een terbeschikkingstelling moet de invloed van een onzakelijk handelen van de belastingplichtige op het resultaat worden geëlimineerd. Heeft de belastingplichtige...

Lees meer

Hoge Raad schaft Fierensmarge af

Ter voorkoming van procedures over kleine waardeverschillen van onroerende zaken bevat de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) sinds enkele jaren een bepaling dat de bij beschikking vastgestelde waarde geacht wordt juist te zijn, indien de werkelijke waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak binnen een bepaalde marge blijft van de waarde volgens de beschikking.Volgens de Hoge Raad is deze regeling in strijd met het EVRM. Volgens dat verdrag...

Lees meer

Aanvullend bewijs geen privégebruik

Een werknemer die een auto van de zaak ook privé mag gebruiken wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. Het voordeel van het privégebruik wordt op jaarbasis gesteld op 25% van de cataloguswaarde van de auto. Voor een aantal categorieën geldt een afwijkend percentage. De werknemer kan de bijtelling voorkomen als hij aantoont dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt. Dat bewijs...

Lees meer

Splitsing pand voor verkoop

Een ondernemer behaalde met de aankoop en splitsing van een woning en verkoop van de appartementen een voordeel van € 125.000. De inspecteur stelde zich op het standpunt dat dit onderdeel was van de winst uit onderneming, omdat de ondernemer als taxateur een beroepsmatige en specifieke deskundigheid had op het gebied van onroerende zaken. Indien geen sprake was van winst uit onderneming dan diende het voordeel belast te worden als...

Lees meer

Geen toepassing aandelenfusiefaciliteit

De belastingwetgeving kent een faciliteit voor aandelenfusies. Een aandelenfusie houdt in dat een vennootschap tegen uitreiking van eigen aandelen meer dan de helft van de aandelen in een andere vennootschap verwerft. Deze faciliteit is ook van toepassing op coöperatieve verenigingen. In een procedure voor de rechtbank Haarlem was in geschil of de aandelenfusiefaciliteit van toepassing was op een fusie tussen een coöperatieve vereniging en een BV.Tegenover de verkrijging van aandelen in...

Lees meer

Omzet vereniging toegerekend aan feitelijke bestuurder

De belastingdienst rekende de winst die een vereniging behaalde met de exploitatie van een rijschool als inkomen toe aan de enige bestuurder van de vereniging. Hof Arnhem was het daarmee eens. Uit de statuten en de inschrijving in het handelsregister bleek dat de bestuurder de statuten kon wijzigen en dus over het vermogen en de inkomsten van de vereniging kon beschikken alsof het om zijn eigen vermogen en inkomsten ging.

Lees meer

Vrijmetselarij is levensbeschouwelijke instelling

Giften aan instellingen die het algemeen nut beogen zijn aftrekbaar. De instelling moet daartoe bij beschikking van de inspecteur als zodanig zijn aangemerkt. Volgens Hof Den Haag is de vrijmetselarij een levensbeschouwelijke instelling. De vrijmetselarij verkondigt geen leer of ideologie, maar vertegenwoordigt wel een levenshouding of levensbeschouwing. Van levensbeschouwelijke activiteiten wordt aangenomen dat zij zich volledig richten op het algemeen belang. De inspecteur was van mening dat de vrijmetselaarsloge een...

Lees meer

Vooruitbetaalde onderhoudskosten

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 valt de opbrengst van de verhuur van onroerende zaken door een particulier in box 3. De kosten die verband houden met de verhuur zijn niet aftrekbaar. Onder de Wet OB 1964 waren verhuuropbrengsten progressief belast en waren de kosten aftrekbaar. Vooruitlopend op de invoering van de Wet IB 2001 is per 1 januari 2000 ingevoerd dat vooruitbetaalde kosten van onderhoud van onroerende...

Lees meer

Nota van wijziging Overige Fiscale Maatregelen 2011

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel bevat maatregelen die weinig budgettaire- en koopkrachtgevolgen hebben en beleidsmatig van aard zijn.  In de nota van wijziging wordt de middelingsregeling uit de Wet IB 2001 aangepast in verband met een recente uitspraak van Hof Den Bosch. Volgens deze...

Lees meer