Nieuws

Period: 201010

Selected: 201010

Remove selection(s)

Aanvullend bewijs geen privégebruik

Een werknemer die een auto van de zaak ook privé mag gebruiken wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. Het voordeel van het privégebruik wordt op jaarbasis gesteld op 25% van de cataloguswaarde van de auto. Voor een aantal categorieën geldt een afwijkend percentage. De werknemer kan de bijtelling voorkomen als hij aantoont dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt. Dat bewijs...

Lees meer

Nota van wijziging Overige Fiscale Maatregelen 2011

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel bevat maatregelen die weinig budgettaire- en koopkrachtgevolgen hebben en beleidsmatig van aard zijn.  In de nota van wijziging wordt de middelingsregeling uit de Wet IB 2001 aangepast in verband met een recente uitspraak van Hof Den Bosch. Volgens deze...

Lees meer

Hoge Raad schaft Fierensmarge af

Ter voorkoming van procedures over kleine waardeverschillen van onroerende zaken bevat de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) sinds enkele jaren een bepaling dat de bij beschikking vastgestelde waarde geacht wordt juist te zijn, indien de werkelijke waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak binnen een bepaalde marge blijft van de waarde volgens de beschikking.Volgens de Hoge Raad is deze regeling in strijd met het EVRM. Volgens dat verdrag...

Lees meer

Vooruitbetaalde onderhoudskosten

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 valt de opbrengst van de verhuur van onroerende zaken door een particulier in box 3. De kosten die verband houden met de verhuur zijn niet aftrekbaar. Onder de Wet OB 1964 waren verhuuropbrengsten progressief belast en waren de kosten aftrekbaar. Vooruitlopend op de invoering van de Wet IB 2001 is per 1 januari 2000 ingevoerd dat vooruitbetaalde kosten van onderhoud van onroerende...

Lees meer

Toepassing ruilarresten op transacties met voorraad

Een BV was eigenaar van een perceel grond. De grond lag in een uitbreidingsplan en was aangekocht voor de projectontwikkeling. Vooruitlopend op deze activiteit werd de grond gedurende een aantal jaren verpacht. Vervolgens werd de grond verkocht, waarbij een boekwinst op de grond werd behaald. Volgens Hof Den Bosch was uitstel van belastingheffing met toepassing van de ruilarresten niet mogelijk omdat de verkochte grond vanaf de aankoop voor de omzet...

Lees meer

Onzakelijke lening

De vordering die de houder van een aanmerkelijk belang heeft op zijn vennootschap valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. Het resultaat van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen wordt bepaald volgens het winstregime. De afboeking van een tot het ondernemingsvermogen behorende onzakelijke vordering kan niet ten laste van de winst worden gebracht. Ook bij een terbeschikkingstelling moet de invloed van een onzakelijk handelen van de belastingplichtige op het resultaat worden geëlimineerd. Heeft de belastingplichtige...

Lees meer

Omzet vereniging toegerekend aan feitelijke bestuurder

De belastingdienst rekende de winst die een vereniging behaalde met de exploitatie van een rijschool als inkomen toe aan de enige bestuurder van de vereniging. Hof Arnhem was het daarmee eens. Uit de statuten en de inschrijving in het handelsregister bleek dat de bestuurder de statuten kon wijzigen en dus over het vermogen en de inkomsten van de vereniging kon beschikken alsof het om zijn eigen vermogen en inkomsten ging.

Lees meer

Vrijmetselarij is levensbeschouwelijke instelling

Giften aan instellingen die het algemeen nut beogen zijn aftrekbaar. De instelling moet daartoe bij beschikking van de inspecteur als zodanig zijn aangemerkt. Volgens Hof Den Haag is de vrijmetselarij een levensbeschouwelijke instelling. De vrijmetselarij verkondigt geen leer of ideologie, maar vertegenwoordigt wel een levenshouding of levensbeschouwing. Van levensbeschouwelijke activiteiten wordt aangenomen dat zij zich volledig richten op het algemeen belang. De inspecteur was van mening dat de vrijmetselaarsloge een...

Lees meer

Aan buitenlandse verzekeraar betaalde premie aftrekbaar

Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn aftrekbaar van het inkomen in box 1 als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. De Wet IB 2001 stelt als eis aan aftrekbaarheid van de premies dat de verzekeraar in Nederland gevestigd moet zijn. In bepaalde gevallen is uitzondering mogelijk van deze eis. Dat geldt ondermeer voor door de minister van Financiën aangewezen buitenlandse verzekeraars.  Een ondernemer had twee arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De ene verzekering was ondergebracht bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij.

Lees meer

Nota van wijziging Belastingplan 2011

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Belastingplan 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd.  De nota van wijziging bevat enkele aanpassingen in de geruisloze terugkeerregeling uit de BV die samenhangen met de structurele verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting. Het tarief van 20% wordt voortaan als uitgangspunt genomen voor de geruisloze terugkeerregeling. De huidige percentages van...

Lees meer