Nieuws

Period: 200807

Selected: 200807

Remove selection(s)

Geen rekening gehouden met bodemverontreiniging en gebreken

Op grond van de Wet WOZ wordt van onroerende zaken periodiek de waarde vastgesteld. Deze WOZ-waarde is volgens de tekst van de wet gelijk aan de waarde in het economische verkeer. De gemeenten stellen de WOZ-waarde vast. Dat gebeurt niet door ieder pand uitgebreid te taxeren, maar door vergelijking met andere panden. De behaalde verkoopprijzen in de periode kort voor en kort na de peildatum zijn daarbij belangrijke indicatoren. Toch...

Lees meer

Bepaling nalatenschap

Broer en zus waren de enige erfgenamen van hun moeder. Bij de verdeling van de nalatenschap werd de ouderlijke boerderij toebedeeld aan de broer. De broer werd daarbij overbedeeld en kreeg wegens overbedeling een schuld aan zijn zus. Daarnaast was bij de boedelscheiding afgesproken dat de broer de eventuele winst bij latere verkoop van de boerderij zou delen met zijn zus. Toen de broer overleed had hij geen andere erfgenamen...

Lees meer

Uitbetaling vakantiedagen

Werknemers hebben recht op doorbetaalde vakantie. Bij het einde van de dienstbetrekking is uitbetaling van niet genoten vakantiedagen mogelijk. De kantonrechter wees de vordering van een vroegere werknemer tot uitbetaling van niet genoten vakantiedagen over de jaren 2003, 2004 en 2005 echter af vanwege bijzondere omstandigheden. De werkgever was in financiële problemen geraakt doordat een leverancier ondeugdelijk materiaal had geleverd en het voorschot op de schadevergoeding onvoldoende was om de...

Lees meer

Vergoeding belastingschade niet onder landbouwvrijstelling

De waardevermeerdering van landbouwgrond valt door de landbouwvrijstelling buiten de belastingheffing. Deze vrijstelling is voor de laatste keer met ingang van 26 juni 2000 als onderdeel van het Belastingplan 2001 gewijzigd. De tot die datum geldende vrijstelling was ruimer dan de huidige bepaling. Onder de oude regeling was in geschil of een aanvulling op de oorspronkelijke verkoopprijs van landbouwgrond ter compensatie van het nadeel dat de verkoper leed door de...

Lees meer

Heffingsrente bij tweede teruggave

Bij een ambtshalve teruggave van omzetbelasting die volgde op een eerdere teruggave over dezelfde periode weigerde de inspecteur over de tweede teruggave heffingsrente te vergoeden. De rechtbank Breda en Hof Den Bosch waren van oordeel dat dit niet terecht is. Het Hof vond van belang dat een teruggave verband houdt met eerder door leveranciers aan de belastingdienst voldane omzetbelasting. Vanuit het doel en de opzet van de wettelijke regeling van...

Lees meer

Rechtbank had zaak moeten teruggeven aan inspecteur

Wanneer de rechtbank in een procedure vaststelt dat de inspecteur een bezwaarschrift ten onrechte niet ontvankelijk heeft verklaard, is de normale gang van zaken dat de rechtbank de inspecteur opdraagt alsnog inhoudelijk uitspraak te doen op het bezwaar. De rechtbank kan eventueel zelf in de zaak voorzien wanneer de belanghebbende daardoor niet wordt benadeeld of wanneer partijen daarom vragen. Hof Arnhem vernietigde een uitspraak van de rechtbank omdat deze ten...

Lees meer

Waardering lijfrenteverplichting

Als tegenprestatie voor de overdracht van zijn onderneming aan een door hem opgerichte BV kreeg de inbrenger recht op een gerichte lijfrente. De BV was verplicht om aan de koopsom jaarlijks 8% samengestelde rente toe te voegen. Met het op 65-jarige leeftijd behaalde kapitaal zou dan een lijfrente worden aangekocht. Omdat er niet op een eerder moment dan de 65-jarige leeftijd een lijfrente was toegezegd, was tijdens de opbouwperiode op...

Lees meer

Stamrechtvrijstelling niet van toepassing

Loon is de verzamelnaam voor alle voordelen die een werknemer ontvangt uit zijn dienstbetrekking. Tot het loon behoren aanspraken om na het verstrijken van een bepaalde periode uitkeringen te ontvangen. Om belastingheffing te voorkomen over een loonbestanddeel dat nog niet tot een uitkering in geld leidt is in een aantal gevallen niet de aanspraak zelf belast, maar zijn de uitkeringen in de toekomst belast. Voorbeelden daarvan zijn pensioen en bepaalde...

Lees meer

Overgang van onderneming

Bij de overgang van een onderneming is de overnemer verplicht om de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de overgenomen onderneming in stand te laten. Wanneer de overdragende partij onder een CAO valt, dan gaan de rechten en verplichtingen uit de CAO op het tijdstip van de overgang over op de overnemende partij. Omdat deze wetsbepaling van dwingend recht is kan daarvan niet bij overeenkomst worden afgeweken. Deze regeling geldt niet...

Lees meer

Aangifte onvoldoende gecontroleerd

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven heeft de inspecteur de bevoegdheid om dat te corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Voorwaarde voor het opleggen van een navorderingsaanslag is het bestaan van een feit waaruit blijkt dat de oorspronkelijke aanslag te laag is vastgesteld, maar dat de inspecteur destijds niet bekend was. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, verhindert het opleggen van...

Lees meer