Nieuws

Period: 200502

Selected: 200502

Remove selection(s)

Toerekening winst van binnen fiscale eenheid opgerichte dochter voor verrekening voorvoegingsverliez

De verrekening van verliezen die een vennootschap heeft geleden voor haar opname in een fiscale eenheid met winsten van de fiscale eenheid is beperkt tot het aandeel van die vennootschap in de winst van de fiscale eenheid. Er geldt echter een uitzondering op deze beperking voor dochtermaatschappijen die vanaf hun oprichtingsdatum onderdeel vormen van dezelfde fiscale eenheid. Het aandeel van de nieuwe dochtermaatschappij in de winst van de fiscale eenheid...

Lees meer

Aanslag waterschapsomslag toegestaan als bij aanleg voorzieningen rekening is gehouden met waterover

Volgens de Hoge Raad mag een waterschap een aanslag waterschapsomslag opleggen aan de eigenaar van een perceel grond wanneer het waterschap bij de aanleg van voorzieningen rekening heeft moeten houden met de waterafvoer van dat perceel. Ook zichtbare bovengrondse afstroming van een perceel kan al waterbezwaar veroorzaken voor het waterschap.

Lees meer

Bij kamerverhuurpand geldt forfaitaire vaststelling vervuilingseenheden voor verontreinigingsheffing

Voor de verontreinigingsheffing geldt voor woonruimte die door meerdere personen wordt bewoond dat de aanslag wordt vastgesteld uitgaande van een forfaitair aantal van 3 vervuilingseenheden. Die regeling geldt volgens Hof Leeuwarden niet voor een pand dat wordt gebruikt voor kamerverhuur. Naar het oordeel van het Hof zijn noch het pand als geheel noch de kamers afzonderlijk als woonruimten aan te merken.

Lees meer

Optierecht op koop landbouwgrond was geen koopovereenkomst: nieuwe landbouwvrijstelling van toepassi

Een landbouwer beëindigde zijn bedrijf per 31 december 2000. Deel van zijn ondernemingsvermogen was ruim 13 hectare landbouwgrond. In april 2000 verleende hij een koopoptie op de grond. De optiehouder oefende begin 2001 zijn optierecht uit en kocht de grond voor ƒ 1.205.000. Dat bedrag was gelijk aan de waarde in het economische verkeer (WEV). Het verschil tussen de WEV en de WEVAB (de waarde in het economische verkeer bij...

Lees meer

Samenloop afdrachtvermindering onderwijs voor beroepsbegeleidende leerweg en startkwalificatieniveau

De afdrachtvermindering onderwijs kan worden toegepast voor werknemers die een beroepsopleiding volgen van de beroepsbegeleidende leerweg en voor werknemers, die op startkwalificatieniveau gebracht moeten worden. Het komt voor dat de opleiding in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg tevens in het Crebo-register van opleidingen tot startkwalificatieniveau voorkomt. De staatssecretaris van Financiën heeft nu in een besluit meegedeeld, dat een werkgever in dergelijke gevallen de afdrachtvermindering onderwijs op beide gronden kan...

Lees meer

Beoordeling ziekenfondsverkering

Bij de beoordeling van de verplichte ziekenfondsverzekering voor ondernemers wordt bij buitenlandse belastingplichtigen over de jaren tot en met 2000 geen rekening gehouden met buiten Nederland verdiend inkomen. De staatssecretaris is bij nader inzien van oordeel dat ook met het buiten Nederland verworven inkomen rekening moet worden gehouden. Daarom keurt hij goed dat op verzoek van de zelfstandige ook voor de jaren tot en met 2000 bij de beoordeling van...

Lees meer

BV mocht bij toekenning pensioen aan DGA rekening houden met bij voorganger doorgebrachte dienstjare

Iemand trad op 1 augustus 1981 in dienst bij het assurantiebedrijf van zijn vader. In 1987 bracht de vader het bedrijf in een door hem opgerichte BV in. Op 1 oktober 1990 droeg de BV het assurantiebedrijf over aan de zoon van de oprichter. De zoon bleef echter in dienst van de BV ten behoeve van andere werkzaamheden dan het assurantiebedrijf. In 1993 gaf de BV aandelen uit aan de...

Lees meer