Voortzetting individueel HT-convenant een eitje?

Om voor een nieuw individueel convenant Horizontaal Toezicht (HT) in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal toelatingscriteria. Naast het "willen" en "kunnen" gaat het om het aantoonbaar voldoen aan een aantal concrete eisen.

Concrete toelatingseisen individueel convenant HT

  1. Beschikken over een gedocumenteerde fiscale strategie;
  2. Beschikken over een analyse van de belangrijkste fiscale risico's;
  3. Het aanwezig zijn van een adequaat werkende monitoring met betrekking tot de belangrijkste fiscale risico's;
  4. Het borgen van de kwaliteit van de gegevens die nodig zijn voor de belastingheffing bij derden.

Of wordt voldaan aan deze criteria moet blijken uit een door de organiatie op te stellen self-assessment.

Wat zijn belangrijke risico's?

Belangrijke fiscale risico's zijn risico's waarvan de kans aanwezig is dat zij leiden tot materiële fouten in de fiscale aangiften. Als je wil weten wat de materialiteit is voor jouw organisatie, kijk dan naar de materialiteitstabel op bladzijde 24 in het document Controleaanpak Belastingdienst.

Ik heb al een individueel convenant HT van vóór 1 januari 2020, en nu?

Er verandert niks voor organisaties die:

  • nu beschikken over een individueel convenant van vóór 1 januari 2020;
  • blijven voldoen aan artikel 2:397 lid BW (grote onderneming); én
  • aantoonbaar voldoen aan de hiervoor genoemde 4 criteria.

Hun individueel convenant HT blijft van kracht. Wel geldt er een overgangsregeling. Uiterlijk eind 2022 moeten zij een convenant "nieuwe stijl" hebben gesloten. Van deze organisaties wordt in beginsel niet verwacht dat zij een volledig self-assessment opstellen. Dat hoeft ook niet bij de evaluatie en het omzetten van het bestaande convenant (van voor 2020) in een convenant "nieuwe stijl".

Adder onder het gras

Voor organisaties die nu alles op orde hebben verandert er dus weinig. De Belastingdienst zal echter wel toetsen of, en zo ja in welke mate, de organisatie aantoonbaar voldoet aan de toetsingscriteria. Hierbij geldt - anders dan voorheen - een evidence based approach. Kortom, je zult als organisatie iets moeten laten zien!

Voldoe je als organisatie nog niet aan één of meer criteria, dan worden voor deze elementen specifieke afspraken gemaakt over de te ondernemen vervolgacties. Verwacht wordt dat hiervoor een plan van aanpak wordt opgesteld, op basis waarvan moet blijken dat uiterlijk 31 december 2022 wel wordt voldaan aan de toelatingscriteria.

Wil je meer weten over de voortzetting van een inviduele HT-convenant? Heb je vragen over of hulp nodig bij het self-assessment en het plan van aanpak? Neem gerust een keer contact met me op als je erover wil doorpraten.

Wil Peters, w.peters@duroi.nl