Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Let op!

U kunt de tegemoetkoming (NOW 1.0) van 6 april tot en met 31 mei 2020 hier aanvragen bij het UWV.

De NOW is een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in de loonkosten van maart, april en mei.

De regeling wordt verlengd (NOW 2.0) maar wel onder andere voorwaarden: https://bit.ly/3giJtnf

DGA’s (en hun partner in dienst van de BV) zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie. Wel kan het gebruikelijk loon verlaagd worden en eventueel TOZO worden aangevraagd bij de (woon)gemeente. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Voor wie?

Alle werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies in de te kiezen (meet)periode (NOW 1.0)

·   maart/april/mei;

·   april/mei/juni; of

·   mei/juni/juli

Hoe wordt dit omzetverlies bepaald?

U vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een verwachte terugval in de (netto)omzet van meer dan 20%. Als u verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in uw omzetcijfer zichtbaar wordt, kunt u aangeven dat u de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. U kunt zodoende starten op 1 maart, 1 april of 1 mei. De verwachte omzet in de 3 maanden van de door u gekozen periode (meetperiode), vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier (referentieperiode), zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 maanden. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten.

Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en op basis daarvan vindt nabetaling of terugbetaling plaats.

Wat?

De maatregel voorziet in:

·   Een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% van de loonsom (naar rato van de omzetdaling).

·   Een tegemoetkoming in de loonkosten van maart, april en mei 2020, ongeacht over welke van driemaandsperioden (meetperiode) de omzet is bepaald.

·   De tegemoetkoming geldt zowel voor vaste als flexibele contracten.

Onder de volgende voorwaarden:

·   Er is sprake van een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20%

·   Géén personeel wordt ontslagen in de subsidieperiode.

Kijk verder voor de bijbehorende verplichtingen op https://bit.ly/2UPHfTM

Omvang tegemoetkoming

De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. De overheid heeft enkele voorbeelden gepubliceerd:

·   Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.

·   Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.

·   Als 20% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 18% van de loonsom van de werkgever.

Het UWV zal reeds een voorschot verstrekken van 80% van de berekende tegemoetkoming.

Wat is de loonsom?

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee.

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager. Andersom geldt dit niet. Oftewel bij een hogere loonsom t.o.v. januari wordt het hogere deel niet meegenomen in de tegemoetkoming.

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.

Als een werkgever bij het UWV een aanvraag indient voor ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, wordt de subsidie gekort. Het loon van de werknemer(s) voor wie de aanvraag wordt ingediend, wordt verhoogd met 50% en in mindering gebracht op de loonsom.

Waar te regelen?

U kunt de tegemoetkoming van 6 april tot en met 31 mei 2020 hier aanvragen bij het UWV. Vervolgens ontvangt u van het UWV (in beginsel binnen 2 à 4 weken) een voorschot voor de (door)betaling van de loonkosten.

Meer informatie?

Rijksoverheid: https://bit.ly/33XmEjn
UWV: https://bit.ly/2UP8tK5
KvK: https://bit.ly/39qrTct

NOW 2.0 vanaf 1 juni 2020: https://bit.ly/3giJtnf