Nieuws

Period: 200612

Selected: 200612

Remove selection(s)

Belanghebbende gaf geen toestemming om zitting achterwege te laten

Hof Den Bosch heeft in een procedure over de WOZ-waarde van een woning uitspraak gedaan zonder een nadere zitting. Volgens de uitspraak was dat met toestemming van partijen gebeurd. De belanghebbende in de procedure had echter in reactie op de vraag om toestemming daartoe geantwoord dat hij alleen instemde met het achterwege laten van een nadere zitting indien het Hof de door de gemeente gemaakte fouten zou corrigeren. De Hoge...

Lees meer

Exact salaris hoeft niet doorberekend te worden voor recht op aftrek elders belast

Volgens Hof Leeuwarden had een Nederlandse werknemer, die door zijn Nederlandse werkgever tijdelijk werd uitgeleend aan een Duitse zustermaatschappij, recht op aftrek elders belast voor zijn in Duitsland verdiende salaris. De salariskosten werden door de werkgever doorbelast aan de Duitse zustermaatschappij. Bepalend voor het recht op aftrek elders belast is dat de werknemer onder gezag van de Duitse zustermaatschappij stond tijdens zijn werkzaamheden in Duitsland en dat het salaris voor...

Lees meer

Geen BPM voor auto van buitenlandse werkmaatschappij

Het is inwoners van Nederland in het algemeen niet toegestaan om in Nederland gebruik te maken van een auto met een buitenlands kenteken. De sanctie op dat gebruik is een naheffingsaanslag BPM. Er zijn enkele uitzonderingen waarin het wel is toegestaan om gebruik te maken van een auto met buitenlands kenteken. Een van de vrijstellingen van BPM geldt voor de werknemer van een buitenlands bedrijf, die van zijn werkgever een...

Lees meer

Wijziging verdeling investeringsaftrek was niet meer mogelijk

In een procedure over de aanslag inkomstenbelasting wilden de firmanten van een man-vrouwfirma de verdeling van de investeringsaftrek veranderen. Doel daarvan was indeling in tariefgroep 3 van één van beide firmanten. Het Hof volgde dit nader ingenomen standpunt. Een wijziging van de verdeling van de investeringsaftrek tussen twee firmanten is echter niet meer mogelijk als de aanslag van één van de firmanten over het desbetreffende jaar onherroepelijk vaststaat. De aanslag...

Lees meer

Toetsingsmoment vertrouwen op toezegging

De inspecteur is gebonden aan door hem gedane toezeggingen over een bepaalde wetstoepassing, tenzij zijn toezegging duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing. De vraag of een toezegging van de inspecteur zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing dat de belastingplichtige niet op nakoming van de toezegging mag rekenen, moet worden beantwoord naar de situatie op het moment dat de toezegging aan de belastingplichtige is gedaan. Dat...

Lees meer

Geen cassatie wegens overweging ten overvloede

Bij het doen van uitspraak in een geschil geeft de rechter soms een overweging ten overvloede. Dat is een kanttekening van de rechter en geen grond waarop zijn uitspraak berust. Klachten tegen een ten overvloede gegeven overweging kunnen niet tot cassatie leiden.

Lees meer

Berekening aftrek elders belaste tweede woning

Buitenlandse bezittingen worden vaak in twee landen in de belastingheffing betrokken. Dat geldt bijvoorbeeld voor in het buitenland gelegen tweede woningen. Zowel het land waarin de woning is gelegen als het land waar de eigenaar van de woning woont zal belasting heffen over de waarde van of de inkomsten uit de woning. Voor dergelijke situaties worden in verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing regelingen getroffen. De manier waarop een dergelijke...

Lees meer

Geen goodwill op openingsbalans stichting bij aanvang belastingplicht

Stichtingen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting, behalve indien en voor zover zij een onderneming drijven. Wanneer een stichting op grond van een streven naar winst op enig moment belastingplichtig wordt, moeten de bezittingen en schulden van de stichting op het moment van het ontstaan van de belastingplicht worden gesteld op de waarden in het economische verkeer. Op grond van een redelijke wetstoepassing is het niet toegestaan om rekening te houden met...

Lees meer

Loon ontvangen van buitenlandse werkgever?

In een aan Hof Den Haag voorgelegde casus verrichtten werknemers van een Nederlands bedrijf in Duitsland werkzaamheden voor een Duits bedrijf. Zij deden dat onder toezicht van Nederlandse projectleiders, die in dienst waren van het Duitse bedrijf. Het salaris, dat op die werkzaamheden betrekking had, werd door de Nederlandse werkgever doorbelast aan het Duitse bedrijf. De werkzaamheden kwamen voor rekening en risico van het Duitse bedrijf. Naar het oordeel van...

Lees meer