Nieuws

Period: 200612

Selected: 200612

Remove selection(s)

Toetsingsmoment vertrouwen op toezegging

De inspecteur is gebonden aan door hem gedane toezeggingen over een bepaalde wetstoepassing, tenzij zijn toezegging duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing. De vraag of een toezegging van de inspecteur zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing dat de belastingplichtige niet op nakoming van de toezegging mag rekenen, moet worden beantwoord naar de situatie op het moment dat de toezegging aan de belastingplichtige is gedaan. Dat...

Lees meer

Geen cassatie wegens overweging ten overvloede

Bij het doen van uitspraak in een geschil geeft de rechter soms een overweging ten overvloede. Dat is een kanttekening van de rechter en geen grond waarop zijn uitspraak berust. Klachten tegen een ten overvloede gegeven overweging kunnen niet tot cassatie leiden.

Lees meer

Hoor en wederhoor over ter zitting overgelegd stuk

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Arnhem vernietigd omdat het Hof een stuk dat door de belastingdienst aan het Hof was overgelegd niet in kopie aan de belanghebbende heeft gegeven en hem niet in de gelegenheid heeft gesteld om te reageren. Opmerkelijk is dat noch in het proces-verbaal van de zitting noch in de uitspraak melding wordt gemaakt van het overleggen van een stuk door de belastingdienst. Bij...

Lees meer

Bewijsaanbod bleek niet uit gedingstukken

In cassatie voerde iemand aan dat Hof Leeuwarden het door haar ter zitting gedane aanbod om stukken over te leggen ter ondersteuning van een ingenomen stelling had afgewezen. Noch uit de uitspraak van het Hof noch uit het proces-verbaal van de zitting bleek dat een zodanig aanbod was gedaan. Omdat deze stukken voor de Hoge Raad de enige bronnen zijn om te achterhalen wat zich ter zitting heeft voorgedaan, kon...

Lees meer

Loon ontvangen van buitenlandse werkgever?

In een aan Hof Den Haag voorgelegde casus verrichtten werknemers van een Nederlands bedrijf in Duitsland werkzaamheden voor een Duits bedrijf. Zij deden dat onder toezicht van Nederlandse projectleiders, die in dienst waren van het Duitse bedrijf. Het salaris, dat op die werkzaamheden betrekking had, werd door de Nederlandse werkgever doorbelast aan het Duitse bedrijf. De werkzaamheden kwamen voor rekening en risico van het Duitse bedrijf. Naar het oordeel van...

Lees meer

Belanghebbende gaf geen toestemming om zitting achterwege te laten

Hof Den Bosch heeft in een procedure over de WOZ-waarde van een woning uitspraak gedaan zonder een nadere zitting. Volgens de uitspraak was dat met toestemming van partijen gebeurd. De belanghebbende in de procedure had echter in reactie op de vraag om toestemming daartoe geantwoord dat hij alleen instemde met het achterwege laten van een nadere zitting indien het Hof de door de gemeente gemaakte fouten zou corrigeren. De Hoge...

Lees meer

Exact salaris hoeft niet doorberekend te worden voor recht op aftrek elders belast

Volgens Hof Leeuwarden had een Nederlandse werknemer, die door zijn Nederlandse werkgever tijdelijk werd uitgeleend aan een Duitse zustermaatschappij, recht op aftrek elders belast voor zijn in Duitsland verdiende salaris. De salariskosten werden door de werkgever doorbelast aan de Duitse zustermaatschappij. Bepalend voor het recht op aftrek elders belast is dat de werknemer onder gezag van de Duitse zustermaatschappij stond tijdens zijn werkzaamheden in Duitsland en dat het salaris voor...

Lees meer

Berekening aftrek elders belaste tweede woning

Buitenlandse bezittingen worden vaak in twee landen in de belastingheffing betrokken. Dat geldt bijvoorbeeld voor in het buitenland gelegen tweede woningen. Zowel het land waarin de woning is gelegen als het land waar de eigenaar van de woning woont zal belasting heffen over de waarde van of de inkomsten uit de woning. Voor dergelijke situaties worden in verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing regelingen getroffen. De manier waarop een dergelijke...

Lees meer

Opzet of grove schuld adviseur wordt niet meer toegerekend aan belastingplichtige

In een arrest uit 1988 besliste de Hoge Raad dat opzet of grove schuld van de adviseur van een belastingplichtige wordt toegerekend aan de belastingplichtige. Het ging in die procedure om een boete wegens het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte. Op grond van dat arrest kan aan een belastingplichtige een boete worden opgelegd voor de gedragingen van zijn adviseur, tenzij de belastingplichtige aantoont dat er geen reden was om...

Lees meer