Nieuws

Author: du ROI Period: 200703

Selected: du ROI200703

Remove selection(s)

Aandeel transfersom buitenlandse profvoetballer hier niet belast

Een buitenlandse beroepsvoetballer had met zijn Zweedse werkgever afgesproken dat hij bij een overgang naar een andere club tijdens de contractsperiode recht had op een deel van de transfersom. Ultimo 2001 sloot de voetballer een contract met een Nederlandse eredivisieclub. In verband daarmee verhuisde de voetballer in januari 2002 naar Nederland. De Zweedse club betaalde in april 2002 het aandeel van de voetballer in de transfersom. De inspecteur rekende dit...

Lees meer

Vooruitbetaling erfpachtcanon geen gedeeltelijke afkoop

Voor het recht van erfpacht moet vaak naast een eenmalige vergoeding bij de aankoop van het recht een periodieke vergoeding worden betaald. Deze vergoeding heet de erfpachtcanon. Iemand betaalde in het jaar 2000 de erfpachtcanons voor de jaren 2000/2001 en 2001/2002. De inspecteur merkte deze betalingen aan als een gedeeltelijke afkoop van de toekomstige betalingsverplichtingen. Hof Den Bosch wees dit standpunt af. Ook het subsidiaire standpunt van de inspecteur wees...

Lees meer

Bewijslast niet verzwaard ondanks niet administreren

Volgens de oude regeling van de BPM werd de BPM op taxi’s terug gegeven in drie gelijke jaarlijkse termijnen. Voor teruggaaf moest worden aangetoond dat de auto in de voorafgaande periode van een jaar geheel of nagenoeg geheel werd gebruikt voor het verrichten van openbaar vervoer of taxivervoer in de zin van de Wet personenvervoer. De verzoeker moest het gebruik als taxi bewijzen. Wanneer het taxibedrijf niet aan zijn administratieverplichting...

Lees meer

Oproepchauffeurs in dienstbetrekking bij autoverhuurbedrijf

Een autoverhuurbedrijf bood aan zijn klanten tegen betaling als extra service aan om de gehuurde auto bij de klant thuis af te leveren en na gebruik weer op te halen. Het verhuurbedrijf maakte daarvoor gebruik van studenten en gepensioneerden, die per rit werden betaald. De chauffeurs moesten de auto op een door het verhuurbedrijf aangegeven tijdstip terugbrengen en een rittenadministratie bijhouden. In verband met de verzekering bewaarde het verhuurbedrijf kopieën...

Lees meer

Aansprakelijkheid bedrijfsongevallen geldt ook op zeeschepen

Door een explosie in het ruim van een schip raakte een matroos arbeidsongeschikt. De matroos liep bij de explosie armbreuken, een gehoorbeschadiging en brandwonden op. Hij stelde de reder aansprakelijk voor de door hem geleden schade omdat er gevaarlijke stoffen werden vervoerd. De materiële schade bestond uit het verlies aan inkomen door het missen van de zeedagentoeslag en het verlies aan arbeidsvermogen. De reder wees de aansprakelijkheid voor de schade...

Lees meer

Legaat aan huishoudster viel onder werknemersvrijstelling

Een dame die gedurende 32 jaar huishoudelijk werk had verricht voor iemand tegen een bescheiden vergoeding ontving bij het overlijden van haar opdrachtgeefster een legaat van € 100.000, vrij van recht. Volgens de tariefstelling van het successierecht betekende dit dat er werd uitgegaan van een bruto legaat van ongeveer € 147.000, waarover ongeveer € 72.000 belasting betaald moest worden. Ondanks de vermelding vrij van recht (successierecht voor rekening van de...

Lees meer

Zelfstandigenaftrek voor echtgenote

Wanneer verbonden personen zoals echtgenoten een ongebruikelijk samenwerkingsverband aangaan, kan dat gevolgen hebben voor het recht op zelfstandigenaftrek. Als de werkzaamheden voor het ongebruikelijke samenwerkingsverband hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn is er geen recht op zelfstandigenaftrek. Een samenwerkingsverband is ongebruikelijk als het zelden voorkomt dat tussen niet-verbonden personen een dergelijk verband wordt aangegaan. Hof Den Haag was in geval van een samenwerkingsverband van twee echtgenoten van oordeel dat de werkzaamheden...

Lees meer

Extra toevoeging FOR bij geruisloze terugkeer

De Wet op de Inkomstenbelasting kent de mogelijkheid om een onderneming fiscaal geruisloos, dat wil zeggen zonder heffing van inkomstenbelasting, in te brengen in een BV. De BV moet dan de activa en passiva van de onderneming op de balans zetten voor de fiscale boekwaarde die zij in de onderneming hadden op het moment van inbreng. Een ondernemer die een fiscale oudedagsreserve (FOR) heeft opgebouwd kan hiervoor bij de BV...

Lees meer