Nieuws

Period: 201412

Selected: 201412

Remove selection(s)

Memorie van antwoord Belastingplan 2015

De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2015 naar de Eerste Kamer gestuurd. Twee belangrijke onderwerpen die worden aangesneden in de memorie van antwoord zijn de herziening van het belastingstelsel en de toekomst van pensioenvoorzieningen in eigen beheer.Het kabinet vindt dat een integrale belastingherziening noodzakelijk is. Eén van de hoofddoelen van deze herziening is het verlagen van de lasten op arbeid. Het kabinet zoekt...

Lees meer

Aansprakelijkheid belasting fiscale eenheid

De samenstellende delen van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn op grond van de Invorderingswet hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting van de fiscale eenheid. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan als de fiscale eenheid er niet meer is, maar de inspecteur niet schriftelijk in kennis is gesteld van dat feit. Aan deze schriftelijke mededeling worden verder geen eisen gesteld, zodat de enkele melding dat een ondernemer geen deel meer...

Lees meer

Verdeling box 3-vermogen bij inkeer

Een belastingplichtige en zijn fiscale partner kunnen in hun aangiften inkomstenbelasting zelf de verdeling kiezen van hun vermogen in box 3. Maken zij geen keuze, dan gaat de wet uit van de veronderstelling dat ieder van hen 50% van het vermogen in box 3 bezit. Tot het moment waarop de aanslagen inkomstenbelasting van de belastingplichtige en zijn partner onherroepelijk vaststaan kunnen zij hun keuze herzien. Herziening van de gemaakte keuze moet door de belastingplichtige...

Lees meer

Niet bedongen rente was uitdeling

Transacties tussen een dga en zijn BV moeten zakelijk zijn. Is dat niet het geval, dan kan dat leiden tot winstcorrecties bij de BV en tot uitdelingen van winst aan de dga. Het niet bedingen van rente over een vordering kan onzakelijk zijn.Een dga met een 50%-belang had een schuld van € 136.500 aan de BV. Volgens de overeenkomst van geldlening had de lening een looptijd van 10 jaar. De aflossing...

Lees meer

Verlengde betaaltermijn aanslag IB 2014

Voor de aanslag inkomstenbelasting 2014 geldt een langere betaaltermijn. De gebruikelijke termijn voor het betalen van een belastingaanslag is zes weken. Voor de aanslagen inkomstenbelasting 2014 wordt de termijn met vier maanden verlengd. Over de verlengde betaaltermijn wordt geen invorderingsrente berekend. De verlenging van de betaaltermijn is een reactie op het niet kunnen verwerken in de voorlopige aanslagen 2014 van wijzigingen als het inkomensafhankelijk maken van de algemene heffingskorting. De...

Lees meer

Verlies op aandelen in NV werkgever

Een werknemer maakte gebruik van de hem geboden mogelijkheid om certificaten van aandelen in het bedrijf van zijn werkgever te kopen. De certificaten van aandelen verkreeg de werknemer in de privésfeer en niet in de loonsfeer. Duidelijk was dat de overeenkomst waarbij de certificaten werden overgedragen geen deel uitmaakte van de arbeidsovereenkomst en dat de aanbieding of verkrijging van de certificaten geen deel uitmaakte van de arbeidsvoorwaarden. Bij uitdiensttreding was...

Lees meer

Gebruikelijk loon

De gebruikelijkloonregeling schrijft voor dat een werknemer met een aanmerkelijk belang in het bedrijf van de werkgever tenminste een gebruikelijk loon voor zijn werkzaamheden moet ontvangen. De Wet op de Loonbelasting bevat een normbedrag, dat voor het jaar 2012 € 42.000 bedroeg. De Belastingdienst kan het loon van een werknemer met een aanmerkelijk belang corrigeren wanneer dit meer dan 30% afwijkt van het gebruikelijke loon. Het gebruikelijke loon is het...

Lees meer

Geen cassatie tegen ondernemerschap verpleegkundige in thuiszorg

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over het ondernemerschap van een verpleegkundige in de thuiszorg. Volgens de Belastingdienst kwalificeerden de werkzaamheden als resultaat uit overige werkzaamheden. De procedure had betrekking op een gediplomeerd verpleegkundige die was ingeschreven in het BIG-register en in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De verpleegkundige werkte voor verschillende thuiszorginstellingen. Volgens de staatssecretaris is het oordeel van...

Lees meer