Nieuws

Period: 200704

Selected: 200704

Remove selection(s)

Door omstandigheden waardedaling pand in korte periode

Een van de veranderingen die de invoering van de Wet IB 2001 meebracht was de invoering van de terbeschikkingstellingsregeling. Deze regeling vormt een inbreuk op het normale wettelijke regime door de opbrengst van door aanmerkelijk belanghouders aan hun vennootschap ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen niet in box 3 te belasten maar in box 1. Een voorbeeld is de verhuur van een bedrijfspand dat eigendom is van de aandeelhouder(s) aan de BV.

Lees meer

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 aangepast

Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 is op een aantal punten aangepast. De wijzigingen houden verband met de overgang van werkzaamheden van het UWV naar de belastingdienst en met aanpassingen in de Wet Loonbelasting, met name de invoering van correctieberichten en van de eerstedagsmelding. Ook de boetebepaling met betrekking tot aangifteverzuimen voor de loonbelasting is aangepast. Wanneer de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (het wetsvoorstel is nu in behandeling bij...

Lees meer

Werknemer door nalatigheid aansprakelijk voor schade aan auto van de zaak

Werknemers die de beschikking hebben over een leaseauto zijn verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van het onderhoud aan de auto. Het negeren van deze verantwoordelijkheid kan leiden tot aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van achterstallig onderhoud aan de auto ontstaat. Dat ondervond een werknemer wiens vrijwel nieuwe leaseauto motorschade opliep door het niet (tijdig) laten plegen van onderhoud. De werknemer had bij de afgifte van de auto een...

Lees meer

Geen waardedruk zelfbewoning bedrijfsgebouw

De onroerende zaken die onderdeel vormen van het ondernemingsvermogen gaan bij de beëindiging van de onderneming over naar het privévermogen, tenzij ze worden verkocht of overgedragen aan de persoon die de onderneming voortzet. Wanneer onroerende zaken als gevolg van de bedrijfsbeëindiging overgaan naar het privévermogen moet het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde tot de stakingswinst worden gerekend. Voor een door de ondernemer bewoonde woning...

Lees meer

In twee keer betaalde vakantietoeslag onderdeel toetsloon

Voor werknemers met een laag loon kan de werkgever de afdrachtvermindering lage lonen toepassen als het loon van de betreffende werknemers lager is dan het zogenaamde toetsloon. Het toetsloon is 115% van het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon. Op het loon mogen tantièmes, gratificaties en andere beloningen die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend in mindering worden gebracht. Een werkgever die de vakantietoeslag in...

Lees meer

Naheffing landgoed

Voor de verkrijging van een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet (NSW) geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat het landgoed onder de NSW is gerangschikt, dat wil zeggen als landgoed is aangemerkt. Dat gebeurt op verzoek van de eigenaar. Op grond van een besluit van Financiën kan heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijven bij de verkrijging van nog niet als landgoed aangemerkte onroerende zaken indien...

Lees meer

Verblijfkosten eigen rijders 2007

Het bedrag van de verblijfkosten dat zogenaamde eigen rijders voor meerdaagse internationale ritten ten laste van hun winst mogen brengen is voor 2007 vastgesteld op € 28,50 per gereden dag. De in de Wet IB 2001 opgenomen beperking voor de aftrek van eigen reis- en verblijfkosten van ondernemers moet nog op het totale bedrag van deze kosten worden toegepast. Jaar Bedrag Besluitnummer 2002 € 25CPP 2002/3362M 2003 € 25,50CPP 2003/809M...

Lees meer

Geen recht op aftrek reiskosten; ontvangen vergoeding deels loon

Een werknemer had met zijn werkgever afgesproken dat deze hem geen auto ter beschikking zou stellen, maar in plaats daarvan hem maandelijks het vastgestelde normleasebedrag als reiskostenvergoeding zou betalen. De werkgever splitste dit bedrag in een onbelast en een belast deel. Over het belaste deel hield de werkgever loonheffing in. De hoogte van het overeengekomen maandbedrag had geen directe relatie met de zakelijk verreden kilometers of met de werkelijke kosten...

Lees meer

Levering pand na overlijden geen fictieve verkrijging

De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van die bepalingen merkt als een erfrechtelijke verkrijging aan een verkrijging ten koste van het vermogen van de erflater die bij de rechtshandeling, die de verkrijging tot gevolg had, partij was. Deze bepaling is alleen van toepassing onder bepaalde in de wet genoemde omstandigheden. De erflater moet in verband met de genoemde rechtshandeling tot zijn overlijden het genot hebben gehad van een vruchtgebruik...

Lees meer

Naheffing BPM auto met buitenlands kenteken vernietigd

Behoudens enkele uitzonderingen is het inwoners van Nederland niet toegestaan om in Nederland te rijden met een auto met een buitenlands kenteken. Bij de registratie van een auto in Nederland wordt een Nederlands kenteken verschaft en moet BPM worden betaald. Wordt het gebruik van een auto met buitenlands kenteken door een inwoner van Nederland geconstateerd, dan is naheffing van de BPM over de waarde van de auto het gevolg. Een...

Lees meer