Nieuws

Period: 200612

Selected: 200612

Remove selection(s)

Tot wanneer kan verzoek overdracht basisaftrek worden gedaan?

Onder de wet IB 1964 was het onder voorwaarden mogelijk om bijdragen in het levensonderhoud van kinderen die ouder waren dan 27 jaar in aftrek te brengen. Een van de voorwaarden was dat het kind niet in aanmerking mocht komen voor overdracht van de zogenaamde basisaftrek. Om die reden wees de inspecteur de door een moeder geclaimde aftrek af. De bijdragen in het levensonderhoud hadden betrekking op haar zoon, die...

Lees meer

Toepassing eindheffing bij te weinig inhouding

Werkgevers zijn onder meer verplicht om op het loon dat zij aan hun werknemers betalen loonbelasting in te houden en aan de Belastingdienst af te dragen. De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonbelasting op aan een werkgever die op de met zijn werknemers overeengekomen brutolonen wel bedragen had ingehouden maar niet had afgedragen. Volgens Hof Den Haag mocht in die situatie de eindheffingsregeling niet worden toegepast. De Hoge Raad was het...

Lees meer

Wijziging Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990

De minister van Financiën heeft de loonbelasting- en premietabellen die gelden met ingang van 1 januari 2007 vastgesteld. In dit besluit zijn ook de percentages aangepast die moeten worden gebruikt bij de definitieve berekening van de over bijstandsuitkeringen verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Lees meer

Mobiel chalet op gehuurde grond was onroerende zaak

Volgens de rechtbank Arnhem heeft de belastingdienst terecht een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd wegens de levering van een verplaatsbaar chalet op een gehuurd perceel grond. In één overeenkomst werden de huur van het perceel grond en de koop van het chalet vastgelegd. Voor de vraag of overdrachtsbelasting verschuldigd is, is bepalend of het chalet een roerende of een onroerende zaak is. De rechtbank verwees naar een arrest van de Hoge Raad...

Lees meer

Mobiel van de zaak vrije verstrekking bij 10% zakelijk gebruik

De Minister van Financiën heeft in de Nota naar aanleiding van het verslag betreffende de behandeling van het wetsvoorstel Paarse Krokodil onder meer een vraag beantwoord over de verstrekking van een mobiele telefoon door de werkgever. Aanleiding voor de vraag was een uitspraak van de rechtbank Breda, waarin de rechtbank het privégebruik als (belast) loon in natura aanmerkte. Volgens het wetsvoorstel is sprake van een vrije verstrekking als de werknemer...

Lees meer

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2007

Bij de behandeling van het Belastingplan 2007 in de Eerste Kamer is gevraagd naar de reden van het handhaven van de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling is destijds in het leven geroepen om te voorkomen dat een DGA door een nihilinkomen de heffing van vermogensbelasting verijdelde en oneigenlijk gebruik zou maken van inkomensafhankelijke (subsidie)regelingen. De vermogensbelasting is inmiddels afgeschaft. Oneigenlijk gebruik van (subsidie)regelingen zou kunnen worden voorkomen door het fictieve loon gelijk...

Lees meer

Wijziging van de Douaneregeling

De minister van Financiën heeft de Douaneregeling aangepast. De wijzigingen zijn overwegend technisch van aard. In verband met een herschikking van werkzaamheden binnen het douanekantoor Rotterdam is Bijlage II van de Douaneregeling aangepast. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om Heerlen en Ridderkerk te schrappen uit de opsomming van plaatsen waar douanekantoren zijn gevestigd.

Lees meer

Loon ontvangen van buitenlandse werkgever?

In een aan Hof Den Haag voorgelegde casus verrichtten werknemers van een Nederlands bedrijf in Duitsland werkzaamheden voor een Duits bedrijf. Zij deden dat onder toezicht van Nederlandse projectleiders, die in dienst waren van het Duitse bedrijf. Het salaris, dat op die werkzaamheden betrekking had, werd door de Nederlandse werkgever doorbelast aan het Duitse bedrijf. De werkzaamheden kwamen voor rekening en risico van het Duitse bedrijf. Naar het oordeel van...

Lees meer

Geen cassatie wegens overweging ten overvloede

Bij het doen van uitspraak in een geschil geeft de rechter soms een overweging ten overvloede. Dat is een kanttekening van de rechter en geen grond waarop zijn uitspraak berust. Klachten tegen een ten overvloede gegeven overweging kunnen niet tot cassatie leiden.

Lees meer

Bewijsaanbod bleek niet uit gedingstukken

In cassatie voerde iemand aan dat Hof Leeuwarden het door haar ter zitting gedane aanbod om stukken over te leggen ter ondersteuning van een ingenomen stelling had afgewezen. Noch uit de uitspraak van het Hof noch uit het proces-verbaal van de zitting bleek dat een zodanig aanbod was gedaan. Omdat deze stukken voor de Hoge Raad de enige bronnen zijn om te achterhalen wat zich ter zitting heeft voorgedaan, kon...

Lees meer