Nieuws

Period: 200612

Selected: 200612

Remove selection(s)

Aanslagbiljet met vertraging ontvangen in het buitenland

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een opgelegde aanslag bedraagt 6 weken. Die termijn begint te lopen op het moment van bekendmaking van de aanslag. Hof Den Bosch was van oordeel dat de inspecteur iemand terecht niet-ontvankelijk had verklaard in zijn bezwaar. De inspecteur had het bezwaarschrift ontvangen op 20 juli 2004, terwijl het aanslagbiljet was gedagtekend 15 mei 2004. Daarmee was het bezwaar inderdaad te laat...

Lees meer

Activiteiten boven normaal vermogensbeheer nog geen onderneming

Een BV gaf in 1990 een obligatielening uit in Peruaanse Inti tegen een rente van 35% per maand. De opbrengst werd omgezet in Nederlandse guldens die op een depositorekening werden gestort. De BV liep zowel een valutarisico (ingeleende Inti’s tegenover uitgeleende guldens) als een renterisico (de rentelasten zijn hoger dan de rentebaten) als een incassorisico (zekerheden zijn gesteld noch gebleken) over een aanzienlijk bedrag. De constructie zou naar verwachting een...

Lees meer

Wijziging Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990

De minister van Financiën heeft de loonbelasting- en premietabellen die gelden met ingang van 1 januari 2007 vastgesteld. In dit besluit zijn ook de percentages aangepast die moeten worden gebruikt bij de definitieve berekening van de over bijstandsuitkeringen verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Lees meer

Mobiel chalet op gehuurde grond was onroerende zaak

Volgens de rechtbank Arnhem heeft de belastingdienst terecht een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd wegens de levering van een verplaatsbaar chalet op een gehuurd perceel grond. In één overeenkomst werden de huur van het perceel grond en de koop van het chalet vastgelegd. Voor de vraag of overdrachtsbelasting verschuldigd is, is bepalend of het chalet een roerende of een onroerende zaak is. De rechtbank verwees naar een arrest van de Hoge Raad...

Lees meer

Mobiel van de zaak vrije verstrekking bij 10% zakelijk gebruik

De Minister van Financiën heeft in de Nota naar aanleiding van het verslag betreffende de behandeling van het wetsvoorstel Paarse Krokodil onder meer een vraag beantwoord over de verstrekking van een mobiele telefoon door de werkgever. Aanleiding voor de vraag was een uitspraak van de rechtbank Breda, waarin de rechtbank het privégebruik als (belast) loon in natura aanmerkte. Volgens het wetsvoorstel is sprake van een vrije verstrekking als de werknemer...

Lees meer

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2007

Bij de behandeling van het Belastingplan 2007 in de Eerste Kamer is gevraagd naar de reden van het handhaven van de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling is destijds in het leven geroepen om te voorkomen dat een DGA door een nihilinkomen de heffing van vermogensbelasting verijdelde en oneigenlijk gebruik zou maken van inkomensafhankelijke (subsidie)regelingen. De vermogensbelasting is inmiddels afgeschaft. Oneigenlijk gebruik van (subsidie)regelingen zou kunnen worden voorkomen door het fictieve loon gelijk...

Lees meer

Wijziging van de Douaneregeling

De minister van Financiën heeft de Douaneregeling aangepast. De wijzigingen zijn overwegend technisch van aard. In verband met een herschikking van werkzaamheden binnen het douanekantoor Rotterdam is Bijlage II van de Douaneregeling aangepast. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om Heerlen en Ridderkerk te schrappen uit de opsomming van plaatsen waar douanekantoren zijn gevestigd.

Lees meer

Geen goodwill op openingsbalans stichting bij aanvang belastingplicht

Stichtingen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting, behalve indien en voor zover zij een onderneming drijven. Wanneer een stichting op grond van een streven naar winst op enig moment belastingplichtig wordt, moeten de bezittingen en schulden van de stichting op het moment van het ontstaan van de belastingplicht worden gesteld op de waarden in het economische verkeer. Op grond van een redelijke wetstoepassing is het niet toegestaan om rekening te houden met...

Lees meer

Geen BPM voor auto van buitenlandse werkmaatschappij

Het is inwoners van Nederland in het algemeen niet toegestaan om in Nederland gebruik te maken van een auto met een buitenlands kenteken. De sanctie op dat gebruik is een naheffingsaanslag BPM. Er zijn enkele uitzonderingen waarin het wel is toegestaan om gebruik te maken van een auto met buitenlands kenteken. Een van de vrijstellingen van BPM geldt voor de werknemer van een buitenlands bedrijf, die van zijn werkgever een...

Lees meer

Wijziging verdeling investeringsaftrek was niet meer mogelijk

In een procedure over de aanslag inkomstenbelasting wilden de firmanten van een man-vrouwfirma de verdeling van de investeringsaftrek veranderen. Doel daarvan was indeling in tariefgroep 3 van één van beide firmanten. Het Hof volgde dit nader ingenomen standpunt. Een wijziging van de verdeling van de investeringsaftrek tussen twee firmanten is echter niet meer mogelijk als de aanslag van één van de firmanten over het desbetreffende jaar onherroepelijk vaststaat. De aanslag...

Lees meer