Nieuws

Period: 200612

Selected: 200612

Remove selection(s)

Tot wanneer kan verzoek overdracht basisaftrek worden gedaan?

Onder de wet IB 1964 was het onder voorwaarden mogelijk om bijdragen in het levensonderhoud van kinderen die ouder waren dan 27 jaar in aftrek te brengen. Een van de voorwaarden was dat het kind niet in aanmerking mocht komen voor overdracht van de zogenaamde basisaftrek. Om die reden wees de inspecteur de door een moeder geclaimde aftrek af. De bijdragen in het levensonderhoud hadden betrekking op haar zoon, die...

Lees meer

Aanslagbiljet met vertraging ontvangen in het buitenland

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een opgelegde aanslag bedraagt 6 weken. Die termijn begint te lopen op het moment van bekendmaking van de aanslag. Hof Den Bosch was van oordeel dat de inspecteur iemand terecht niet-ontvankelijk had verklaard in zijn bezwaar. De inspecteur had het bezwaarschrift ontvangen op 20 juli 2004, terwijl het aanslagbiljet was gedagtekend 15 mei 2004. Daarmee was het bezwaar inderdaad te laat...

Lees meer

Wijziging Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990

De minister van Financiën heeft de loonbelasting- en premietabellen die gelden met ingang van 1 januari 2007 vastgesteld. In dit besluit zijn ook de percentages aangepast die moeten worden gebruikt bij de definitieve berekening van de over bijstandsuitkeringen verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Lees meer

Mobiel chalet op gehuurde grond was onroerende zaak

Volgens de rechtbank Arnhem heeft de belastingdienst terecht een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd wegens de levering van een verplaatsbaar chalet op een gehuurd perceel grond. In één overeenkomst werden de huur van het perceel grond en de koop van het chalet vastgelegd. Voor de vraag of overdrachtsbelasting verschuldigd is, is bepalend of het chalet een roerende of een onroerende zaak is. De rechtbank verwees naar een arrest van de Hoge Raad...

Lees meer

Mobiel van de zaak vrije verstrekking bij 10% zakelijk gebruik

De Minister van Financiën heeft in de Nota naar aanleiding van het verslag betreffende de behandeling van het wetsvoorstel Paarse Krokodil onder meer een vraag beantwoord over de verstrekking van een mobiele telefoon door de werkgever. Aanleiding voor de vraag was een uitspraak van de rechtbank Breda, waarin de rechtbank het privégebruik als (belast) loon in natura aanmerkte. Volgens het wetsvoorstel is sprake van een vrije verstrekking als de werknemer...

Lees meer

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2007

Bij de behandeling van het Belastingplan 2007 in de Eerste Kamer is gevraagd naar de reden van het handhaven van de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling is destijds in het leven geroepen om te voorkomen dat een DGA door een nihilinkomen de heffing van vermogensbelasting verijdelde en oneigenlijk gebruik zou maken van inkomensafhankelijke (subsidie)regelingen. De vermogensbelasting is inmiddels afgeschaft. Oneigenlijk gebruik van (subsidie)regelingen zou kunnen worden voorkomen door het fictieve loon gelijk...

Lees meer

Wijziging van de Douaneregeling

De minister van Financiën heeft de Douaneregeling aangepast. De wijzigingen zijn overwegend technisch van aard. In verband met een herschikking van werkzaamheden binnen het douanekantoor Rotterdam is Bijlage II van de Douaneregeling aangepast. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om Heerlen en Ridderkerk te schrappen uit de opsomming van plaatsen waar douanekantoren zijn gevestigd.

Lees meer

Bewijsaanbod bleek niet uit gedingstukken

In cassatie voerde iemand aan dat Hof Leeuwarden het door haar ter zitting gedane aanbod om stukken over te leggen ter ondersteuning van een ingenomen stelling had afgewezen. Noch uit de uitspraak van het Hof noch uit het proces-verbaal van de zitting bleek dat een zodanig aanbod was gedaan. Omdat deze stukken voor de Hoge Raad de enige bronnen zijn om te achterhalen wat zich ter zitting heeft voorgedaan, kon...

Lees meer

Exact salaris hoeft niet doorberekend te worden voor recht op aftrek elders belast

Volgens Hof Leeuwarden had een Nederlandse werknemer, die door zijn Nederlandse werkgever tijdelijk werd uitgeleend aan een Duitse zustermaatschappij, recht op aftrek elders belast voor zijn in Duitsland verdiende salaris. De salariskosten werden door de werkgever doorbelast aan de Duitse zustermaatschappij. Bepalend voor het recht op aftrek elders belast is dat de werknemer onder gezag van de Duitse zustermaatschappij stond tijdens zijn werkzaamheden in Duitsland en dat het salaris voor...

Lees meer

Geen BPM voor auto van buitenlandse werkmaatschappij

Het is inwoners van Nederland in het algemeen niet toegestaan om in Nederland gebruik te maken van een auto met een buitenlands kenteken. De sanctie op dat gebruik is een naheffingsaanslag BPM. Er zijn enkele uitzonderingen waarin het wel is toegestaan om gebruik te maken van een auto met buitenlands kenteken. Een van de vrijstellingen van BPM geldt voor de werknemer van een buitenlands bedrijf, die van zijn werkgever een...

Lees meer