Nieuws

Baatbelasting verbindend of niet?

Volgens Hof Den Bosch maakte de gemeente Geleen onvoldoende duidelijk in hoeverre de gemaakte kosten voor een bepaald plan betrekking hadden op achterstallig onderhoud en in hoeverre op het aanbrengen van nieuwe voorzieningen. Alleen voor de laatste kosten mag een bijdrage gevraagd worden door het opleggen van een baatbelasting. De totale kosten van de herinrichting van het centrum bedroegen na aftrek van ƒ 3 miljoen subsidie bijna ƒ 21 miljoen,...

Lees meer

Geen recht op willekeurige afschrijving in CV ondanks recht op startersaftrek voor andere ondernemin

Ondernemers, die in aanmerking komen voor verhoging van de zelfstandigenaftrek (de zogenaamde startersaftrek) mogen op bedrijfsmiddelen, die voor die onderneming worden gebruikt, willekeurig afschrijven. Dat betekent, dat zij bij de bepaling van de afschrijving geen rekening hoeven te houden met de verwachte gebruiksduur van het bedrijfsmiddel. Om voor (verhoging van) zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen, moet de ondernemer tenminste 1225 uur aan de onderneming besteden. Wanneer een ondernemer aan die...

Lees meer

Uitkering bij ontbinding verzekeringsmaatschappij aan leden vormt negatieve persoonlijke verplichtin

Negatieve persoonlijke verplichtingen zijn teruggaven van persoonlijke verplichtingen. Zij verhogen het inkomen. Het moet gaan om de feitelijke terugbetaling van bedragen die in het verleden als persoonlijke verplichting in aanmerking konden komen. Heeft een ontvangen betaling een ander karakter dan de betaalde bedragen dan vormt deze geen negatieve persoonlijke verplichting. Iemand betaalde verzekeringspremies aan een vereniging. De premies waren aftrekbaar als persoonlijke verplichting. Door die verzekering was hij lid van...

Lees meer

Door verzekeraar aanvankelijk niet vergoede medische kosten zijn aftrekbaar, ondanks mogelijk verhaa

Voor de aftrek als buitengewone uitgaven van ziektekosten moeten de gedane uitgaven drukken op de persoon, die ze heeft gedaan. Daarvan is volgens Hof Amsterdam sprake als de ziektekostenverzekeraar weigert de kosten te vergoeden, ook al komt achteraf vast te staan, dat die weigering gezien een verklaring van de behandelende specialist waarschijnlijk niet terecht is gedaan. Het Hof was van oordeel, dat op grond van de strekking van de brief...

Lees meer

Toepassing anticumulatiebepaling schenkingsrecht en inkomstenbelasting bij schenking van huurtermijn

Het schenkingsrecht kent een vrijstelling voor het geval de verkrijger over het verkregene inkomstenbelasting moet betalen. De bedoeling van de regeling is duidelijk, nl. voorkomen dat over een schenking zowel schenkingsrecht als inkomstenbelasting moet worden betaald. Het toepassingsgebied van de regeling is minder duidelijk. Volgens oudere jurisprudentie moet het object van de belastingheffing juridisch gelijk zijn. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen een recht op inkomen en de opbrengsten. Een...

Lees meer

Voordeel uit aandelenplan van buitenlandse moedermaatschappij is loon voor werknemers dochtermaatsch

De Centrale Raad van Beroep merkt het voordeel uit een door de buitenlandse moedermaatschappij van een werkgever ingesteld aandelenspaarplan aan als premieplichtig loon. De Raad kwam tot dit oordeel op grond van een arrest van de Hoge Raad uit 2000. In dat arrest stelde de Hoge Raad slechts de situatie waarin binnen een concern met medeweten van de werkgever een voordeel wordt verstrekt door een andere concernmaatschappij en dat voordeel...

Lees meer

Plaats van dienst bij bemiddeling tussen particulieren (zaak Lipjes): uitspraak gerechtshof gepublic

Aan een ondernemer, die bemiddelde bij de verkoop van plezierjachten, was een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd, die betrekking had op de daarmee behaalde provisieomzet. Hof Den Haag heeft in het beroep daartegen de aanslag verminderd voor het bedrag dat betrekking had op twee verkopen die in Frankrijk plaatsvonden. De inspecteur was van mening, dat de regeling voor de bepaling van de plaats van diensten voor intracommunautaire transacties niet van toepassing is...

Lees meer

Vertraging door buitenlandse autoriteiten niet van belang voor beoordeling redelijke termijn strafop

Tussen het aankondigen en uitvoeren van de strafmaatregel door de overheid mag niet meer dan een redelijke termijn verstrijken. Wanneer de redelijke termijn is verstreken is dat aanleiding om de straf te verminderen. Bij de beoordeling van de redelijke termijn moet alleen gekeken worden naar de periode, die verstrijkt tussen het aankondigen door een autoriteit van strafvervolging en de het definitief vaststaan van de straf. Met handelingen van buitenlandse autoriteiten...

Lees meer