Nieuws

Hoogte goodwill in geschil in procedure tegen beschikking vaststelling storting op aandelen bij inbr

Onder de wet IB 1964 was het mogelijk om een onderneming fiscaal geruisloos in te brengen in een BV. De in de onderneming aanwezige goodwill werd dan, na aftrek van de latente belastingclaim, omgezet in aandelenkapitaal zonder heffing van inkomstenbelasting. De hoogte van de goodwill is vele malen de inzet geweest van geschillen met de belastingdienst. In de onderhavige casus gaat een vennoot in een VOF uit van een goodwill...

Lees meer

Vrijstelling overdrachtsbelasting zelf aangebrachte zaken niet over kostprijs maar aandeel in de waa

In een procedure voor Hof Den Bosch over de overdrachtsbelasting is in geschil over welk bedrag de vrijstelling, die geldt voor door de verkrijger aangebrachte zaken moet worden toegepast. Volgens de inspecteur geldt de vrijstelling voor de kostprijs daarvan. Hof Den Bosch is van oordeel, dat het gaat om het aandeel in de waarde. De casus is als volgt. Een huurder verbouwt de door hem gehuurde woning. Op een later...

Lees meer

Verkoop aandelen dochtermaatschappij door holding voor te lage prijs aan kinderen is uitdeling aan v

De BV van vader verkoopt de aandelen in een dochtermaatschappij aan de BV van zijn zoons voor de intrinsieke waarde. Daarbij is geen rekening gehouden met de meerwaarde, die de onroerende zaken en de effectenportefeuille van de dochtermaatschappij hebben. De vader was van die meerwaarde wel op de hoogte. Zijn BV heeft genoegen genomen met een te lage prijs om vader te plezieren. Het verschil tussen de werkelijke waarde van...

Lees meer

Commercieel geexploiteerde sporthal en zwembad waarderen op bedrijfswaarde in plaats van vervangings

Volgens Hof Arnhem mogen een zwembad en een sporthal voor de WOZ gewaardeerd worden op de bedrijfswaarde en niet op de gecorrigeerde vervangingswaarde, zoals de gemeente die had berekend. De eigenaar van beide panden had aangevoerd, dat hij de panden commercieel exploiteerde en daarbij streefde naar een zo hoog mogelijke winst. Onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad uit 1992 is de gecorrigeerde vervangingswaarde niet hoger dan de...

Lees meer

Werkelijke waarde landbouwgrond bij einde onderneming door overlijden niet gelijk aan taxatie voor s

Bij beëindiging van een onderneming moet over het verschil tussen de werkelijke waarde van de vermogensbestanddelen van de onderneming en de boekwaarde daarvan inkomstenbelasting worden betaald. De bepaling van die werkelijke waarde is nogal eens onderwerp van discussie. In dit geval ging het om de waarde van grond van een agrarische ondernemer. De gemeente was in die grond geïnteresseerd en had daarop een bod gedaan, dat was afgewezen. De ondernemer...

Lees meer

Waardedruk duurzame zelfbewoning

Van bedrijfsmiddelen die het ondernemingsvermogen verlaten en onderdeel gaan vormen van het privévermogen moet de waarde in het economische verkeer worden vastgesteld. Voor een complex van onroerende zaken wordt de waarde van het geheel bepaald indien verkoop als geheel meer opbrengt dan de verkoop van de afzonderlijke onderdelen. Een omstandigheid die van invloed kan zijn op de waarde in het economische verkeer is duurzame zelfbewoning door de ondernemer. De waardedruk...

Lees meer

Baatbelasting verbindend of niet?

Volgens Hof Den Bosch maakte de gemeente Geleen onvoldoende duidelijk in hoeverre de gemaakte kosten voor een bepaald plan betrekking hadden op achterstallig onderhoud en in hoeverre op het aanbrengen van nieuwe voorzieningen. Alleen voor de laatste kosten mag een bijdrage gevraagd worden door het opleggen van een baatbelasting. De totale kosten van de herinrichting van het centrum bedroegen na aftrek van ƒ 3 miljoen subsidie bijna ƒ 21 miljoen,...

Lees meer

Geen recht op willekeurige afschrijving in CV ondanks recht op startersaftrek voor andere ondernemin

Ondernemers, die in aanmerking komen voor verhoging van de zelfstandigenaftrek (de zogenaamde startersaftrek) mogen op bedrijfsmiddelen, die voor die onderneming worden gebruikt, willekeurig afschrijven. Dat betekent, dat zij bij de bepaling van de afschrijving geen rekening hoeven te houden met de verwachte gebruiksduur van het bedrijfsmiddel. Om voor (verhoging van) zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen, moet de ondernemer tenminste 1225 uur aan de onderneming besteden. Wanneer een ondernemer aan die...

Lees meer

Uitkering bij ontbinding verzekeringsmaatschappij aan leden vormt negatieve persoonlijke verplichtin

Negatieve persoonlijke verplichtingen zijn teruggaven van persoonlijke verplichtingen. Zij verhogen het inkomen. Het moet gaan om de feitelijke terugbetaling van bedragen die in het verleden als persoonlijke verplichting in aanmerking konden komen. Heeft een ontvangen betaling een ander karakter dan de betaalde bedragen dan vormt deze geen negatieve persoonlijke verplichting. Iemand betaalde verzekeringspremies aan een vereniging. De premies waren aftrekbaar als persoonlijke verplichting. Door die verzekering was hij lid van...

Lees meer

Door verzekeraar aanvankelijk niet vergoede medische kosten zijn aftrekbaar, ondanks mogelijk verhaa

Voor de aftrek als buitengewone uitgaven van ziektekosten moeten de gedane uitgaven drukken op de persoon, die ze heeft gedaan. Daarvan is volgens Hof Amsterdam sprake als de ziektekostenverzekeraar weigert de kosten te vergoeden, ook al komt achteraf vast te staan, dat die weigering gezien een verklaring van de behandelende specialist waarschijnlijk niet terecht is gedaan. Het Hof was van oordeel, dat op grond van de strekking van de brief...

Lees meer