Nieuws

Geen aftrek advocaatkosten in procedure betreffende rentevergoeding over bedrag van pensioenverreken

Bij hun echtscheiding hebben de ex-echtgenoten afgesproken dat de verdeling van de opgebouwde pensioenrechten plaats zou vinden op de ingangsdatum van het pensioen van de man. Vanwege het uitstel van betaling zou hij rente vergoeden aan zijn ex-echtgenote. De hoogte van de rente en de manier van berekenen van de rente stonden niet vast. Dat heeft geleid tot een juridische procedure over de rente, die de man aan zijn ex...

Lees meer

Door administratieve verwerking zijn ingekochte eigen aandelen niet voor tijdelijke belegging bestem

Een beursgenoteerde vennootschap heeft 2.000 eigen aandelen ingekocht. De inkoop is boekhoudkundig als volgt verwerkt: 1.000 aandelen zijn voor de nominale waarde op de rekening effecten geboekt. Voor zover er meer is betaald is de betaling ten laste van de agioreserve geboekt. De resterende 1.000 aandelen zijn voor de aankoopprijs op de rekening Effecten opgenomen. De nominale waarde van de aandelen is € 200. Voor 1.000 aandelen is € 12...

Lees meer

Hoge Raad beslist dat onjuist beleid privé-gebruik auto door bewindslieden door Financien tijdig en

Enige jaren geleden hanteerde de belastingdienst als beleid, dat ministers en staatssecretarissen voor het privé-gebruik van de dienstauto geen bijtelling bij het inkomen hoefden te doen. Dat beleid hielde een begunstiging in. Toen de Hoge Raad het beroep van een belastingplichtige op gelijke behandeling terecht vond moest dat beleid worden ingetrokken. De vraag, of dat was gebeurd en zo ja of dat tijdig en op de juiste wijze was gedaan,...

Lees meer

Ontheffing landbouwregeling BTW voor paardenopfokbedrijven met terugwerkende kracht tot 17 oktober 2

In een arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003 is vastgesteld, dat paardenopfokbedrijven landbouwbedrijven zijn. Dat heeft tot gevolg, dat met ingang van die datum op die bedrijven de landbouwregeling voor de omzetbelasting van toepassing is. De landbouwregeling houdt in, dat geen omzetbelasting in rekening wordt gebracht op leveringen of diensten. Op verzoek is ontheffing van de landbouwregeling mogelijk. Als het verzoek voor 1 april 2004 wordt gedaan...

Lees meer

Geen toerekening opbrengst aanmerkelijk belang aan inkomsten uit vermogen voor renteaftrek onder IB

Onder de wet IB 1964 kon de rente van schulden, die waren aangegaan voor de financiering van vermogensbestanddelen zoals effecten beperkt worden afgetrokken. Aftrek van betaalde rente was mogelijk tot het bedrag van de inkomsten. Tot die inkomsten behoorde niet de opbrengst van aanmerkelijk belangaandelen, omdat die afzonderlijk werd belast. In een procedure voor Hof Den Bosch over de aanslag inkomstenbelasting 2000 had een belastingplichtige het standpunt ingenomen, dat de...

Lees meer

Fiscus mag niet navorderen bij werknemer als werkgever naheffing loonbelasting niet verhaalt op coll

In een arrest uit 1998 kwam de Hoge Raad tot het oordeel, dat er sprake is van ongelijke behandeling als bij werknemers die in dezelfde situatie verkeren en zwart loon hebben genoten, in een aantal gevallen wordt nageheven bij de werkgever die de nageheven belasting niet zal verhalen, en van andere werknemers (met verhoging) inkomstenbelasting wordt geheven. Zonder goede reden is een dergelijke ongelijke behandeling niet toegestaan. De Hoge Raad...

Lees meer

Exploitant recreatiepark mag voorziening vormen voor bouw zwembad ten laste van opbrengst verkoop bu

Een ondernemer kan ten laste van zijn winst een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven, wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden zijn, dat: 1. de uitgaven worden veroorzaakt door feiten, die zich in de periode voor de balansdatum hebben voorgedaan; 2. de uitgaven aan die periode zijn toe te rekenen en 3. er een redelijke zekerheid is, dat de uitgaven in de toekomst zullen worden gedaan. Als niet...

Lees meer

In verband met adoptie gemaakte niet aftrekbare kosten kunnen niet aftrekbaar worden door gelijkheid

Volgens de Hoge Raad leidt het gelijkheidsbeginsel er niet toe dat uitgaven die geen buitengewone uitgaven zijn toch als zodanig moeten worden behandeld omdat de inspecteur dergelijke uitgaven in een later jaar wel als zodanig heeft aanvaard. Ook het beroep op het vertrouwensbeginsel wordt afgewezen, omdat niet uit de feiten blijkt dat de inspecteur bij de aanslagregeling in het latere jaar weloverwogen zijn standpunt heeft bepaald. Hof Amsterdam had niet...

Lees meer

Verlaging verkoopprijs onroerende zaak wegens niet verricht onderhoud is niet aftrekbaar als onderho

De betaling, die de verkoper bij de verkoop van een aantal onroerende zaken heeft gedaan aan de koper ter afkoop van zijn verplichting om de panden te herstellen kan niet in aftrek worden gebracht op de inkomsten uit vermogen. De verkoper heeft geen uitgaven voor kosten van onderhoud gedaan. Er was sprake van een uitgave in de vermogenssfeer. De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Bosch bevestigd.

Lees meer

Bij verkoop tegen vruchtgebruik vermindert kwijtschelding koopsom achteraf de tegenprestatie voor he

De verkoop van een huis onder het voorbehoud van een vruchtgebruik kan tot gevolg hebben, dat bij het overlijden van de verkoper de woning door de koper een fictieve verkrijging voor het successierecht vormt. Over een dergelijke verkrijging is successierecht verschuldigd. Wel mag in aftrek worden gebracht de waarde van wat de erflater bij de verkoop van de verkrijger heeft bedongen. Als er sprake is van een koopsom, die aanvankelijk...

Lees meer