Nieuws

Aanvraagformulier verzekering te laat ingediend: geen overgangsrecht op kapitaalverzekering met lijf

De belastingdienst heeft na een onderzoek bij levensverzekeringsmaatschappijen aan een verzekeringnemer een navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd, omdat hij ten onrechte lijfrentepremie in aftrek heeft gebracht. De kapitaalverzekering met lijfrenteclausule is niet voor 16 oktober 1990 tot stand gekomen, aangezien de polis door de maatschappij pas op 25 oktober 1990 is opgemaakt. De verzekeringnemer kan niet bewijzen, dat de polis eerder tot stand is gekomen. Het aanvraagformulier is op 1 oktober is...

Lees meer

Tweede ziekte binnen vier weken leidt uiteindelijk tot hogere WAO-premie ondanks beeindigde dienstbe

Een werknemer is gedurende enkele dagen ziek. Na het herstel loopt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af. Vervolgens wordt de werknemer binnen vier weken na de eerdere ziekte weer ziek. Die ziekte leidt ertoe, dat de werknemer uiteindelijk in de WAO belandt. Dat heeft gevolgen voor de gedifferentieerde WAO-premie van de voormalige werkgever, ook al heeft het tweede ziektegeval een andere oorzaak dan het eerste ziektegeval. Vanwege het voordoen van...

Lees meer

Feitelijke betrokkenheid bij sigarettensmokkel rechtvaardigt naheffingsaanslag tabaksaccijns; naheff

Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD komt vast te staan, dat een aantal personen betrokken is geweest bij sigarettensmokkel. Er wordt een naheffingsaanslag tabaksaccijns en een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd aan een van de betrokkenen. Aan haar partner worden voor hetzelfde feit gelijke aanslagen opgelegd. Op grond van een arrest van de Hoge Raad is het Hof van oordeel, dat de naheffingsaanslagen tabaksaccijns aan ieder der betrokkenen voor...

Lees meer

Compensatieregeling grensarbeider na ontslag alleen indien binnen 6 maanden nieuwe baan in Belgie is

In antwoord op Kamervragen deelt de staatssecretaris van Financiën mee, dat onder de werking van het nieuwe belastingverdrag met België de heffingsbevoegdheid over een RVA-uitkering, die een inwoner van Nederland ontvangt aan België is toegewezen. Wanneer een in Nederland wonende grensarbeider na onvrijwillig ontslag uit zijn dienstbetrekking in België vervolgens in Nederland een dienstbetrekking accepteert, heeft hij geen recht meer op de in het verdrag opgenomen compensatieregeling voor grensarbeiders, ook...

Lees meer

Geen compromis als niet volledig met voorstel is ingestemd en wederpartij niet op de hoogte is van v

In een procedure voor de Hoge Raad is in geschil of tussen partijen een compromis tot stand is gekomen. Hof Amsterdam had tijdens de zitting een compromisvoorstel gedaan aan partijen. De inspecteur had dat ter plekke aanvaard, maar de adviseur van de wederpartij moest eerst overleggen met zijn opdrachtgever. Na telefonische bevestiging van het akkoord stuurde hij een schriftelijke vastlegging. Die week af van het door het Hof gedane voorstel.

Lees meer

Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, die niet onder overgangsrecht valt, mag niet met terugwer

Met ingang van 1 januari 1992 zijn de voorwaarden voor de fiscale begunstiging van levensverzekeringen aangepast. De aftrek van lijfrentepremies volgens het oude regime is gehandhaafd voor polissen, die op 15 oktober 1990 bestonden. Voor polissen van na die datum heeft de belastingdienst een regeling ingesteld om met terugwerkende kracht de polis aan te passen aan het nieuwe regime. Een houder van een na 15 oktober tot stand gekomen polis...

Lees meer

Afdrachtvermindering zeevaart en winstbepaling op tonnageregime niet meer van toepassing voor zeesle

Op grond van een beschikking van de Europese commissie mogen de afdrachtvermindering zeevaart en de winstbepaling op basis van het tonnageregime voor zeeslepers, die voornamelijk opereren rond havens of op binnenwater in de Europese Gemeenschap niet meer worden toegepast. Vooruitlopend op wetswijzigingen worden met ingang van 1 januari 2003 genoemde regelingen niet meer toegepast

Lees meer

Toepassing uitsmeerregeling na 1 januari 2001 mogelijk voor inkomsten, die mede betrekking hebben op

Onder de wet IB 1964 bestond een regeling ter matiging van de progressie in het belastingtarief voor nabetaalde inkomsten. Die regeling stond bekend onder de naam uitsmeerregeling. Die regeling is nu doorgetrokken tot na 1 januari 2001 voor inkomsten, die ook betrekking hebben op de jaren tot en met 2000. De regeling geldt voor nabetaalde inkomsten uit vroegere of tegenwoordige dienstbetrekking en voor periodieke uitkeringen, mits de inkomsten zijn genoten...

Lees meer

Geen aftrek niet aangetoonde kosten op alimentatie-uitkering; geen giftenaftrek niet gedeclareerde k

Onder de wet inkomstenbelasting 1964 waren kosten, die op inkomsten drukten, aftrekbaar. Wel vereiste de wet, dat aannemelijk was, dat de kosten gemaakt waren. In een procedure voor Hof Den Bosch kon de betrokkene niet aannemelijk maken dat er op de inkomsten drukkende kosten waren gemaakt. De betrokkene claimde toepassing van de forfaitaire arbeidskostenaftrek. Dat recht is er niet wanneer de inkomsten bestaan uit een alimentatie-uitkering van de ex-echtgenoot. Verder...

Lees meer

Verrekening afkoop onderhoudsverplichting met koopsom pand leidt niet tot aftrek als onderhoudskoste

De eigenaar van een aantal beleggingspanden verkoopt deze. De koper bedingt, dat de verkoper voor diens rekening een aantal geconstateerde gebreken herstelt voor de levering. Uiteindelijk komen partijen bij de levering van de panden overeen, dat de verkoper een bedrag betaalt aan de koper voor het niet uitgevoerde onderhoud. Dit bedrag wordt verrekend met de koopsom. In geschil is of dit bedrag, dat wordt betaald om de onderhoudsverplichting af te...

Lees meer