Nieuws

Category: Vennootschapsbelasting Period: 200810

Selected: Vennootschapsbelasting200810

Remove selection(s)

Beantwoording kamervragen octrooibox

Per 1 januari 2007 is de zogenaamde octrooibox ingevoerd in de Vennootschapsbelasting. Deze octrooibox is bedoeld als fiscale stimulans voor innovatie. Er geldt een effectief belastingtarief van 10%, een drempel ter grootte van de gemaakte kosten van research en development en een plafond van 4x de voortbrengingskosten. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het effect van de regeling en de deelname daaraan. De staatssecretaris van Financiën vindt het...

Lees meer

Nota van wijziging Fiscale Onderhoudswet 2009

De nota van wijziging op het wetvoorstel Fiscale Onderhoudswet 2009 bevat een aanpassing voor vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI) in de vennootschapsbelasting. Voor een VBI gelden bepaalde eisen. Bij de invoering van de regeling is gezegd dat een VBI ook banktegoeden mag aanhouden. Dat blijkt echter niet duidelijk uit de tekst van de wet. De lijst van instrumenten waarin een VBI mag beleggen wordt daarom uitgebreid met banktegoeden.

Lees meer

Betaald Voetbal Organisatie is onderneming

Stichtingen en verenigingen zijn alleen vennootschapsbelastingplichtig als zij een onderneming drijven en dan nog alleen voor deze activiteiten. Andere activiteiten worden dus niet in de belastingheffing betrokken. Volgens Hof Den Bosch drijft een Betaald Voetbal Organisatie een onderneming. Er is sprake van een organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het economische verkeer en daarmee van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Het Hof hield rekening met de opbrengsten van de...

Lees meer

Gratificatie personeel geen kosten verkoop deelneming

De opbrengst van de verkoop van een deelneming is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Andere winsten zijn normaal belast, terwijl gemaakte kosten aftrekbaar zijn. Dat nodigt ertoe uit om zoveel mogelijk toe te rekenen aan de vrijgestelde opbrengst van een deelneming en anderzijds kosten in mindering te brengen op de normaal belaste winst. Die opzet slaagt niet altijd. In verband met de verkoop van een deelneming verwerkte een BV een opbrengst van...

Lees meer

Afwaardering earn-outvordering

Een houdstermaatschappij verkocht in 1998 een belang van 35% in een dochtermaatschappij aan een derde. De koper bleef een deel van de koopsom schuldig in de vorm van een achtergestelde lening. De houdstermaatschappij bedong bij de verkoop onder bepaalde voorwaarden een recht op een aandeel in toekomstige resultaten van de verkochte dochtermaatschappij. De houdstermaatschappij voerde voor de contante waarde van deze mogelijk te ontvangen aanvullingen op de koopprijs een vordering...

Lees meer