Nieuws

Category: Sociale verzekeringen Period: 201111

Selected: Sociale verzekeringen201111

Remove selection(s)

Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen

Het wetsvoorstel dat de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen verschuift van de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt naar de dag waarop iemand 65 wordt, is inmiddels in behandeling bij de Eerste Kamer. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de memorie van antwoord naar de Eerste Kamer gestuurd. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 april 2012. De voorgestelde wetswijziging heeft gevolgen voor bestaande en...

Lees meer

Wetsvoorstel afschaffing WWIK

Het is de bedoeling van de regering om de bijzondere inkomensregeling voor kunstenaars, de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) in te trekken. Na de afschaffing van de WWIK geldt voor kunstenaars die niet in een inkomen kunnen voorzien dat zij een beroep moeten doen op de bijstand. Het is de bedoeling dat de WWIK per 1 januari 2012 wordt beëindigd. Het wetsvoorstel ter intrekking van de WWIK is momenteel...

Lees meer

Tweede nota van wijziging Verzamelwet Kinderopvang 2012

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Verzamelwet kinderopvang 2012 in behandeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede nota van wijziging bij dit wetsvoorstel ingediend. De nota van wijziging bevat een aantal technische aanpassingen.

Lees meer

Overzicht spoedeisende wetsvoorstel Sociale Zaken

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Eerste Kamer een overzicht gegeven van de vier wetsvoorstellen met een spoedeisend karakter. Deze wetsvoorstellen zouden bij voorkeur voor 1 januari 2012 door de Eerste Kamer behandeld moeten zijn. Het gaat om de volgende wetsvoorstellen: 1. Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid; 2. Verzamelwet SZW 2012; 3. Verzamelwet pensioenen 2012;4. Verzamelwet kinderopvang 2012. Het wetsvoorstel woonlandbeginsel is bedoeld...

Lees meer

Derde nota van wijziging wetsvoorstel Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Bij de Tweede Kamer zijn ondermeer het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2012 en het wetsvoorstel Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid in behandeling. Beide wetsvoorstellen bevatten wijzigingen in artikel 12 van de Algemene Kinderbijslagwet. De derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid bevat een aantal samenloopbepalingen om te zorgen dat deze wijzigingen, ongeacht de volgorde waarin genoemde wetsvoorstellen in werking treden, door kunnen gaan.

Lees meer

Rechtsvermoeden van werkgeverschap

Bij de Tweede Kamer is een voorstel tot wijziging van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag in verband met het verduidelijken van het rechtsvermoeden van werkgeverschap in behandeling. Het wetsvoorstel creëert een vermoeden van het bestaan van een dienstbetrekking bij werkgevers die geen of onvoldoende medewerking verlenen aan een controle in het kader van de naleving van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. Een werkgever die geen gegevens overlegt of het bestaan...

Lees meer

Nota van wijziging wetsvoorstel woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat de hoogte van uitkeringen uit sociale verzekeringen aanpast aan de omstandigheden in het woonland. Bij nota van wijziging op dit wetsvoorstel wordt de datum van inwerkingtreding voor uitkeringen krachtens de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Nabestaandenwet en de vervolguitkering krachtens de Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 1 juli 2012. De wijzigingen in de Wet Kindgebonden Budget treden op 1 januari 2013 in werking.

Lees meer

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet SZW

De voorgestelde wijziging van de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen kan gevolgen hebben voor de toeslag op de AOW-uitkering als de pensioengerechtigde een werkende jongere partner heeft in de maand waarin de pensioengerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt of als de jongere partner tot zijn eigen 65e verjaardag doorwerkt. De pensioengerechtigde met een jongere partner heeft recht op een toeslag die afhankelijk is van het inkomen uit arbeid van de...

Lees meer

Nota van wijziging Verzamelwet SZW 2012

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Het loonbegrip in de Wet financiering sociale verzekeringen wordt uitgebreid met wachtgeld dat aan overheidswerknemers bij ontslag of werkloosheid wordt betaald. De wijziging heeft betrekking op het vereenvoudigde wetsartikel zoals dat komt te luiden na de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip. De nota van wijziging bevat...

Lees meer