Nieuws

Category: Overdrachtsbelasting Period: 200708

Selected: Overdrachtsbelasting200708

Remove selection(s)

Toepassing landbouwvrijstelling

De Wet Belastingen van Rechtsverkeer (WBR) bevat onder meer de overdrachtsbelasting. Deze wordt geheven bij de verkrijging van een onroerende zaak. Voor een aantal verkrijgingen geldt een vrijstelling. Een daarvan is de verkrijging in het belang van een verbetering van de landbouwstructuur. Deze vrijstelling was beperkt tot de verkrijging van landerijen met een oppervlakte niet groter dan de oppervlakte van de naburige landerijen die de verkrijger al ten minste vijf...

Lees meer

Voorlopige koopovereenkomst

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij de verkrijging van onroerende zaken. Dat geldt niet alleen voor de verkrijging van de juridische eigendom, maar ook voor de verkrijging van de economische eigendom. Economische eigendom is een samenstel van rechten en verplichtingen dat betrekking heeft op een onroerende zaak, waarbij enig risico van waardeverandering toekomt aan een ander dan de juridische eigenaar. De verkrijging van alleen een recht op levering valt niet onder het...

Lees meer

Tijdstip overgang economische eigendom

Overdrachtsbelasting is verschuldigd bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken. Aandelen in een vennootschap die in onroerende zaken belegt worden onder voorwaarden aangemerkt als onroerende zaak. Bij de verkrijging van dergelijke aandelen kan overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op aan iemand aan wie bij een verkoop bij inschrijving alle aandelen in een dergelijke vennootschap waren gegund. De naheffingsaanslag was gebaseerd op het standpunt dat...

Lees meer

Bedrijfsoverdracht in de familiesfeer

De overdrachtsbelasting kent een vrijstelling voor de verkrijging door een of meer kinderen van onroerende zaken die behoren tot en dienstbaar zijn aan een onderneming van de (groot)ouder. Daarvoor is nodig, dat de onderneming door het kind of die kinderen wordt voortgezet. De staatssecretaris heeft in een besluit uit 2001 een toelichting op deze vrijstelling gegeven. Nu geeft hij in een vraag- en antwoordbesluit een nadere toelichting, alsmede een aantal...

Lees meer

Aandelen in onroerende zaaklichamen

Overdrachtsbelasting wordt niet alleen geheven bij de verkrijging van een onroerende zaak, maar kan ook worden geheven bij de aandelen in een lichaam dat als onroerende zaak wordt aangemerkt. Een onroerende zaaklichaam (OZL) is een vennootschap waarvan de bezittingen voor 70% of meer uit onroerende zaken bestaan. Ook het onderbrengen van aandelen in een OZL in een administratiekantoor tegen uitreiking van certificaten (certificering van aandelen) kan heffing van overdrachtsbelasting tot...

Lees meer