Nieuws

Category: Ondernemingswinst Period: 201207

Selected: Ondernemingswinst201207

Remove selection(s)

Bosbouwvrijstelling voor tuindersbedrijf

De bosbouwvrijstelling houdt in dat de voordelen die een ondernemer behaalt met een bosbedrijf niet tot de winst behoren. Het belang van de bosbouwvrijstelling is het in stand houden van bossen. Er is sprake van een bosbouwbedrijf als de instandhouding van het bos voorop staat binnen de bedrijfsuitoefening. Naar het oordeel van de rechtbank Den Haag is de bosbouwvrijstelling niet van toepassing bij een tuinder die bomen in stand houdt voor...

Lees meer

Geen afboeking herinvesteringsreserve door bestemmingswijziging

Wanneer een ondernemer een bedrijfsmiddel verkoopt voor een bedrag hoger dan de boekwaarde, kan hij directe belastingheffing over de ze boekwinst voorkomen door de boekwinst in een herinvesteringsreserve op te nemen. Deze reserve wordt afgeboekt op de aanschaf van andere bedrijfsmiddelen in het jaar van verkoop of de drie jaren daarna. Voorwaarde voor de vorming en instandhouding van een herinvesteringsreserve is dat de ondernemer het voornemen heeft tot herinvestering van...

Lees meer

Geen zakelijke reden splitsing

Voor een juridische splitsing van een vennootschap bestaan fiscale faciliteiten, waardoor directe belastingheffing kan worden voorkomen. De faciliteiten zijn niet van toepassing wanneer de splitsing geen ander doel dient dan het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Het is mogelijk om vooraf zekerheid te krijgen over de toepassing van de splitsingsfaciliteiten door aan de inspecteur een beschikking te vragen, waarin hij aangeeft dat de splitsing niet hoofdzakelijk is gericht op het...

Lees meer

Herinvestering hoeft niet zakelijk te zijn

Een ondernemer die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel winst behaalt, kan de belastingheffing daarover uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op de aankoopprijs van investeringen in andere bedrijfsmiddelen in het jaar van verkoop en in de drie jaren daarna. In een procedure die betrekking had op de aansprakelijkstelling van een voormalige aandeelhouder van een BV voor een vennootschapsbelastingschuld van deze BV, was de vraag...

Lees meer

Passagiersstoel in bestelauto

Wanneer een ondernemer een auto van zijn onderneming ook voor privédoeleinden ter beschikking heeft, moet hij daarvoor een bedrag als onttrekking in aanmerking nemen. Dat geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto, tenzij de bestelauto uitsluitend of vrijwel uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen.  De Belastingdienst corrigeerde de winst van een ondernemer die voor zijn onderneming een bestelauto gebruikte. Voor het vervoer van materialen...

Lees meer

Herinvesteringsvoornemen op niveau concerndirectie voldoende

Een ondernemer die bij de verkoop van bedrijfsmiddelen een boekwinst behaalt, hoeft over deze boekwinst niet direct belasting te betalen als hij deze opneemt in een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat de ondernemer het voornemen heeft om tot herinvestering over te gaan en dat voornemen uitvoert uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de boekwinst is toegevoegd aan de herinvesteringsreserve. Het voornemen tot herinvesteren moet bestaan op de balansdatum...

Lees meer

Bewijs onzakelijkheid lening niet geleverd

Wanneer een BV een geldlening verstrekt aan haar aandeelhouder onder zodanige voorwaarden dat de BV daardoor een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou accepteren, is, behoudens bijzondere omstandigheden, sprake van een onzakelijke lening en komt een eventueel verlies op de geldlening niet in mindering op de winst van de BV.  Een BV had een aantal vorderingen op haar moedermaatschappij. Een van deze vorderingen was al in een ver...

Lees meer

Herinvesteringsvoornemen niet bewezen

Een ondernemer die een bedrijfsmiddel verkoopt kan het verschil tussen de opbrengst en de boekwaarde van het bedrijfsmiddel reserveren, mits hij het voornemen heeft om de opbrengst te herinvesteren. Een redelijke verdeling van de bewijslast brengt mee dat de ondernemer die een dergelijke herinvesteringsreserve wil vormen of daaraan een bedrag wil toevoegen aannemelijk moet maken dat hij aan het einde van het boekjaar van vervreemding een herinvesteringsvoornemen heeft.  Een BV,...

Lees meer