Nieuws

Category: Ondernemingswinst Period: 200810

Selected: Ondernemingswinst200810

Remove selection(s)

Afwaardering vordering niet toegestaan

Bij de waardering van een vordering op zijn balans moet een ondernemer rekening houden met de financiële positie van de debiteur. Een verslechterde positie van de debiteur kan aanleiding vormen voor een lagere waardering dan de nominale waarde. Een BV wilde een vordering op een andere BV afwaarderen ten laste van haar winst over 1998. De vordering had betrekking op een gedane uitvinding, die nog verder ontwikkeld moest worden. De...

Lees meer

Extra afschrijving vuurwerkopslagloods

Buiten de reguliere afschrijving op bedrijfsmiddelen is een extra afschrijving toegestaan wanneer een bedrijfsmiddel door een abnormale gebeurtenis zodanig beschadigd raakt dat de herstelkosten als te activeren kapitaalsuitgaven moeten worden beschouwd. De verscherping van de wet- en regelgeving na de vuurwerkramp in Enschede had als gevolg dat de opslag van vuurwerk in een opslagloods niet langer was toegestaan. De loods werd daarom gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe...

Lees meer

Tantième niet in pensioengrondslag

Bij de bepaling per ultimo 2003 van de pensioenvoorziening die een BV in eigen beheer hield voor haar DGA, wilde de BV rekening houden met een aan hem uitgekeerd tantième. De BV stelde dat zij aan de DGA pensioenrechten had toegezegd op basis van een pensioengrondslag inclusief tantième. Het voornemen daartoe was vastgelegd in de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 18 november 1998. Vóór het jaar 2003...

Lees meer

Geen cassatie tegen uitspraak landbouwvrijstelling

De waardestijging van grond in agrarisch gebruik behoort niet tot de winst uit onderneming, maar valt onder de zogenaamde landbouwvrijstelling. Het verschil tussen de waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming en de boekwaarde van de grond bij verkoop is door de toepassing van de landbouwvrijstelling niet belast. De vraag was hoe de landbouwvrijstelling moest worden toegepast bij de verkoop van een fruitteeltbedrijf aan iemand die daar een akkerbouw-...

Lees meer

Geen recht op willekeurige afschrijving

In afwijking van de gebruikelijke afschrijving op investeringen kan in een aantal gevallen willekeurig worden afgeschreven. Dat geldt ondermeer voor de investering in bepaalde bedrijfsmiddelen in gebieden met een zwakke economische structuur. Deze regeling is ingevoerd per 1 januari 2001. Als investering kwamen in aanmerking voor vervroegde afschrijving nieuwe gebouwen, waarvan de aanschaffings- of voortbrengingskosten ƒ 2 miljoen of meer bedroegen. Het moest dan gaan om een nieuwe vestiging, de...

Lees meer

NMA-boete is niet aftrekbaar

Volgens de Wet IB 2001 mogen boeten niet in aftrek op de winst van een onderneming worden gebracht. Dat geldt voor boeten die zijn opgelegd door een Nederlandse strafrechter, voor bedragen die zijn betaald aan de Staat om strafvervolging in Nederland te voorkomen en voor bestuurlijke boeten. Er geldt een uitzondering voor bedragen die aan de Staat worden betaald ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordelen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) kan...

Lees meer

Toevoeging pensioenvoorziening na overname verplichtingen

Een BV had aan twee werknemers die tevens aandeelhouder waren van de BV pensioenaanspraken toegekend. Deze pensioenaanspraken waren ondergebracht bij een stichting. De BV betaalde jaarlijks pensioenpremie aan de stichting. Met ingang van 1 januari 1992 is de verdere pensioenopbouw bij de stichting gestopt en vormde de BV een pensioenvoorziening in eigen beheer. De stichting verhoogde de gevormde pensioenvoorziening jaarlijks met 7,5%, bestaande uit 4% rente en 3,5% indexatie. Per...

Lees meer