Nieuws

Category: Ondernemingswinst Period: 200706

Selected: Ondernemingswinst200706

Remove selection(s)

Hof staat verruimde kostenaftrek toe

De Wet op de Inkomstenbelasting bevat een aantal bepalingen waarin de aftrek van kosten wordt beperkt of uitgesloten. Voor tot het privévermogen van een ondernemer behorende bezittingen die in de onderneming worden gebruikt is de aftrek van de winst beperkt tot een bedrag gelijk aan het voordeel dat in box 3 voor deze bezittingen moet worden aangegeven. Daarnaast mag ten laste van de winst van de onderneming een evenredig gedeelte...

Lees meer

Kosten inkoop extra dienstjaren ineens ten laste van winst

Werkgevers kunnen aan hun werknemers pensioenrechten toekennen. De Wet op de Loonbelasting 1964 bevat een aantal bepalingen waaraan een pensioenregeling moet voldoen. Volgens de bepalingen zoals deze golden met ingang van 1 juni 1999 mocht bij de bepaling van de diensttijd waarover pensioenrechten werden toegekend rekening worden gehouden met dienstbetrekkingen bij andere werkgever vóór 8 juli 1994 door de inkoop van ontbrekende dienstjaren. Voorwaarde daarvoor was het bestaan van een...

Lees meer

Geen voorziening overschot gestorte bedragen

Een vereniging trad op als bestuurder van een stichting. De leden van de vereniging waren ondernemers in een bepaalde branche. De stichting was opgericht om door de vereniging vastgestelde regelingen met betrekking tot rekenvergoedingen voor aangesloten ondernemers bij aanbestedingen van projecten uit te voeren. Deze ondernemers betaalden aan de stichting een calculatiekostenvergoeding over hun omzet en een administratiekostenvergoeding. Daartegenover hadden zij recht op een vergoeding voor projecten waarop zij hadden...

Lees meer

Aankoop in later jaar beïnvloedt herinvesteringsvoornemen niet

Ondernemers die bedrijfsmiddelen met winst verkopen kunnen belastingheffing over de behaalde winst uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. De gereserveerde boekwinst wordt als eerste afschrijving geboekt op latere investeringen in bedrijfsmiddelen. Voor de boekwinst die wordt behaald met de verkoop van onroerende zaken moet de ondernemer het voornemen hebben om de winst te herinvesteren in een vervangend pand. Ontbreekt dat voornemen dan kan geen herinvesteringsreserve worden gevormd of moet...

Lees meer

Geen toepassing doorschuiffaciliteit

Een ondernemer die wegens arbeidsongeschiktheid zijn bedrijf niet kon voortzetten verkocht de onderneming per 1 januari 2003 aan een van zijn werknemers. De werknemer leende de koopsom voor de onderneming van de verkoper. De verkoper behield het bedrijfspand en verhuurde dit vervolgens aan de overnemende partij, omdat deze niet in staat was om het pand te kopen. Ter vermindering van de belastingheffing bij de overdracht van de onderneming wilden de...

Lees meer

Geen landbouwvrijstelling ondergrond bedrijfswoning

Een echtpaar dreef gezamenlijk in maatschapsverband een tuinbouwbedrijf. Een deel van de tot het ondernemingsvermogen behorende cultuurgrond bracht het echtpaar in 1996 over naar het privévermogen. In 1997 lieten zij daarop een nieuwe woning bouwen ter vervanging van de oude bedrijfswoning die werd gesloopt. Het echtpaar was van mening dat het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de grond en de boekwaarde daarvan onder de landbouwvrijstelling viel...

Lees meer

Betalingskorting voorlopige aanslag is winst

Wanneer een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting wordt opgelegd in het jaar waarop de aanslag betrekking heeft mag deze in termijnen worden betaald. Betaling ineens in plaats van in termijnen geeft recht op een betalingskorting. De vraag is of een dergelijke betalingskorting onderdeel is van de winst van de vennootschap. De betaalde vennootschapsbelasting vermindert de winst niet. Een vennootschap beriep zich op deze bepaling ter onderbouwing van het standpunt dat de genoten...

Lees meer

Kamervragen omzetting optieregeling in SAR

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de omzetting van optierechten op aandelen in zogenaamde stock appreciation rights (SAR) bij KPN. Een SAR geeft geen recht op aandelen, maar geeft recht op een bedrag in geld dat afhankelijk is van de koersontwikkeling van een aandeel in een zekere periode. De omzetting is het gevolg van het schrappen per 1 januari 2007 van de aftrekbaarheid van de uitgifte van (opties...

Lees meer