Nieuws

Category: Omzetbelasting Period: 200810

Selected: Omzetbelasting200810

Remove selection(s)

Nota van wijziging implementatie reizigersvrijstelling

Bij de Tweede Kamer is een voorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de accijns en de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken in behandeling. Dat voorstel is bedoeld om de op Europees niveau aangepaste reizigersvrijstelling in de Nederlandse wet op te nemen. Het is de bedoeling dat deze aanpassingen op 1 december 2008 verwerkt zijn. Bij nota van wijziging is nu voorzien...

Lees meer

Bijkomende prestatie of aparte dienst?

De Wet op de Omzetbelasting maakt onderscheid tussen diensten en leveringen. Alle prestaties die een ondernemer tegen een vergoeding verricht en die geen levering van een goed inhouden zijn diensten. Een ondernemer moet de omzetbelasting berekenen over de vergoeding. Een woningstichting bracht aan woningzoekenden bij inschrijving een bedrag van € 10 in rekening. Inschrijving als woningzoekende was een voorwaarde om een woning van de stichting te kunnen huren. Volgens de...

Lees meer

Verhuur van ruimten in multifunctioneel centrum

De verhuur van onroerende zaken is, behoudens een enkele uitzondering, vrijgesteld van omzetbelasting. Voor bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken is een uitzondering van de vrijstelling op verzoek mogelijk als de huurder de onroerende zaak voor belaste prestaties gebruikt. Een gemeente had een zogenaamd multifunctioneel centrum laten bouwen. Zij verhuurde het hele gebouw in vier onderdelen (horeca, sportzaal, multifunctionele ruimten en studio) aan de twee exploitanten. Voor de verhuur van ieder onderdeel...

Lees meer

Servicecertificaat geen verzekering

Een winkelier in elektrische apparaten en elektronica bood zijn klanten de mogelijkheid bij aanschaf van een nieuw product ook een servicecertificaat aan te schaffen. De winkelier verplichtte zich dan om een product gedurende een zekere periode zonder verdere kosten te repareren of, als herstel niet mogelijk was, een soortgelijk product tegen een gereduceerde prijs aan te bieden. Dit alles ongeacht of de fabrieksgarantie van toepassing was. De vraag was of...

Lees meer

Uitleg vrijstelling sportprestaties

De Zesde EG-richtlijn schrijft een vrijstelling van omzetbelasting voor van diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport die door instellingen zonder winstoogmerk worden verleend aan personen die aan sport doen. Deze vrijstelling is van toepassing op sportverenigingen. De vraag die aan het Hof van Justitie EG werd voorgelegd was of de vrijstelling ook geldt voor nationale sportbonden, die bedragen in rekening brengen aan de aangesloten verenigingen. Deze vraag...

Lees meer

BTW-constructie waterschap was misbruik van recht

Overheidsprestaties blijven buiten de omzetbelasting. Dat heeft niet alleen tot gevolg dat de overheid geen omzetbelasting in rekening brengt voor haar prestaties, maar ook dat de omzetbelasting die drukt op investeringen niet in aftrek kan worden gebracht. Omdat het vaak om grote bedragen gaat, hebben veel overheidslichamen geprobeerd om constructies op te zetten om de belastingdruk te matigen. Een waterschap richtte een stichting op en droeg de economische eigendom van...

Lees meer

Aftrek voorbelasting moeiende holding

Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG vormt het zich bemoeien met het bestuur van dochtermaatschappijen door een holding een economische activiteit als de holding ook administratieve, financiële, commerciële of technische diensten verricht voor de dochterondernemingen. Het houden van aandelen alleen is geen economische activiteit. Een in Nederland gevestigde holding met zowel binnen- als buitenlandse dochtermaatschappijen wilde de voordruk op kosten die zijn toe te rekenen...

Lees meer

Handelen als overheid of als ondernemer?

De overheid valt buiten de heffing van omzetbelasting, tenzij een overheidslichaam naast de overheidstaken ook activiteiten als ondernemer verricht. Voor deze activiteiten valt het overheidslichaam dan wel onder de omzetbelasting. Een gemeente was ook ondernemer voor de omzetbelasting. In de aangifte omzetbelasting over de maand april 1994 had de gemeente zowel onder de verschuldigde belasting als onder de voorbelasting een bedrag opgenomen in verband met de aan- en verkoop van...

Lees meer

Prejudiciële vragen gedeeltelijk gesloopt gebouw

De levering van een nieuwe onroerende zaak door een ondernemer is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting en belast met overdrachtsbelasting. De vraag is wanneer sprake is van een nieuwe onroerende zaak en wanneer van een bestaande zaak. Deze vraag speelde bij een levering van een oud pand waarvoor de verkoper op verzoek van de koper een sloopvergunning...

Lees meer